งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัดบูรณาการเพื่อการพัฒนา(CEO) สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

3 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หัวข้อนำเสนอ วัตถุประสงค์ ข้อมูลที่สำคัญของจังหวัด แผนการดำเนินงานการจัดสร้างระบบฐานข้อมูล ขั้นตอนการดำเนินงาน & ระยะเวลาในการดำเนินงาน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

4 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ มาเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน ทำให้ข้อมูลเป็นเอกภาพ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ เพื่อให้จังหวัดสามารถมีความเชื่อมโยงข้อมูล และเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน ระบบการให้บริการแบบรวมศูนย์การบริการ (One Stop Service) ณ จุดเดียวกัน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

5 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วัตถุประสงค์ (ต่อ) เพื่อสามารถให้บริการข้อมูลกับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 24 ชั่วโมง 7 วัน ต่อสัปดาห์ 365 วันต่อปี ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบันทึก แก้ไข ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเครือข่ายอินทราเน็ต สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

6 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ขั้นตอนการพัฒนาระบบ รวบรวมและศึกษาข้อมูลจังหวัดชลบุรี วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบฐานข้อมูลจังหวัดชลบุรี ออกแบบเว็บไซท์ ออกแบบหน้าจอสำหรับ การบันทึกข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ระบบสอบถามและรายงานที่สามารถเรียกดูข้อมูล การ Download แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

7 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
แผนการดำเนินงาน ระยะที่ 1 รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน และศึกษาความพร้อมของหน่วยงาน ระยะที่ 2 จังหวัดปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับยุธศาสตร์การพัฒนา จังหวัด การรวบรวมข้อมูลในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สร้างระบบถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้หน่วยงานสามารถ Upload และ Download แฟ้มข้อมูลที่ต้องการผ่านทางเว็บไซท์ของจังหวัด จัดทำเว็บไซท์เพื่อบริการข้อมูล ในขั้นแรกจัดทำในลักษณะ Static Web site สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

8 แผนการดำเนินงาน (ต่อ)
ระยะที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศของจังหวัด การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงเครือข่าย ให้ทุกหน่วยงานจัดหาหรือปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการพัฒนาระบบเทศโนโลยีสารสนเทศ เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพภายในองค์การ (Back Office) และการพัฒนาระบบบริการประชาชน (Front Office) ให้ทุกหน่วยงานจัดทำระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานผ่านระบบเครือข่ายทั้ง Internet และ Intranet ในรูปแบบเว็บไซท์ ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด จัดทำระบบฐานข้อมูล MIS จัดทำระบบฐานข้อมูล GIS การพัฒนาบุคลากร การนำระบบสารสนเทศไปใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนนโยบาย e-government สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

9 แผนการดำเนินงาน (ต่อ)
ระยะที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศของจังหวัด การนำระบบสารสนเทศไปใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนนโยบาย e-government e-office e-procurement e-commerce e-services สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

10 โครงสร้างข้อมูลเพื่อจัดทำเว็บไซท์
จังหวัดชลบุรี ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กำหนดงานราชการ แผนที่และระยะทาง ข้อมูล 45 ข้อที่ได้มีการจัดโครงสร้าง

11 โครงสร้างข้อมูลเพื่อจัดทำเว็บไซท์ (ต่อ)
ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว การเดินทาง แผนที่เส้นทางการท่องเที่ยว ตารางเวลาเดินรถ โรงแรม : ที่พัก : ร้านอาหาร ปฏิทินท่องเที่ยว การประกาศข่าวสำคัญของจังหวัด เช่น ข่าวประกวดราคา ข่าวการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ ข่าวการรับสมัครงาน

12 โครงสร้างข้อมูลเพื่อจัดทำเว็บไซท์ (ต่อ)
OTOP & e-commerce News คือข่าว สถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญภายในจังหวัดชลบุรี links : ไปยังจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ ส่วนราชการซึ่งจะแบ่งเป็นส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาคโดยจะทำการแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ส่วนที่ทำการ link ไปยัง website ต่างๆที่น่าสนใจ สมุดเยี่ยม ร้องทุกข์ถึงผู้ว่า เกร็ดความรู้

13 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ e-chonburi & ระยะเวลาในการดำเนินงาน
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

14 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ขั้นตอนการพัฒนาระบบ รวบรวมและศึกษาข้อมูลจังหวัดชลบุรี วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบฐานข้อมูลจังหวัดชลบุรี ออกแบบเว็บไซท์ ออกแบบหน้าจอสำหรับ การบันทึกข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ระบบสอบถามและรายงานที่สามารถเรียกดูข้อมูล การ Download แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

15 ระบบที่ดำเนินการวิเคราะห์ และออกแบบ
ระบบข้อมูลจังหวัด 45 ข้อ ระบบฐานข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี สถานที่ที่ท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ของฝาก … การเดินทาง แผนที่ สถิติการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

16 ระบบที่ดำเนินการวิเคราะห์ และออกแบบ
ระบบฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการลงทุน ฐานข้อมูลผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรี จำนวนโครงการ เงินลงทุน คนงาน ธนาคารพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนระดับท้องถิ่น: หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

17 ระบบที่ดำเนินการวิเคราะห์ และออกแบบ
ระบบสำนักงานไร้กระดาษ (e-office) ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

18 e-office และ e-commerce (OTOP)
นำเสนอต้นแบบระบบ e-office และ e-commerce (OTOP) สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


ดาวน์โหลด ppt สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google