งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KM AAR.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KM AAR."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KM AAR

2 KM Process

3 การบ่งชี้ความรู้ - ระบุรายการองค์ความรู้ที่จำเป็นในการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน - เลือกองค์ความรู้ที่จะดำเนินการจัดการความรู้ ตามกรอบ กพร.

4 การสร้างและแสวงหาความรู้
- Cross Functional Team - Knowledge Capture Team - CoPs - Training/Seminar - ดูงาน Best Practice

5 การรวบรวมจัดเก็บความรู้
- K - File - Knowledge Center - ห้องสมุดกรมชลประทาน

6 การจัดหมวดหมู่ ประมวล กลั่นกรองความรู้
- กำหนด 14 หมวดหมู่ใน K – center - กลั่นกรองความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ / คณะกรรมการเฉพาะด้าน - กลั่นกรองความรู้ด้วย CoPs ที่ ประกอบด้วยผู้มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญ โดยตรง

7 การเข้าถึงความรู้ - Knowledge Center - ห้องสมุดกรมชลประทาน

8 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- KM Day - CoPs พื้นที่จริง / พื้นที่เสมือน - KM Site Visit - Seminar

9 การเรียนรู้ - AAR - KM Award

10 Change Management Process

11 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
CKO KM Team KM Team Work KM Action Plan การปรับโครงสร้างหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้

12 การสื่อสาร วารสารข่าวกรมชลประทาน Meeting Knowledge Center
KM Site Visit วารสารข่าวกรมชลประทาน

13 กระบวนการและเครื่องมือ
Web-Based Learning KM Award Innovation Award CKO Award KM Day

14 การฝึกอบรมและเรียนรู้
พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน พัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร การเขียนโครงการวิจัย AAR & Team Learning พัฒนาเว็บไซด์ พัฒนาทักษะผู้อำนวยการเรียนรู้ ดูงานหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านต่าง ๆ

15 การยกย่อง ชมเชย ให้รางวัล
การประกวดออกแบบ KM Logo การประกวดหน่วยงานจัดการความรู้ดีเด่น การประกวดผู้บริหารการจัดการความรู้ดีเด่น การประกวดผลงานสร้างสรรค์และเป็นแบบอย่างที่ดีด้านต่าง ๆ

16 การวัด ประเมินผล วัดความสำเร็จของกิจกรรมตามแผนการจัดกาความรู้
รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผน ฯ ในที่ประชุมผู้บริหารกรม


ดาวน์โหลด ppt KM AAR.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google