งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบฐานข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO)

2 หัวข้อนำเสนอ วัตถุประสงค์ ผลการดำเนินงาน แนวทางในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
e-chonburi โครงการฝึกอบรมบุคลากร ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

3 วัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ มาเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน ทำให้ข้อมูลเป็นเอกภาพ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ เพื่อให้จังหวัดสามารถมีความเชื่อมโยงข้อมูล และเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน ระบบการให้บริการแบบรวมศูนย์การบริการ (One Stop Service) ณ จุดเดียวกัน

4 วัตถุประสงค์ (ต่อ) 24 ชั่วโมง 7 วัน ต่อสัปดาห์ 365 วันต่อปี
เพื่อสามารถให้บริการข้อมูลกับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 24 ชั่วโมง 7 วัน ต่อสัปดาห์ 365 วันต่อปี ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบันทึก แก้ไข ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเครือข่ายอินทราเน็ต

5 ผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1 ระยะที่ 2
รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน และศึกษาความพร้อมของหน่วยงาน การรวบรวมข้อมูลในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2 จัดทำเว็บไซท์เพื่อบริการข้อมูล ในขั้นแรกจัดทำในลักษณะ Static Web site

6

7 ขั้นตอนในการพัฒนาระบบ

8 แผนการดำเนินงาน (2546-2548) ระยะที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศของจังหวัด
การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงเครือข่าย ให้ทุกหน่วยงานจัดหาหรือปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการพัฒนาระบบ เทศโนโลยีสารสนเทศ เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพภายใน องค์การ (Back Office) และการพัฒนาระบบบริการประชาชน (Front Office) ให้ทุกหน่วยงานจัดทำระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานผ่านระบบเครือข่ายทั้ง Internet และ Intranet ในรูปแบบเว็บไซท์

9 แผนการดำเนินงาน (2546-2548) ระยะที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)
ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด จัดทำระบบฐานข้อมูล MIS จัดทำระบบฐานข้อมูล GIS การพัฒนาบุคลากร การนำระบบสารสนเทศไปใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนนโยบาย e-government

10 แนวทางในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานทุกหน่วยงาน วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างข้อมูลแยกตามหน่วยงาน ออกแบบฐานข้อมูล ออกแบบระบบบันทึกข้อมูลให้กับหน่วยงานทุกหน่วยงาน พัฒนาโปรแกรมสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

11 โครงการฝึกอบรมบุคลากร

12 โครงการฝึกอบรม : ผู้บริหาร
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายเครือข่าย ฯ (Search Engine) และ Electronic Mail

13 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามแผนเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ เพื่อผลักดันและสนับสนุนให้บุคลากร ในหน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ มีความรู้ ความเข้าใจ และการนำ ไปใช้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับองค์กร

14 โครงการฝึกอบรม : บุคลากร
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายเครือข่าย ฯ (Search Engine) และ Electronic Mail เรียนรู้การออกแบบเว็บไซท์ทั้งระบบอย่าง มืออาชีพ (Professional Web Designer)

15 โครงการฝึกอบรม : บุคลากร (ต่อ)
Dreamweaver & Graphic Design เจาะลึก คำสั่งและสร้างเว็บให้สวยงามด้วยโปรแกรม Dreamweaver และ สร้างภาพกราฟิกด้วย Flash & Photoshop PHP & Mysql สร้างเว็บไซท์ด้วยโปรแกรมภาษายอดนิยม PHP

16 โครงการฝึกอบรม : บุคลากร (ต่อ)
Introduction to Systems analysis & Database Design การวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล E-commerce for SMEs & OTOP พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้ประกอบการสู่ธุรกิจโลก ไร้พรหมแดน

17 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลกรมีวิสัยทัศน์ และความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามแผนเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับองค์กร สร้างเว็บไซท์เพื่อเชื่อมโยงกับเว็บไซท์ของจังหวัด พัฒนาต่อยอดฐานข้อมูลและระบบทุกด้านเข้าด้วยกัน

18 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

19 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ทุกหน่วยงานในจังหวัดชลบุรีสามารถทำให้ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง ลดระยะเวลา & ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาสอบถามข้อมูลด้วยตัวเอง เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส สร้างทางเลือกของการแข่งขัน เว็บไซท์เป็นสื่อกลางในการติดต่อกับประชาชน ประชาชนสามารถทราบผลการดำเนินงานของจังหวัด ประชาชนในจังหวัดพึงพอใจกับงานบริการ

20 เว็บไซท์ของจังหวัดอื่น ๆ

21 นราธิวาส

22 ปัตตานี

23 ตราด

24 ศรีสะเกษ

25 ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google