งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลไกทำงานเพื่อสนับสนุน การยืมระหว่างห้องสมุด ของเครือข่าย ThaiLIS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลไกทำงานเพื่อสนับสนุน การยืมระหว่างห้องสมุด ของเครือข่าย ThaiLIS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลไกทำงานเพื่อสนับสนุน การยืมระหว่างห้องสมุด ของเครือข่าย ThaiLIS
(Supporting Mechanism for Interlibrary Loan on ThaiLIS Network) นายภัทธ์ เอมวัฒน์* ดร. แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ

2 Outline ความสำคัญและที่มา วัตถุประสงค์ของการวิจัย ทฤษฎีและการจัดการ
เครื่องมือการวิจัย ผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย

3 ความสำคัญและที่มา บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan : ILL) ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดอื่นโดยที่ไม่ต้องเป็นสมาชิกของห้องสมุดนั้น ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ หนังสือ, วารสาร, วิทยานิพนธ์, วิจัย, CD, DVD ขั้นตอนการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดในปัจจุบัน

4 ขั้นตอนการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด ในปัจจุบัน

5 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
พัฒนาระบบช่วยรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการยืมระหว่างห้องสมุด พัฒนาระบบช่วยรวบรวมสถิติเกี่ยวกับการยืมระหว่างห้อสมุด สร้างคู่มือในการใช้งาน เพื่อสร้างระบบนำส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดไว้ในส่วนกลาง

6 ทฤษฎีและการจัดการ วงจรพัฒนาระบบ หรือ SDLC
(System Development Life Cycle)

7 MARC (Machine Readable Cataloging)
ทฤษฎีและการจัดการ MARC (Machine Readable Cataloging) 1. ความหมาย คือรูปแบบของข้อมูลในการลงรายการบรรณานุกรมของหนังสือ โสตทัศนวัสดุและสื่อต่างๆ ตามมาตรฐาน RFC 2220 ตามหลักการลงรายการ แบบ AACR2 (Anglo American Cataloging Rules) หรือบัตรรายการในสมัยก่อน 2. โครงสร้าง Field, Tag, Subfield, Indicator

8 ทฤษฎีและการจัดการ Z39.50 เป็นมาตรฐานสำหรับรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซึ่งถูกกำหนดโดย US national standard เป็นโปโตคอลที่ทำงานใน applications layer ตาม OSI Model ถูกพัฒนาโดย National Information Standards Organization (NISO) ตาม RFC 1729 ซึ่งให้บริการเกี่ยวกับ สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบห้องสมุดสามารถติดต่อสื่อสารรับส่งข้อมูลกันระหว่างระบบห้องสมุดอัตโนมัติแต่ละแห่ง โดยที่ไม่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับ รูปแบบและข้อกำหนดของระบบห้องสมุดอัตโนมัติอื่น ๆ ที่ติดต่อด้วย ซึ่ง ใช้ MARC เป็นรูปแบบพื้นฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูล

9 สถาปัตยกรรมแบบทรีเทียร์
ทฤษฎีและการจัดการ สถาปัตยกรรมแบบทรีเทียร์

10 เครื่องมือการวิจัย ส่วนลูกข่าย เว็บเบราเซอร์ ส่วนแม่ข่าย
- ติดตั้งระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องแม่ข่ายคือ LINUX - ติดตั้งโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์คือ APACHE - ติดตั้งโปรแกรมที่ทำหน้าที่แปลชุดคำสั่งคือ PHP ส่วนระบบจัดการฐานข้อมูล ติดตั้งโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลคือ MySQL

11 ระเบียบวิธีวิจัย การกำหนดปัญหาและความต้องการของระบบ
ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา ขั้นตอนการออกแบบระบบ ขั้นตอนในการพัฒนา ขั้นตอนในการทดสอบและติดตั้ง ขั้นตอนการบำรุงรักษาและการประเมินผล

12 ผลการวิจัย > ส่วนของผู้ใช้

13 ผลการวิจัย > ส่วนของผู้ใช้

14 ผลการวิจัย > ส่วนของผู้ใช้

15 ผลการวิจัย > ส่วนของผู้ใช้

16 ผลการวิจัย > บรรณารักษ์

17 ผลการวิจัย > บรรณารักษ์

18 ผลการวิจัย > บรรณารักษ์

19 ผลการวิจัย > บรรณารักษ์

20 ผลการวิจัย > บรรณารักษ์

21 ผลการวิจัย > ผู้ดูแลระบบ

22 สรุปผลการวิจัย ทดลองใช้บริการที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ

23 สรุปผลการประเมินระบบ
สรุปผลการวิจัย สรุปผลการประเมินระบบ

24 ข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ เช่น Web Services, OAI แทน Z39.50 และควรเพิ่มการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูลต่างๆ ควรทำให้อ่านแฟ้ม MARC ได้ทุกชนิด ห้องสมุดที่มีผู้ปฏิบัติงานบริการยืมระหว่างห้องสมุดหลายคนควรมีรหัสเข้าใช้ระบบแยกแต่ละบุคคลไม่ควรใช้รวมกัน เพื่อการตรวจสอบข้อมูลผู้ดำเนินการ ข้อมูลการเงิน เป็นต้น

25 http://ill.oas.psu.ac.th ถาม & ตอบ Thank You


ดาวน์โหลด ppt กลไกทำงานเพื่อสนับสนุน การยืมระหว่างห้องสมุด ของเครือข่าย ThaiLIS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google