งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“MY SCHOOL”.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“MY SCHOOL”."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “MY SCHOOL”

2 วิสัยทัศน์ โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้มีคุณภาพตามมาตรฐาน เทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

3 พันธกิจ 1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เทียบเคียงมาตรฐานสากล 3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 4. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้วยระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ 5. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง 6. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

4 อัตลักษณ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่วิทยามีนิสัยรักการออม
เอกลักษณ์ โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการออม

5 เป้าประสงค์ 1. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เทียบเคียงมาตรฐานสากล 3. บุคลากรมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ 5. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง 6. โรงเรียนจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

6 กลยุทธ์ระดับองค์กรของโรงเรียน
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. ขยายโอกาสทางการศึกษา 4. พัฒนาครูและบุคลากรทั้งระบบให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

7 จุดเน้นของโรงเรียน 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4 และมีผลการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น 2. เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทั้งระบบให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 4. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 6. โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก

8 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ

9 ปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียน “การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม”
สีประจำโรงเรียน “ฟ้า – ขาว” สีฟ้า ความเฉลียวฉลาด ความก้าวหน้าในอนาคต ความมีเกียรติสูง สีขาว ความสะอาดทั้งกาย วาจา ใจ และหมายถึงผู้มีศีลธรรม มีสติ ปัญญา รู้จัก ช่วยเหลือสังคม

10 คำขวัญของโรงเรียน “ มานะ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย ”
ตราประจำโรงเรียน

11 ต้นไม้ประจำโรงเรียน

12 ประวัติโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่วิทยาตั้งอยู่บน ถนนสายบ้านไร่-อุทัยธานี อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ห่างจากตัวอำเภอบ้านไร่ประมาณ 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 92 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา ซึ่งที่ดินดังกล่าวได้รับบริจาคจากประชาชน ซึ่งได้แก่ 1. นายสวิง สีสัน (อดีตศึกษาธิการอำเภอบ้านไร่) จำนวน 25 ไร่ 2. นายเจ๊ก แห้วเพ็ชร จำนวน 25 ไร่ 3. นายเพ็ง เงินทองดี (อดีตกำนันตำบลบ้านไร่) 4. นางขุน เงินทองดี จำนวน 42 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา

13 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบ้านไร่ รับนักเรียนใน ระบบ สหศึกษาประเภทประจำและเดินเรียน โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนบ้านไร่เดิม (ประถมปลาย) เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2514 โดยมีนายทองหล่อ จันทร์หนัก ศึกษาธิการอำเภอบ้านไร่ (ขณะนั้น) มาทำพิธีเปิด มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นแรก จำนวน 24 คน มีครู 1 คน คือ นายสมพร ไชยยะ ซึ่งต่อมาทางจังหวัดได้ทำการแต่งตั้งให้นายปรีชา ภู่กำจัด ครูโรงเรียนอุทัยทวีเวท (ปัจจุบันคือ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม) มารักษาการตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ซึงต่อมาโรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนมาจวบจนปัจจุบัน

14 ตัวอย่างกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

15 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมายอาทิเช่น การแข่งขันประชันกลอนสด การแสดงละคร และกิจกรรมอื่นอีกมากมาย

16 วันสถาปนาลูกเสือไทย 1 ก. ค
วันสถาปนาลูกเสือไทย 1 ก.ค กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม กองลูกเสือโรงเรียนบ้านไร่วิทยา

17 อบรมสร้างสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ 12 ก. ค
อบรมสร้างสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ 12 ก.ค หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่วิทยา

18 กิจกรรมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา วันที่ 19 ก. ค
กิจกรรมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา วันที่ 19 ก.ค. 56 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ซึ่งได้จัดกิจกรรมในภาคเช้า ณ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ

19 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 20 สิงหาคม 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาสตร์โดยมีการแสดง ‘ScienceShow’ และการประกวดทูตแฟนซี่

20 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เมื่อวันที่ 9 พ. ย
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เมื่อวันที่ 9 พ.ย ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านไร่วิทยา ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจ้งนโยบายการบริหารงานของโรงเรียน

21 ภาพอาคารเรียนต่างๆของโรงเรียน

22 …THANK YOU…


ดาวน์โหลด ppt “MY SCHOOL”.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google