งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KM RID Team Work / Team Learning / AAR.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KM RID Team Work / Team Learning / AAR."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KM RID Team Work / Team Learning / AAR

2 ประเด็นพูดคุย ความเชื่อมโยงกับ PMQA ปรับไปสู่การปฏิบัติงานจริง
สิ่งที่กรม ฯ ดำเนินการ สิ่งที่ท่านต้องดำเนินการ

3 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
PMQA Model P. ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 1. การนำ องค์กร 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6. การจัดการ กระบวนการ 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3

4 กระบวนการเรียนรู้ในการทำงานร่วมกัน
A PLAN I D DO ACT PMQA CHECK SHARE L

5

6 กิจกรรมการจัดการความรู้ 2552
กลยุทธ์ การสื่อสาร สาส์นอธิบดี / KM Site Visit สร้างเครือข่าย ตั้งทีมงานเครือข่าย / ประกวดหน่วยงาน KM ดีเด่น สร้างความรู้ การฝึกอบรม / ผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น / คู่มือวิศวกร พิพิธภัณฑ์กรมชลประทาน / อภิธานศัพท์/ห้องสมุด รวบรวมจัดเก็บความรู้ ศูนย์ความรู้กลาง / 36 คลังความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Day / Web based Society

7

8

9

10

11 สพบ. ศท.

12 สอบ. กตน.

13 สจก. สชป. 1

14 สชป. 3 สชป. 4

15 สชป. 6 สชป. 8

16 สชป. 11 สชป. 12

17 สชป. 16 สชป. 17

18

19

20

21

22

23 พร้อมให้ ใฝ่รู้ จัดกลุ่มหน่วยงานจัดการความรู้ ปี 2551(สชป.1-17)
สชป. 15, 5 พร้อมให้ สชป. 14, 9 4 สชป. 1, 3, 4, 8, 11 3 ใฝ่รู้ 2 สชป. 16, 17 1 สชป. 6,12 สชป. 2, 5, 7, 10, 13 ได้รับรางวัล พัฒนาแล้ว กำลังพัฒนา

24 พร้อมให้ ใฝ่รู้ จัดกลุ่มหน่วยงานจัดการความรู้ ปี 2551 สรธ. 5 สวพ. สพบ.
(สำนัก/กองส่วนกลาง) สรธ. 5 พร้อมให้ สวพ. สพบ. สจก. 4 สอบ. กตน. 3 ศท. กพศ. , กมด. ใฝ่รู้ 2 สคญ. กพร. สลก. กกพ. สบก. กผง. สคก. สอน. 1 ได้รับรางวัล พัฒนาแล้ว กำลังพัฒนา

25 สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป
เป็นเครือข่ายการจัดการความรู้ของกรมชลประทานในส่วน / กลุ่ม /ฝ่าย /โครงการ (ระบุรายชื่อใน KM Network) เป็นพี่เลี้ยงให้สำนัก ในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ของหน่วยงานให้เกิดทีมเรียนรู้ที่มีการสรุปบทเรียนจากการทำงาน เป็นผู้รวบรวมสรุปบทเรียนที่ได้จากการทำงานของส่วน / กลุ่ม /ฝ่าย /โครงการ จัดส่งให้ทีมงานเครือข่ายการจัดการความรู้ของสำนักเผยแพร่แลกเปลี่ยนในเว็บคลังความรู้ของสำนัก

26 สุดยอดของการบริหารงาน สุดยอดของการจัดการคน
คือ การจัดการคน สุดยอดของการจัดการคน คือ การจัดการความรู้

27 ขอขอบคุณทุกความร่วมมือ
เพื่อให้กรมชลประทานของเรา ก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้


ดาวน์โหลด ppt KM RID Team Work / Team Learning / AAR.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google