งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 33 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 33 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 33 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2554

2 ขั้นที่ 4 Documenting Progress ขั้นที่ 1 Taking Stock ขั้นที่ 1 Taking Stock  พัฒนากลยุทธ์ แล้วนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  กำหนดเป้าหมายความสำเร็จ  กำหนดเป้าหมายความสำเร็จ  ตรวจสอบสภาพปัจจุบัน ขั้นที่ 2 Setting Goal ขั้นที่ 3 Developing Strat egies and Implementing and Implementing  ประเมินรวบรวมเอกสารหลักฐานแสดง ถึง ความก้าวหน้าของงานตามเป้าหมาย

3 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ขอบเขตการ นำเสนอ สภาพปัญหาและความสำคัญของการดำเนินโครงการ 1 เป้าหมายการดำเนินโครงการ 2 กระบวนการดำเนินโครงการ 3 ผลการดำเนินโครงการ 4

4 Company Logo ขั้นที่ 1 Taking Stock วิเคราะห์สภาพปัญหาจาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2552-2553 เพื่อ จัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิเคราะห์สภาพปัญหา ของผลสัมฤทธิ์ การวิเคราะห์ สภาพปัญหา จากผลการ ประเมิน คุณภาพ นักเรียน วิเคราะห์ สภาพ ปัญหา ระดับ โรงเรียน

5 วิเคราะห์สภาพปัญหา ระดับโรงเรียน วิเคราะห์สภาพปัญหา ระดับโรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน ค รู การเรียนการสอน เศรษฐกิจ ปัญหาที่ พบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ  ขาดความ ตระหนัก  ขาดเป้าหมาย ศึกษาต่อ  ขาดเทคนิค สอน  ขาดความ เอาใจใส่  ขาดความ เอาใจใส่และ การสนับสนุน  ฐานะ ยากจน  กิจกรรมไม่ มีความ หลากหลาย  ขาดการจัด แหล่งเรียนรู้

6

7

8

9

10

11 1. มีผลการประเมิน คุณภาพภายนอกผ่าน การรับรองมาตรฐาน 2. ผลสัมฤทธิ์รายวิชา พื้นฐานร้อยละ 90 มีคุณภาพระดับดีมาก 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน โดยเฉพาะ O- NET จะต้องเพิ่มขึ้นปี ละ 3% เราจะต้อง

12 ขั้นที่ 3 Developing Strategies and I mplementing พัฒนากลยุทธ์แล้ว นำกลยุทธ์ที่พัฒนา แล้วสู่การปฏิบัติ

13 1. สร้างความตระหนักให้ผู้ปกครอง เห็นความสำคัญ ของการทดสอบระดับชาติขั้น พื้นฐาน ประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เห็น ความสำคัญของการศึกษาต่อ

14 3. ให้ความรู้และทำความ เข้าใจนักเรียนเกี่ยวกับการ ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 3. ให้ความรู้และทำความ เข้าใจนักเรียนเกี่ยวกับการ ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน

15 2. บริหารจัดการสถานศึกษาที่เน้น การขับเคลื่อนเชิงทฤษฎี อย่างเป็น ระบบตามกรอบหลักวิชา

16

17

18 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ในระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ ค่านิยม ที่พึงประสงค์ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง

19 ผลการประเมินคุณภาพ ภายนอกสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน ในระดับดีมาก ตบช.7 ประสิทธิภาพ ของการ บริหารจัดการ และการ พัฒนา สถานศึกษา ตบช.8 พัฒนาการ ของประกัน คุณภาพภาพ ภายในโดย สถานศึกษา และต้นสังกัด ตบช.9 ผลการพัฒนาให้ บรรลุตาม ปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ พันธ กิจ และ วัตถุประสงค์ของ การจัดตั้ง สถานศึกษา

20 ผลการประเมินคุณภาพ ภายนอกสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน ในระดับดีมาก ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่ง ผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่ง ผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษ เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษ เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้อง ตบช.10 ตชบ.11 ตชบ.12

21 ผลที่เกิดจากการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทุนการศึกษา ทุนในพระบาทสมเด็จบรมโอรสาธิราช ( เจ้าฟ้าชาย ) นางสาววิลาวัลย์ พันธ์ดี นางสาววิจิตรา สมสวย ทุนการศึกษา จากกองทุนพลเอกเปรม ตินลสุนลานนท์ ทุนมอบบ้านนักเรียนยากจนกองทุน คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณอยุธยา นางสาวสุปราณี ขันทอง

22 ผลงานด้านการ แข่งขันทักษะ ทางวิชาการ ปีการศึกษา 2555 ผลที่เกิดจากการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ ตัวแทนเรียงความคัดลายมือแข่งขันระดับภาค ในงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 62 ตัวแทนสภานักเรียนแข่งขันระดับภาค ในงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 62

23 กิจกรรมพี่สอนน้อง

24 กิจกรรมค่ายวิชาการ

25 กิจกรรมที่ส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการ

26 พิธีมอบบ้านนักเรียน

27 Company Logo www.themegallery.com Diagram Concept Add Your Text Text

28 Company Logo www.themegallery.com Diagram Add Your Text ผลการประเมินสมศ

29 Company Logo www.themegallery.com Diagram Your Text 200120022003 2004

30 Company Logo www.themegallery.com 3-D Pie Chart Text1 Text2 Text3 Text4 Text5 Text6

31 Company LOGO ผอ. ค่ะ หนูไปไม่เป็นแล้วค่ะ..................... ถ้ายังไง ต้องการเพิ่มเติมเรื่องอะไร ส่งกลับให้แก้ไขได้นะค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 33 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google