งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 3 พฤษภาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 3 พฤษภาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 3 พฤษภาคม 2554

2 ประวัติความเป็นมา 1 มิถุนายน 2553 ได้มีการก่อตั้งภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์ให้จัดตั้งภาควิชาเพิ่ม โดยแบ่งจากภาควิชาจักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยาเป็น 2 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาจักษุวิทยาและภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยาได้ให้บริการการตรวจรักษาผู้ป่วยด้านโสต ศอ นาสิกทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกรวมถึงการผ่าตัดด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

3 เป็นสถาบันผลิตบัณฑิต และบริการด้านสุขภาพได้มาตรฐานระดับประเทศ
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ปรัชญา วิสัยทัศน์ มุ่งเน้นการเรียนการสอน งานวิจัย และการให้บริการทางสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม เป็นสถาบันผลิตบัณฑิต และบริการด้านสุขภาพได้มาตรฐานระดับประเทศ

4 พันธกิจ พันธกิจ 1 2 3 ให้ความรู้ด้านโสต ศอ นาสิก เพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ ที่มีคุณภาพ ควบคู่กับความมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์ด้านโสต ศอ นาสิก ที่มีคุณภาพ มีการบริหารจัดการภายในภาควิชาอย่างเป็นธรรม โปร่งใส่ สามารถตรวจสอบได้ 4

5 วัตถุประสงค์ มี 4 ด้าน ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย
1 2 3 ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 4 ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

6 ด้านการเรียนการสอน 1. เพื่อมีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตแพทย์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์แพทยสภา 2. เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านโสต ศอ นาสิก ให้ครอบคลุมตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 3. สร้างเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ต่อยอด ด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา

7 ด้านการวิจัย วิจัย 1. เพื่อสร้างงานวิจัย
ที่มีคุณภาพ สามารถนำมาพัฒนาการเรียน และก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 2. เพื่อเพิ่มสัดส่วนอาจารย์และบุคลากรที่ทำการวิจัย ด้าน โสต ศอ นาสิก

8 ด้านการบริการทางวิขาการและวิชาชีพ
1. 2. เพื่อให้บริการด้านวิชาการ ที่สอดคล้องกับ ความต้องการของสังคม เพื่อชี้แนะสังคมในการส่งเสริมและป้องกันโรคทางโสต ศอ นาสิก

9 ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากร ในภาควิชา สอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอนให้แก่นิสิตแพทย์ ส่งเสริมให้บุคลากรในภาควิชาเข้าร่วมกิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านการทำนุบำรุง ศิลปะ และ วัฒนธรรม

10 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ภาควิชามีอาจารย์ประจำ จำนวน 4 คน อาจารย์มีวุฒิปริญญาเอก จำนวน 4 คน ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา มีอาจารย์ประจำ จำนวน 4 ท่าน (รวมลาศึกษาต่อ) ไม่มีอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่ง รศ. และ ศ

11 ผลการประเมิน 3.00 คะแนน องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา มีการดำเนินการเรื่องระบบกลไกการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและจากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน ผลการประเมิน คะแนน

12 ผลการประเมิน 0 คะแนน องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย เนื่องจากเป็นภาควิชาที่ตั้งใหม่ จึงยังไม่มีงานวิจัยในภาควิชาและยังไม่มีแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก ผลการประเมิน 0 คะแนน

13 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 5 การบริการและวิชาการแก่สังคม 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ภาควิชาโสต ศอ นาสิก วิทยา มีการกำหนดนโยบายการให้บริการวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ด้านโสต ศอ นาสิก

14 องค์ประกอบที่ 5 การบริการและวิชาการแก่สังคม
5.2 กระบวนการบริหารทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา มีกระบวนการบริหารทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดอบรมทางวิชาการโดยจัดเป็น โครงการร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ให้ความรู้เรื่อง เวียนศีรษะกับการทำกายภาพบำบัด และเข้าร่วมโครงการ18เรื่องสุขภาพดี 18ปีคณะแพทยศาสตร์ โดยให้ความรู้เรื่องนอนกรน ณ เซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก ผลการประเมิน คะแนน

15 18เรื่องสุขภาพดี 18ปีคณะแพทยศาสตร์ ให้ความรู้เรื่องนอนกรน
โครงการ 18เรื่องสุขภาพดี 18ปีคณะแพทยศาสตร์ ให้ความรู้เรื่องนอนกรน ณ เซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก

16 โครงการร่วมภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยาและ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ให้ความรู้เรื่อง “เวียนศีรษะกับการทำกายภาพบำบัด” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพธิ์ จ.พิษณุโลก

17 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ โดยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา และมีการประชุมคณะทำงานฯ

18 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
กำหนดนโยบายและให้ความสำคัญโดยดำเนินการตามแนวทางของหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มีการวางแผนและนำผลประเมินคุณภาพในปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาปรับปรุงการทำงาน ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน กลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน คะแนน

19 ตารางสรุปการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ เฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.
(4 องค์ประกอบ 7 ตัวชี้วัด) คะแนนเฉลี่ย ปี 2554 ปีต่อไป องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 3.00 3.33 องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 1.00 องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 3.50 4.00 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 3.43

20 เป้าหมายการดำเนินการ ระยะสั้น กลาง ยาว
1. มีการจัดประชุมภาควิชาเดือนละ 1 ครั้งเพื่อร่วมกำหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการเป็นระยะๆ 2. มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ 3. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์แผนการดำเนินงาน, เป้าหมายกับยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนา อย่างสม่ำเสมอ

21 เป้าหมายการดำเนินการ ระยะสั้น กลาง ยาว
4. มีการนำผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 5. ส่งเสริมการพัฒนางานการเรียนการสอน โดยเน้นการศึกษาของอาจารย์ นิสิตและบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ 6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ขอตำแหน่งวิชาการ 7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทำวิจัย

22 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 3 พฤษภาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google