งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(1) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(1) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (1) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2  บทนำ - วัตถุประสงค์ พื้นที่ศึกษา การดำเนินงาน  การวางแผนบริหารจัดการน้ำจังหวัดนครปฐม  การวางแผนบริหารจัดการน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม  ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ  เครื่องมือและข้อมูลสำหรับการวางแผนบริหารจัดการน้ำ (2) เนื้อหาการนำเสนอ

3 (3)

4  ข้อมูลที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ  ระยะแรก เป็นข้อมูลที่มาจากฐานข้อมูลปริภูมิของ thaiwaterplan.org ที่จัดทำโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ระยะที่สอง เป็นข้อมูลที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม (environmental scanning) และสถานภาพของทรัพยากรน้ำ  ระยะที่สาม เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจากชุมชน และ/หรือ เจ้าหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (4) ข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการน้ำ

5  จัดทำโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในระยะแรกของการดำเนินงานวิจัย  เป็นข้อมูลทุติยภูมิซึ่งจัดทำโดยหน่วยงานราชการ  โดยส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่มีขอบเขตทั้งประเทศและนำมาจัดทำ แยกเป็นรายจังหวัด  ข้อมูลดิบที่ได้โดยส่วนใหญ่มีโครงสร้างชัดเจนและอยู่ในรูปของ สื่อคอมพิวเตอร์  ข้อมูลประกอบด้วยชั้นข้อมูล (layers) มี 14 กลุ่ม (5) ข้อมูลจากฐานข้อมูลปริภูมิของ thaiwaterplan.org

6 (6)

7  เป็นข้อมูลที่จัดหาเพิ่มเติมเพื่อใช้ทำความเข้าใจบริบทของพื้นที่และ สถานการณ์ด้านน้ำของพื้นที่ศึกษา  มีขอบเขตที่พิจารณาทั้งจังหวัด/ข้อมูลที่พิจารณาเฉพาะ อปท.  ส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิซึ่งจัดทำโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลปฐมภูมิที่รวบรวมและประมวลผล  เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) และข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (qualitative data)  ข้อมูลดิบ  ส่วนหนึ่งมีโครงสร้างชัดเจนและอยู่ในรูปของสื่อคอมพิวเตอร์ ในกรณีที่ ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่มีการจัดเก็บตามภารกิจของหน่วยงานอยู่แล้ว  ส่วนข้อมูลที่ไม่มีการจัดเก็บมาก่อน การรวบรวมใหม่ให้สมบูรณ์ทำได้ ค่อนข้างยากโดยเฉพาะข้อมูลระดับจังหวัด เนื่องจาก ข้อจำกัดทั้งด้าน เวลา งบประมาณ และบุคลากร (7) ข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมของพื้นที่

8  เป็นข้อมูลปฐมภูมิที่จัดทำโดยชุมชน/เจ้าหน้าที่ อปท.  มีขอบเขตพิจารณาเฉพาะขอบเขตของ อปท.  ข้อมูลดิบของแต่ละพื้นที่  มีปริมาณไม่มาก  แต่มีความหลากหลายตามบริบทของพื้นที่ (8) ข้อมูลที่สร้างจากคณะทำงานในพื้นที่

9 (9)

10 ระบบสารสนเทศบนเว็บเพื่อการจัดการน้ำ  ระบบสารสนเทศจะทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 6 ประการ ประกอบด้วย  ฮาร์ดแวร์ (hardware)  ซอฟต์แวร์ (software)  ข้อมูล (data)  กระบวนการ (procedure)  ระบบเครือข่าย (network)  บุคลากร (peopleware) (10)

11 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำ (Water Management Information System [WaterMIS])  ระบบที่พัฒนาขึ้นระบบฐานข้อมูลปริภูมิ หรือ ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS) ที่สามารถเรียกค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย  ฐานข้อมูลปริภูมิระดับประเทศซึ่งเป็นข้อมูลรายจังหวัดที่จัดทำและดูแล โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแม่ข่าย [thaiwaterplan.org]  ฐานข้อมูลปริภูมิระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น ที่จัดทำและดูแลโดย เครือข่ายสถาบันในพื้นที่ศึกษา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน)  ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (user interface) ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ใน การเรียกค้นข้อมูลแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต [waterMIS.com] (11)

12 (12) แนวคิดการออกแบบของ waterMIS.com

13 (13) ซอฟต์แวร์ของ waterMIS.com

14 Server-side Client-side  Web Server  www.thaiwaterplan.org www.thaiwaterplan.org  www.watermis.com www.watermis.com  Map Server  www.thaiwaterplan.org www.thaiwaterplan.org  maps.google.com/ maps.google.com/  ? Data server/Spatial data server (14)  Web browser  Internet Explorer (version > 6)  Firefox  Google Chrome  GIS Software  Quantum GIS (QGIS)  ? MapWindows  ? Commercial: ArcGIS, ArcView (old), MapInfo IT Tools

15 (15) หน้าแรกของเว็บไซต์ watermis.com

16 (16) การวิเคราะห์โดย Google Analytics

17 สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บ (17)

18 (18) ชนิด web browser ของผู้เข้าชมเว็บ

19 (19) ความละเอียดจอภาพของผู้เข้าชมเว็บ

20  ข้อมูลในกระบวนการทำงานเกิดขึ้นเป็น 3 ระยะ  ข้อมูลที่เกิดขึ้นในระยะแรกช่วยให้เห็นภาพรวมของพื้นที่ศึกษา  ระยะสองช่วยให้เข้าใจบริบทของพื้นที่และสถานการณ์ด้านน้ำ  ระยะสามเป็นข้อมูลที่ช่วยหาคำตอบโจทย์ทางด้านน้ำของพื้นที่  ข้อมูลที่เกิดขึ้นมีรูปแบบหลากหลายผสมผสานกัน  ระบบสารสนเทศพัฒนาจากโครงสร้างของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เพียงอย่างเดียวมีความยืดหยุ่นไม่เพียงพอสำหรับจัดการข้อมูล  การออกแบบในระยะต่อไปควรพิจารณารูปแบบการสร้าง สารสนเทศของระบบบนเว็บที่มีปริมาณข้อมูลจำนวนมาก อาทิ Google, Facebook (20) ข้อมูลและระบบสารสนเทศบนเว็บ

21  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำเฉพาะภารกิจของ อปท.  อาจออกแบบและจัดทำระบบฐานข้อมูลในรูปแบบมาตรฐานได้  หากมีกรณีศึกษาที่ครอบคลุมโจทย์ด้านน้ำเพียงพอ  การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการวางแผนจัดการน้ำมีความ แตกต่างจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในองค์กรโดยทั่วไป  เนื่องจาก การกำหนดผู้ใช้งานและความต้องการของผู้ใช้ไม่สามารถทำ ได้อย่างชัดเจน จึงมีผลให้การตั้งโจทย์ด้านการวางแผนจัดการน้ำและ การกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ไม่สามารถกำหนดรูปแบบที่แน่นอน  ดังนั้น ระบบสารสนเทศบนเว็บต้องใช้งานได้ง่าย รองรับการนำเสนอ เนื้อหาได้หลายรูปแบบสำหรับผู้ใช้งานที่หลากหลาย (21) ข้อมูลและระบบสารสนเทศบนเว็บ


ดาวน์โหลด ppt (1) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google