งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการองค์ความรู้ การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการองค์ความรู้ การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์สารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการองค์ความรู้ การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์สารสนเทศ

2 กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ปี 2552
กำหนด/สร้าง องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามภารกิจ สรุปบทเรียนจากการดำเนินกิจกรรม เผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ แผนพัฒนาองค์ความรู้ (สร้างใหม่) แผนดำเนินการ/ปฏิบัติ

3 แผนพัฒนาองค์ความรู้ จำแนกองค์ความรู้ตามยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน เป้าประสงค์และตัวชี้วัดของศูนย์สารสนเทศ

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ
เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารให้สามารถสนับสนุนการใช้งาน ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนา

5 องค์ความรู้ที่จำเป็น
การศึกษาและวิเคราะห์ระบบ ระบบและอุปกรณ์ที่รองรับระบบที่จะพัฒนาขึ้น การออกแบบระบบฐานข้อมูล โปรแกรมระบบปฏิบัติการ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ระบบเครือข่าย การพัฒนาระบบ การติดตั้ง ทดสอบและประเมินระบบ การจัดทำคู่มือ ระบบสื่อสารต่างๆ ระบบ PABX ระบบ VoIP

6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ
เป้าประสงค์ : มีระบบป้องกันความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน : จำนวนครั้งที่ระบบเครือข่ายใช้งานไม่ได้

7 องค์ความรู้ที่จำเป็น
ภัยคุกคาม ไวรัส การแพร่กระจาย และการป้องกัน พรบ.เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การป้องกันระบบเครือข่าย การจ้างบำรุงรักษา การสำรองและกู้คืนข้อมูล ระบบป้องกันไฟกรรโชก พรบ สื่อสารโทรคมนาคม การบริหารจัดการระบบเครือข่าย การใช้งานระบบและเครือข่าย

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ
เป้าประสงค์ : มีระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม ตัวชี้วัด : คุณภาพเว็บไซต์

9 องค์ความรู้ที่จำเป็น
การออกแบบเว็บไซต์ที่ดี การบริหารจัดการข้อมูล การใช้เครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต์ การกำหนดสิทธิและการเข้าถึงข้อมูล พรบ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

10 แผนดำเนินการ/ปฏิบัติ
เลือกองค์ความรู้ที่จะดำเนินการ 1 องค์ความรู้

11 กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้
บ่งชี้ความรู้ คณะทำงานสำรวจ รวบรวม สร้างองค์ความรู้ จัดหมวดหมู่ ประมวลกลั่นกรอง เผยแพร่ ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ติดตามผลการใช้องค์ความรู้

12 องค์ความรู้ การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

13 พรบ.เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

14 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
14

15 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ พรบ
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ประกาศใช้ มิถุนายน 2550 มีผลบังคับใช้ 18 กรกฎาคม 2550 ผู้เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่เชื่อมต่อหรือให้บริการ อินเตอร์เน็ต การดำเนินการ เก็บข้อมูลการจราจรย้อนหลัง 90 วัน 15

16 บทลงโทษ ปรับทันที 200000 บาท และปรับรายวัน 5000 บาท
จำคุก และ ปรับ บาท ผู้รับโทษ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือ องค์กร

17 การสร้างและเก็บระบบข้อมูลการจราจรทางอินเตอร์เน็ต

18 พรบ.เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พรบ สื่อสารโทรคมนาคม การป้องกันระบบเครือข่าย การบริหารจัดการระบบเครือข่าย การใช้งานระบบและเครือข่าย ไวรัส การแพร่กระจาย และการป้องกัน การสำรองและกู้คืนข้อมูล ระบบป้องกันไฟกรรโชก การจ้างบำรุงรักษา

19 การประกวดการจัดการองค์ความรู้
จำนวนองค์ความรู้ จำนวนบทเรียน จำนวนเอกสาร จำนวนครั้งในการจัดการแลกเปลี่ยนความรู้ รูปแบบการนำเสนอ(Web Page)


ดาวน์โหลด ppt การจัดการองค์ความรู้ การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google