งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แพทย์แผนไทย 4 กุมภาพันธ์ 2556. การจัดบริการแพทย์แผนไทย ณ 4 กุมภาพันธ์ 56 จังหวัด จำนวนหน่วย บริการ จัดบริก าร ร้อยละ หนองบัวลำภู 9690 93.75 สกลนคร 191154.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แพทย์แผนไทย 4 กุมภาพันธ์ 2556. การจัดบริการแพทย์แผนไทย ณ 4 กุมภาพันธ์ 56 จังหวัด จำนวนหน่วย บริการ จัดบริก าร ร้อยละ หนองบัวลำภู 9690 93.75 สกลนคร 191154."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แพทย์แผนไทย 4 กุมภาพันธ์ 2556

2 การจัดบริการแพทย์แผนไทย ณ 4 กุมภาพันธ์ 56 จังหวัด จำนวนหน่วย บริการ จัดบริก าร ร้อยละ หนองบัวลำภู 9690 93.75 สกลนคร 191154 80.63 หนองคาย 8362 74.70 นครพนม 166120 72.29 อุดรธานี 237142 59.92 เลย 14177 54.61 บึงกาฬ 7113 18.31 รวม 985 658 66.80

3 การลงทะเบียนผู้ให้บริการ ณ 4 กุมภาพันธ์ 56 จังหวัด จัดบริการ ( หน่วย ) ผู้ ให้บริการ ( คน ) อัตรา ไม่ลงผู้ให้ บริการ ( หน่วย ) ร้อยละ นครพนม 120 108 0.90 101 84.17 บึงกาฬ 13 25 1.92 10 76.92 เลย 77 214 2.78 27 35.06 สกลนคร 154 198 1.29 110 71.43 หนองคา ย 62 80 1.29 - - หนองบัว ลำภู 90 141 1.57 42 46.67 อุดรธานี 142 139 0.98 92 64.79 รวม 658 905 1.38 382 58.05

4 ผลการให้บริการแพทย์แผนไทย กรกฎาคม 55 – มกราคม 56 จังหวัด ทั้งหมด UC นวดอบประคบนวดอบประคบ นครพน ม 34,013 1,591 30,717 29,591 1,338 26,914 บึงกาฬ 3,995 81 2,658 2,310 47 1,831 เลย 40,076 579 33,240 34,723 541 28,630 สกลนค ร 39,813 6,853 35,611 31,382 5,080 28,900 หนองคา ย 29,166 1,184 24,534 24,824 1,097 20,735 หนองบัว ลำภู 92,276 11,454 91,762 84,668 10,960 84,313 อุดรธานี 52,528 6,531 38,563 42,802 5,170 30,718 รวม 291,86 7 28,273 257,08 5 250,30 0 24,233 222,04 1

5 การจ่ายยาสมุนไพร กรกฎาคม 55 – มกราคม 56 จังหวัด ผู้รับบริการทั้งหมด UC ครั้งรายการครั้งรายการ สกลนคร 100,296 113,704 85,482 96,329 อุดรธานี 90,660 101,040 76,842 85,742 หนองบัว ลำภู 73,591 86,724 65,117 76,654 นครพนม 77,209 90,415 63,726 75,120 หนองคา ย 47,838 60,165 40,174 50,511 เลย 33,595 34,495 28,082 28,971 บึงกาฬ 11,629 12,707 9,327 10,128 รวม 434,818 499,250 368,750 423,455

6 รายงานผลงานแพทย์แผนไทย เลย http://203.157.173.9/ttm_process/ สกลนคร http://hcis.skko.moph.go.th/ttm/ นครพนม http://203.157.176.8/ttm_nkp/ หนองคาย http://203.157.92.4/ttm_nk/ttm_re _proced.php หนองบัวลำภู http://203.157.169.1/jdatacenter/Se c/thaimed/ อุดรธานี http://203.157.168.8/pp_spec/ บึงกาฬ https://61.19.29.53/ttm_bk/ttm_re_ proced.php

7 แนวทางการตรวจสอบข้อมูล JHCIS HosXP Provis ปรับข้อมูล 28 ก. พ. 56 จัดสรร งบ

8 แนวทางการปรับปรุงข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผู้ให้บริการ นักการแพทย์ ผู้ช่วยฯที่ผ่านการอบรม ผู้สั่งการ เพิ่มใหม่ ย้ายออก ลงข้อมูลให้ครบถ้วน ส่งทะเบียนเป็น Excel การบันทึกข้อมูลบริการ การให้หัตถการแพทย์แผนไทย (xxx78x) การให้รหัสยาสมุนไพร 24 หลัก รหัสโรคกลุ่มเฉพาะ ส่งข้อมูลบริการตั้งแต่ กรกฎาคม – ธันวาคม 2555 ส่งข้อมูล ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2556


ดาวน์โหลด ppt แพทย์แผนไทย 4 กุมภาพันธ์ 2556. การจัดบริการแพทย์แผนไทย ณ 4 กุมภาพันธ์ 56 จังหวัด จำนวนหน่วย บริการ จัดบริก าร ร้อยละ หนองบัวลำภู 9690 93.75 สกลนคร 191154.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google