งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2.. หัวข้อ....หัวข้อ.. - โครงสร้างระบบ IT วช - โครงสร้างระบบ IT วช - เว็บไซต์ KM วช. - เว็บไซต์ KM วช. - การจัดระบบข้อมูลในเว็บไซต์ - การจัดระบบข้อมูลในเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2.. หัวข้อ....หัวข้อ.. - โครงสร้างระบบ IT วช - โครงสร้างระบบ IT วช - เว็บไซต์ KM วช. - เว็บไซต์ KM วช. - การจัดระบบข้อมูลในเว็บไซต์ - การจัดระบบข้อมูลในเว็บไซต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2.. หัวข้อ....หัวข้อ.. - โครงสร้างระบบ IT วช - โครงสร้างระบบ IT วช - เว็บไซต์ KM วช. - เว็บไซต์ KM วช. - การจัดระบบข้อมูลในเว็บไซต์ - การจัดระบบข้อมูลในเว็บไซต์

3 3.. โครงสร้างระบบ IT....โครงสร้างระบบ IT.. - ระบบเครือข่าย - ระบบเครือข่าย - คอมพิวเตอร์ - คอมพิวเตอร์ - ระบบงาน - ระบบงาน

4 4.. ระบบเครือข่าย....ระบบเครือข่าย..

5 5.. การจัดการ IP....การจัดการ IP.. Internet C/S 10.10.3.x 10.10.2.x 10.10.1.x 10.20.5.x 10.20.4.x 10.20.3.x 10.20.2.x 10.20.1.x 10.30.2.x C/S Firewall IPS

6 6.. ระบบคอมพิวเตอร์....ระบบคอมพิวเตอร์.. - แม่ข่าย (14) - แม่ข่าย (14) * Internet (3) * Web (9) * Database (3) - ลูกข่าย (~300) - ลูกข่าย (~300) - เครื่องพิมพ์ (~200) - เครื่องพิมพ์ (~200)

7 7.. ระบบงาน....ระบบงาน.. - ฐานข้อมูลรายงานวิจัย / วิทยานิพนธ์ฯ ( ภข.) - ฐานข้อมูลรายงานวิจัย / วิทยานิพนธ์ฯ ( ภข.) - ฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ( ภข.) - ฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ( ภข.) - ฐานข้อมูลบทความวารสาร ( ภข.) - ฐานข้อมูลบทความวารสาร ( ภข.) - ฐานข้อมูลการวิจัย ( ภข.) - ฐานข้อมูลการวิจัย ( ภข.) - ระบบการบริหารงานวิจัยแห่งชาติ ( ภม.) - ระบบการบริหารงานวิจัยแห่งชาติ ( ภม.)

8 8.. ระบบงาน ( ต่อ )....ระบบงาน (ต่อ).. - ฐานข้อมูลบุคลากร ( สก.) - ฐานข้อมูลบุคลากร ( สก.) - ระบบงานลูกค้าสัมพันธ์ ( สก.) - ระบบงานลูกค้าสัมพันธ์ ( สก.) - ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ( สก.) - ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ( สก.) - ฐานข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( สก.) - ฐานข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( สก.) - ห้องสมุดพฤติกรรมไทย ( ภศส.) - ห้องสมุดพฤติกรรมไทย ( ภศส.)

9 9.. ระบบงาน ( ต่อ )....ระบบงาน (ต่อ).. - ฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์สุขภาพ ( ภต.) - ฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์สุขภาพ ( ภต.) - ฐานข้อมูลพลังงาน ( ภต.) - ฐานข้อมูลพลังงาน ( ภต.) - ระบบสนับสนุนและบริการ IT ( สท.) - ระบบสนับสนุนและบริการ IT ( สท.) - ระบบศูนย์ปฏิบัติการ ( กพ.) - ระบบศูนย์ปฏิบัติการ ( กพ.)

10 10..Web Site KM....Web Site KM.. http://www.kmnrct.nrct.go.th http://www.kmnrct.nrct.go.th ภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย

11 11..KM Web Site ระยะแรก....KM Web Site ร ร ร ระยะแรก..

12 12..NRCT KM Web Site ปัจจุบัน....NRCT KM Web Site ปัจจุบัน..

13 13..NRCT KM Web Site ปัจจุบัน ( ต่อ )....NRCT KM Web Site ปัจจุบัน (ต่อ)..

14 14..NRCT KM Web Site ปัจจุบัน ( ต่อ )....NRCT KM Web Site ปัจจุบัน (ต่อ)..

15 15.. รูปภาพกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ KM....รูปภาพกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ KM..

16 16.. ข้อมูลที่นำเข้า....ข้อมูลที่นำเข้า.. - ไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ - ไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ - ภาพประกอบ - ภาพประกอบ

17 17.. การบริหารจัดการ....การบริหารจัดการ.. - ภายใต้การบริหารจัดการของ ภน. - ภายใต้การบริหารจัดการของ ภน. * นำข้อมูลองค์ความรู้ขึ้น Web Site * ส่ง Icon Link ให้ ภน. เพื่อนำขึ้น kmnrct.go.th kmnrct.go.th - หน่วยงานที่ยังไม่มี Web Site - หน่วยงานที่ยังไม่มี Web Site * นำส่งข้อมูลให้ ภน.

18 18


ดาวน์โหลด ppt 1. 2.. หัวข้อ....หัวข้อ.. - โครงสร้างระบบ IT วช - โครงสร้างระบบ IT วช - เว็บไซต์ KM วช. - เว็บไซต์ KM วช. - การจัดระบบข้อมูลในเว็บไซต์ - การจัดระบบข้อมูลในเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google