งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PCTG Model อริยมงคล 55.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PCTG Model อริยมงคล 55."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PCTG Model อริยมงคล 55

2 PCTG P = preparation การเตรียมความพร้อม C = camp การเข้าค่าย - ใช้หลัก 3 ส 2 ซ การสอน การสอบ การสร้าง การซ่อมเสริม การซ้อม T= Test การวัดและประเมินผล G= Goal การตั้งเป้าหมาย

3 PCTG เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่เปิดโอกาสให้ครู นักเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็นกิจกรรม ที่ทำแล้วเห็นผลเร็ว ชัดเจน และเป็นพื้นฐานในการนำวิธีการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆเข้ามาใช้ในสถานศึกษา ในอนาคตต่อไป

4 จุดมุ่งหมายของ PCTG 1. เพื่อบริหารคุณภาพการจัดกิจกรรม  PCTG 2. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีของครู นักเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง

5 วิธีการการจัดกิจกรรม PCTG
1. ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ 2. ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ สนับสนุนและ มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง 3. ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือสนับสนุน 4. ดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีแผนงานและ การบริหารกิจกรรมที่ดี

6 5. การเริ่มต้นกิจกรรมต้องทำโดยพร้อมกันและ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเสมือนภารกิจประจำ 6. ต้องมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นส่งเสริม การดำเนินกิจกรรม 7. ผู้บริหารเยี่ยมเยือนครูอย่างสม่ำเสมอ 8. ควรดำเนินกิจกรรมควบคู่กันไปกับกิจกรรมอื่น

7 ยุทธศาสตร์ จุดเน้น มาตรการ/แนวทางการดำเนินกิจกรรม PCTG
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการเตรียมความพร้อม ( preparation ) จุดเน้น จัดเตรียมความพร้อมทางด้านครูผู้มีความชำนาญแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรการ 1. เตรียมตัวครู 2. เตรียมตัวนักเรียน

8 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเข้าค่าย
( camp ) โดยใช้หลัก 3 ส 2 ซ จุดเน้น 1 ส่งเสริมการสอนตามหลักสูตร ( สอน ) การวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนา (สอบ ) พัฒนานักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ใฝ่รู้ใฝ่เรียน (สร้าง )

9 มาตรการ 1.วัดผลประเมินนักเรียนก่อนเรียน 2.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระ การเรียนรู้โดยครูผู้ชำนาญการ และติวเตอร์ 3.กิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยการจัดหนังสือ / สื่อ ICT / แหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนสนใจในกลุ่ม สาระหลักอย่างต่อเนื่อง

10 จุดเน้น 2 ส่งเสริมการซ่อมเสริมนักเรียนตามความต้องการ (ซ่อม) และพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ซ้อม) มาตรการ 1.จัดให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา

11 2.สร้างความตระหนักให้ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของ
การรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อการซ่อมเสริมพัฒนา ศักยภาพนักเรียน 3.ผลจากการจัดกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระการ เรียนรู้ นำมาวิเคราะห์หาจุดที่ต้องพัฒนาของแต่ละ วิชาและแต่ละโรงเรียนโดยให้ครูผู้สอนแต่ละโรงเรียน ทำการสอนซ่อมเสริม 4.จัดหาแบบทดสอบที่ใกล้เคียงกับแบบทดสอบของ สำนักทดสอบทางการศึกษา และจัดสอบให้กับ นักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยทำบ่อยๆ

12 ยุทธศาสตร์ที่  3  ส่งเสริมการวัดผลประเมินผลทางการเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ( test )
จุดเน้น ส่งเสริมการวัดผลประเมินผล เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน มาตรการ 1.จัดให้มีการวัดผลประเมินผลการเรียนของนักเรียน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

13 2.จัดให้ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตาม นิเทศ
ให้การสนับสนุนการดำเนินการอย่างจริงจัง สม่ำเสมอ และต่อเนื่อง 3.จัดทำระบบสารสนเทศการวัดประเมินผลการเรียน การสอนและนำมาใช้เป็นข้อมูลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้

14 จบแล้วครับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการกำหนดเป้าหมายการจัดทำ PCTG Model
จุดเน้น ส่งเสริมให้พัฒนาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีผลสัมฤทธิ์ ( O-Net) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จบแล้วครับ


ดาวน์โหลด ppt PCTG Model อริยมงคล 55.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google