งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการดำเนินงาน ของวิทยาเขตภูเก็ต. 1. การดำเนินงานตามมติและ ข้อเสนอแนะ ที่ประชุมสภาวิทยาเขตภูเก็ต ครั้งที่ 5 (3/2557) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการดำเนินงาน ของวิทยาเขตภูเก็ต. 1. การดำเนินงานตามมติและ ข้อเสนอแนะ ที่ประชุมสภาวิทยาเขตภูเก็ต ครั้งที่ 5 (3/2557) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการดำเนินงาน ของวิทยาเขตภูเก็ต

2 1. การดำเนินงานตามมติและ ข้อเสนอแนะ ที่ประชุมสภาวิทยาเขตภูเก็ต ครั้งที่ 5 (3/2557) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557

3 1.1 การอนุมัติหลักสูตร คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ( หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. …)  สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ( หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. …) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ( หลักสูตรใหม่ พ. ศ. …)

4 คณะวิเทศศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชายุโรปศึกษา : อังกฤษ - ฝรั่งเศส ( หลักสูตร นานาชาติ / หลักสูตรใหม่ ) วิทยาลัยนานาชาติศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภูเก็ต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการระบบวิศวกรรม ( หลักสูตรนานาชาติ / หลักสูตรใหม่ )

5 1.2 การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ คณะการบริการและการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการบริการ ( หลักสูตรนานาชาติ / หลักสูตร ปรับปรุง พ. ศ. …..)  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ( หลักสูตรนานาชาติ / หลักสูตร ปรับปรุง พ. ศ. …..) คณะวิเทศศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจีนศึกษา ( หลักสูตรนานาชาติ / หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. …..)  สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ : จีน ( หลักสูตรนานาชาติ / หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. …..)  สาขาวิชาวิเทศศึกษา ( หลักสูตรนานาชาติ / หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. …..)

6 2. จำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2558

7 2.1 แนวโน้มจำนวนนักศึกษาใหม่ ( ชั้นปี ที่ 1) คณะ ปี 25557 ปี 2558 เป้าหมายรับจริง (%) เป้าหมา ย จำนวน นศ. ที่ชำระ ค่าธรรมเนียม การศึกษาแล้ว (%) จำนวนผู้ผ่าน สัมภาษณ์ รับตรง 14 จว. ภาคใต้ (%) จำนวน นศ. ที่ชำระค่าธรรมเนียม การศึกษาแล้ว + จำนวน ผู้ผ่านสัมภาษณ์รับตรง 14 จว. ภาคใต้ FHT280325 (116.07 %)280112 (40.00%)162274 (97.86%) FIS240276 (115.00%)240198 (82.50%)112310 (129.17%) FTE360330 (91.66%)36061 (16.94%)1475 (20.83%) CoE120145 (120.83%)12025 (20.83%)5378 (65.00%) รวม 1,000 1,076 (107.6%)1,000396 (39.60%)341737 (73.70%) ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

8 คณะ / หน่วยงาน ป. ตรี ป. โทป. เอกรวม ชั้นปี 1- 4 ตกค้าง การบริการและการท่องเที่ยว 7973833-501 เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 84245352868 วิเทศศึกษา 56378--924 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 41685--641 บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการ วิทยาศาสตร์ระบบโลกและการ จัดการภัยธรรมชาติ อันดามัน ---22 รวม 2,6182466842936 2.3 จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน

9 3. สถานการณ์ทางการเงิน ปี 2558

10 สถานการณ์การเงิน ประจำปี งบประมาณ 2558 หน่วยงาน รายจ่าย ระหว่างวันที่ 1 ต. ค. -31 ม. ค. 58 รายได้สะสมคงเหลือ ณ 31 ม. ค. 58 งบประมาณแผ่นดินเงินรายได้รายได้สะสมรวม สนอ. 5,715,576.90 8,452,462.14 3,180,020.96 17,348,060.00(39,107,200.57) บรท. 2,984,638.81 9,680,231.85 2,417,788.84 15,082,659.50 55,958,842.60 ทส. 3,813,310.07 8,761,587.81 1,151,955.46 13,726,853.34 (9,116,210.40) วศษ. 1,625,510.40 9,686,006.32 1,853,811.29 13,165,328.01 (7,623,106.13) วชภ. 356,224.53 1,420,427.94 198,963.64 1,975,616.11 9,166,565.42 ESSAND - 1,063,800.57 80,162.67 1,143,963.24 293,260.98 รวม 14,495,260.7139,064,516.638,882,702.8662,442,480.209,572,151.90 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2558


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการดำเนินงาน ของวิทยาเขตภูเก็ต. 1. การดำเนินงานตามมติและ ข้อเสนอแนะ ที่ประชุมสภาวิทยาเขตภูเก็ต ครั้งที่ 5 (3/2557) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google