งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาเนื้อหาเว็บเนคเทค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาเนื้อหาเว็บเนคเทค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาเนื้อหาเว็บเนคเทค

2 โครงสร้างเมนูหลัก วิจัยและพัฒนา บริการ ข้อมูลเผยแพร่ ข่าว

3 แผนผังโครงสร้างเว็บไซต์
เว็บเนคเทค วิจัยและพัฒนา ข้อมูลเผยแพร่ บริการ ข่าว ผลงานวิจัย ทุนวิจัย เอกสารเผยแพร่ สถิติ สื่อมัลติมีเดีย บริการฯ ดาวน์โหลด

4 วิจัยและพัฒนา ประกอบไปด้วย 1. ทุนวิจัย 2. ผลงานวิจัย

5 วิจัยและพัฒนา (ต่อ) ประเภททุนต่างๆ ทุนสนับสนุนงานวิจัย ทุนอบรม
ทุนวิจัย เผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์การให้ทุนวิจัยต่างๆ ของศูนย์ ประเภททุนต่างๆ ทุนสนับสนุนงานวิจัย ทุนอบรม ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) โครงการนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ (YSC) โครงการค่ายนักอิเล็กทอรนิกส์รุ่นเยาว์ การแข่งขันติดตั้งระบบปฏิบัติการลีนุกซ์

6 วิจัยและพัฒนา (ต่อ) ผลงานวิจัย
เผยแพร่ผลงานวิจัยของเนคเทค ในช่วงปีต่างๆ ที่ผ่านมา โดยให้ สามารถทำการค้นหาได้ จาก ชื่อนักวิจัย ชื่อโครงการ และชื่อหน่วยงาน ผลงานวิจัยแยกตามโครงสร้าง ECTI 1. งานวิจัยสาขาอิเล็กทรอนิกส์ 2. งานวิจัยสาขาคอมพิวติ้ง 3. งานวิจัยสาขาโทรคมนาคม 4. งานวิจัยสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

7 บริการ บริการผ่านเว็บและบริการทั่วไป ดาวน์โหลด

8 บริการ (ต่อ) บริการผ่านเว็บและบริการทั่วไป เพื่อเผยแพร่บริการรูปแบบต่างๆ ของศูนย์ทั้ง บริการ Online เช่นบริการ สุภาษิต, Lexitron,และบริการอื่นๆ เช่นทดสอบประสิทธิภาพ เครื่องคอมพิวเตอร์

9 บริการ (ต่อ) บริการผ่านเว็บและบริการทั่วไป บริการปัจจุบัน
บริการแปลภาษา (Parsit) บริการสืบค้นข้อมูล (Sansarn) บริการแปลงไฟล์เอกสาร (OpenOfficeTLE/OpenOffice.org Document Converter) บริการแปลงเอกสารภาษาไทยเก็บเป็นแฟ้มข้อความ (Thai OCR) ทดสอบประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ รับรองประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ในการวิจัยและพัฒนา

10 บริการ (ต่อ) 2. ดาวน์โหลด ให้บริการดาวน์โหลดโปรแกรมและข้อมูล/คลังข้อมูล โดยผลงานที่ให้ดาวน์โหลด ทั้งหมดถือเป็นกรรมถือเป็นกรรมสิทธิ์ของศูนย์ฯ

11 บริการ (ต่อ) 2. ดาวน์โหลด บริการดาวน์โหลดโปรแกรม
LinuxTLE ซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ OfficeTLE ชุดโปรแกรมออฟฟิศ SWATH บริการตัดคำและกำกับหน้าที่ภาษาไทยอัตโนมัติ EZKey โปรแกรมอำนวยความสะดวกในด้านการพิมพ์ Thai virtuarl keyboard โปรแกรมกราฟิกส์คีย์บอร์ด แบบตัวพิมพ์ไทยนรสีห์,ครุฑ,กินรี,โลมา Lexitron ซอฟท์แวร์พจนานุกรม โปรแกรมนักศึกษาจากโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC)

12 บริการ (ต่อ) 2. ดาวน์โหลด บริการดาวน์โหลดคลังข้อมูล
Orchid Corpus (Tis-620) หรือ Orchid Corpus (UTF) คลังข้อความภาษาไทยขนาดใหญ่ที่มีการกำกับหน้าที่คำ (Part of speech tagged) RIWord ลิขสิทธิ์รายการคำของราชบัญฑิตยสถาน Thai Character Image Coupus สำหรับงานวิจัย Thai OCR ฐานข้อมูลภาพตัวอักษรทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสัญลักษณ์พิเศษบางตัว Document Image Corpus ฐานข้อมูลภาพเอกสาร Online handwritten Character Corpus ฐานข้อมูลลายมือเขียนตัวอักษรภาษาไทย ฐานข้อมูล LEXiTron

13 ข้อมูลเผยแพร่ เอกสารเผยแพร่ สถิติ สื่อมัลติมีเดีย (เพิ่มเติม)

14 ข้อมูลเผยแพร่ (ต่อ) 1. เอกสารเผยแพร่
เผยแพร่ข้อมูลสิ่งพิมพ์ ประเภทต่างๆ เช่น หนังสือ คู่มือ บทความวิชาการ แผ่นพับ โปสเตอร์ ของศูนย์ฯ ประเภทเอกสารต่างๆ คู่มือ หนังสือวิชาการ รายงานประจำปี แผนงานและโครงการเนคเทค/สวทช. สารเนคเทค วารสารวิชาการ ไอทีปริทัศน์ ไอทีไดเจส เอกสารประชุม/สัมมนา

15 ข้อมูลเผยแพร่ (ต่อ) 2. สถิติ สถิติต่างๆ Bandwidth & Traffic หมายเลข IP
โดเมนเนม สถิติไวรัส ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต Web mornitor แผนที่อินเทอร์เน็ต ข้อมูลอินเทอร์เน็ต ดัชนีสังคมสารสนเทศ

16 ข้อมูลเผยแพร่ (ต่อ) 3. สื่อมัลติมีเดีย
คลังข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย รูปแบบต่างๆ ของศูนย์ เช่น วีดีโอ เสียง

17 ข่าว เผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมงานต่างๆ ของศูนย์ฯ ประเภทข่าว
ประกาศเฉพาะกิจ ประชุมวิชาการ แถลงข่าว นิทรรศการ เยี่ยมชม กิจกรรม ศอ. อบรม/สัมมนา ภายใน อบรม/สัมมนา ภายนอก ตารางการฝึกอบรม

18 ~~END~~


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาเนื้อหาเว็บเนคเทค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google