งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการบริการสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการบริการสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการบริการสารสนเทศ
หน่วยที่ 10 การจัดการงานบริการสารสนเทศ อาจารย์ ดร. นฤมล รักษาสุข

2 10. การจัดการงานบริการสารสนเทศ
10.1 กระบวนการจัดการงานบริการสารสนเทศ 10.2 การจัดองค์กรงานบริการสารสนเทศ

3 10.1 กระบวนการจัดการงานบริการสารสนเทศ
กำหนดวัตถุประสงค์และนโยบายของบริการ สารสนเทศ กำหนดประเภทของบริการสารสนเทศ กำหนดวิธีการจัดการบริการสารสนเทศ จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ กำหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ติดตามและประเมินผล

4 กำหนดวัตถุประสงค์ 1) กำหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถาบันแม่ 2) กำหนดให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของ ผู้ใช้ในอันที่จะขจัดอุปสรรคในการเข้าถึงสารสนเทศ 3) กำหนดให้สอดคล้องกับปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง - การประกันคุณภาพ มาตรฐาน - เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน

5 10.1.2 กำหนดประเภทของบริการสารสนเทศ
กำหนดประเภทของบริการสารสนเทศ 1) บริการพื้นฐาน 2) บริการสำหรับผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม

6 10.1.3 กำหนดวิธีการจัดการบริการสารสนเทศ
กำหนดวิธีการจัดการบริการสารสนเทศ 1) ข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการให้บริการ เช่น ระบบทะเบียนสมาชิก 2) กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ 3) ขั้นตอนและเอกสารที่จำเป็นในการขอใช้บริการ 4) การรวบรวมสถิติการใช้บริการ

7 10.1.4 จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์
จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ 1) จุดบริการยืม-คืน บริการช่วยการค้นคว้า 2) เครื่องคอมพิวเตอร์ 3) เครื่องถ่ายเอกสาร 4) โสตทัศนูปกรณ์

8 10.1.5 กำหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบ
กำหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบ 1) กลุ่มผู้มีความรู้ทางวิชาชีพ 2) กลุ่มสนับสนุนกิจกรรมวิชาชีพ

9 10.1.6 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 1) แผ่นพับ 2) เว็บไซต์ 3) บอร์ดข้อมูล 4) ข่าวสาร (Newsletter) 5) หนังสือเวียน

10 ติดตามและประเมินผล 1) เปรียบเทียบ วิเคราะห์สถิติการใช้บริการ สารสนเทศ 2) ทำวิจัยสถาบัน

11 11.2 การจัดองค์กรงานบริการสารสนเทศ
การจัดองค์กรตามรูปลักษณ์ของทรัพยากรสารสนเทศ การจัดองค์กรตามสาขาวิชา การจัดองค์กรแบบผสมผสาน

12 10.2.1 การจัดองค์กรตามรูปลักษณ์ของทรัพยากรสารสนเทศ
ฝ่ายบริการและเผยแพร่สารสนเทศ หน่วยบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน่วยบริการสื่อโสตทัศน์ หน่วยบริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง หน่วยบริการหนังสือ

13 10.2.2 การจัดองค์กรตามสาขาวิชา
ฝ่ายบริการและเผยแพร่สารสนเทศ หน่วยสารสนเทศทางมนุษย์ศาสตร์ หน่วยสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยสารสนเทศทางสังคมศาสตร์

14 10.2.3 การจัดองค์กรแบบผสมผสาน
ฝ่ายบริการและเผยแพร่สารสนเทศ หน่วยบริการสื่อสิ่งพิมพ์ หน่วยบริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง หน่วยบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน่วยบริการการวิจัยทางการศึกษา หน่วยบริการการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt การจัดการบริการสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google