งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Profi le Prod uct Depl oy Outp ut VISION MISSION - สร้างความรู้ - วิจัย - บริการ - สร้างบัณฑิต นโยบาย - บริหาร 13 ข้อ - การเรียนการ สอน 3 ข้อ - พัฒนานักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Profi le Prod uct Depl oy Outp ut VISION MISSION - สร้างความรู้ - วิจัย - บริการ - สร้างบัณฑิต นโยบาย - บริหาร 13 ข้อ - การเรียนการ สอน 3 ข้อ - พัฒนานักศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Profi le Prod uct Depl oy Outp ut VISION MISSION - สร้างความรู้ - วิจัย - บริการ - สร้างบัณฑิต นโยบาย - บริหาร 13 ข้อ - การเรียนการ สอน 3 ข้อ - พัฒนานักศึกษา 4 ข้อ - วิจัย 4 ข้อ - บริการ 5 ข้อ - ศูนย์วิจัย 3 ข้อ โครงสร้าง 6 ภาควิชา 2 หน่วยงาน ศิษย์เก่า กองทุนคณะ ทรัพย์ เป็นที่พึ่งของ ชุมชนในภูมิภาค อย่างต่อเนื่อง บริการ Website / สื่อสิ่งพิมพ์, วิทยุ, จัดอบรม, งาน เกษตรภาคใต้ / สถานีวิจัย วิจัย ทิศทาง / สหวิทยาการ / ภูมิภาค คณะชั้นนำด้าน การวิจัย Support ศูนย์วิจัย / สถานีวิจัย IT/ Technology เครือข่าย : เอกชน / รัฐ / ต่างประเทศ KM / QA/Innovatio n HR: ภาพลักษ ณ์ วัฒนธรรม การสื่อสาร คุณสมบัติ บัณฑิต 1. ทักษะหลัก 6 ข้อ 2. ความสามาร ถทาง วิชาชีพ 3. ความสามาร ถทางสังคม 6 ข้อ Input ตรี สกอ. รับตรง โครงการ รัก เกษตร บัณฑิตศึกษ า - บัณฑิต วิทยาลัย - รับตรง Process - บรรยาย - ภาคปฏิบัติการ - การฝึกปฏิบัติ - การศึกษา สถานที่จริง - สหกิจศึกษา - สอนเสริม -Virtual classroom? - Seminar บัณฑิต ป. ตรี - วทบ. ( เกษตรศาสตร์ ) - พืชศาสตร์ - พัฒนาการเกษตร - การจัดการศัตรูพีช - ปฐพีศาสตร์ - สัตวศาสตร์ - วทบ. ( วาริชศาสตร์ ) ป. โท - พืชศาสตร์ - สัตวศาสตร์ - พัฒนาการเกษตร ( ปกติ / พิเศษ ) - กีฏวิทยา - โรคพีชวิทยา - การจัดการทรัพยากร ดิน - วาริชศาสตร์ ป. เอก - พืชศาสตร์ - วาริชศาสตร์ - การจัดการทรัพยากร เกษตรเขตร้อน แผนที่ การเรียนการ สอน - กิจกรรม นศ -. ทัศน ศึกษา ลงทะเบี ยน อจ. ที่ ปรึกษา Budget อาคาร

2 1234567891011 1.12.13.14.15.16.17.18.19.110.111.1 1.22.23.24.25.26.27.28.29.210.211.2 1.32.33.34.35.36.37.38.39.3 11.3 ? 2.43.44.45.46.47.48.49.4 11.4 ? 2.54.55.56.57.58.5 9.5 ? 11.5 2.64.65.66.67.6 8.6 ? 11.6 2.74.75.77.711.7 2.84.85.87.811.8 2.94.95.97.911.9 2.104.105.107.1011.10 2.114.115.117.1111.11 2.124.127.1211.12 2.134.137.1311.13 2.147.1411.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 TRENDTREND

3 Profi le Prod uct Depl oy Outp ut VISION MISSION - สร้างความรู้ - วิจัย - บริการ - สร้างบัณฑิต นโยบาย - บริหาร 13 ข้อ - การเรียนการ สอน 3 ข้อ - พัฒนา นักศึกษา 4 ข้อ - วิจัย 4 ข้อ - บริการ 5 ข้อ - ศูนย์วิจัย 3 ข้อ โครงสร้าง 6 ภาควิชา 2 หน่วยงาน ศิษย์เก่า / กองทุนฯ คุณสมบัติ บัณฑิต 1. ทักษะหลัก 6 ข้อ 2. ความสามาร ถทาง วิชาชีพ 3. ความสามาร ถทางสังคม 6 ข้อ Input ตรี สกอ. รับตรง โครงการ รัก เกษตร บัณฑิตศึกษ า - บัณฑิต วิทยาลัย - รับตรง Process - บรรยาย - ภาคปฏิบัติการ - การฝึกปฏิบัติ - การศึกษา สถานที่จริง - สหกิจศึกษา - สอนเสริม -Virtual classroom? - Seminar เป็นที่พึ่งของ ชุมชนในภูมิภาค อย่างต่อเนื่อง วิจัย บริการ บัณฑิต ป. ตรี - วทบ. ( เกษตรศาสตร์ ) - พืชศาสตร์ - พัฒนาการเกษตร - การจัดการศัตรูพีช - ปฐพีศาสตร์ - สัตวศาสตร์ - วทบ. ( วาริชศาสตร์ ) ป. โท - พืชศาสตร์ - สัตวศาสตร์ - พัฒนาการเกษตร ( ปกติ / พิเศษ ) - กีฏวิทยา - โรคพีชวิทยา - การจัดการทรัพยากร ดิน - วาริชศาสตร์ ป. เอก - พืชศาสตร์ - วาริชศาสตร์ - การจัดการทรัพยากร เกษตรเขตร้อน Website / สื่อสิ่งพิมพ์, วิทยุ, จัดอบรม, งาน เกษตรภาคใต้ / สถานีวิจัย ทิศทาง / สหวิทยาการ / ภูมิภาค คณะชั้นนำด้าน การวิจัย Support ศูนย์วิจัย / สถานีวิจัย IT/ Technology เครือข่าย : เอกชน / รัฐ / ต่างประเทศ KM / QA/Innovatio n แผนที่ การเรียนการ สอน HR: Capability /Capacity - กิจกรรม นศ -. ทัศน ศึกษา ลงทะเบี ยน อจ. ที่ ปรึกษา VOS -Student -Stakeholder Budget อาคาร ตลาด ท้าทาย


ดาวน์โหลด ppt Profi le Prod uct Depl oy Outp ut VISION MISSION - สร้างความรู้ - วิจัย - บริการ - สร้างบัณฑิต นโยบาย - บริหาร 13 ข้อ - การเรียนการ สอน 3 ข้อ - พัฒนานักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google