งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร และบริบทของสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร และบริบทของสถานศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร และบริบทของสถานศึกษา
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร และบริบทของสถานศึกษา ศุภกิจ ยาวีระ ศน.สพป.กำแพงเพชร เขต 2

2 กระบวนการขับเคลื่อนหลักสูตรฯ
สร้าง ปรับปรุง/พัฒนา ใช้ รายงาน

3 กระบวนการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางฯ
สร้าง ใช้ รายงาน ปรับปรุง/พัฒนา 1)หลักสูตรสถานศึกษา 2)หลักสูตรรายวิชา 3)บันทึกหน่วย การเรียนรู้ 4)แผนการจัดการเรียนรู้ 1)จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนจัดการเรียนรู้ 2)วัดและประเมินผล ตามตัวชี้วัดในแผน การจัดการเรียนรู้ 3)บันทึกผลการ จัดการเรียนรู้ 1)บันทึกผลการเรียนรู้ นักเรียนรายบุคคล 2)รายงานข้อมูล ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนระดับ สถานศึกษา 3)รายงานผู้ปกครอง 4)รายงาน SAR 1)แผนการจัดการเรียนรู้ 2)บันทึกหน่วยการเรียนรู้ 3)หลักสูตรรายวิชา 4)หลักสูตรสถานศึกษา

4 หลักสูตรสถานศึกษา ส่วนนำ ส่วนโครงสร้าง ส่วนท้าย ภาคผนวก -คำอนุมัติ
-คำนำ -สารบัญ -ความนำ -วิสัยทัศน์ -หลักการ -เป้าหมาย -จุดเน้น -สมรรถนะสำคัญ -คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ -โครงสร้างเวลาเรียน ทั้งระบบ -โครงสร้างรายสาระ 8กลุ่มสาระและ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำอธิบายรายวิชา -เกณฑ์การวัด ประเมินผล -เกณฑ์การจบ หลักสูตร -การเทียบโอน -เอกสารหลักฐาน ทางการศึกษา รายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การสร้างหลักสูตร เช่นรายนาม คณะกรรมการ สร้าง/ปรับปรุง หลักสูตร เป็นต้น

5 หลักสูตรรายสาระ/รายวิชา
ส่วนนำ ส่วนเนื้อหา ภาคผนวก -ปก -ปกใน -คำนำ -ความนำ -มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด -คุณภาพผู้เรียนที่ ต้องการ -คำอธิบายรายวิชา -โครงสร้างหน่วย การเรียนรู้ รายการเอกสารอื่น ที่เกี่ยวข้อง เช่น คำสั่งคณะทำงาน รายชื่อคณะทำงาน เป็นต้น

6 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้
1)เป้าหมายการเรียนรู้ 2)หลักฐานการเรียนรู้ 3)กิจกรรมการเรียนรู้ 1)ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 2)มาตรฐานหารเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 3)สาระการเรียนรู้ 4)สาระสำคัญ 5)สมรรถนะสำคัญ ของผู้เรียน 6)คุณลักษณะอันพึงประสงค์ -ชิ้นงาน/ภาระงาน -การวัดและประเมินผล -กิจกรรมการเรียนรู้

7 ผลงานทางวิชาการของผู้บริหาร
บริหารจัดการ หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร ผลงานทางวิชาการของผู้บริหาร ข้อ มูล หลักสูตร รร. การใช้หลักสูตร (โดยครูผู้สอน) 1)กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน 2)กิจกรรม เสริมหลักสูตร ตามวิสัยทัศน์หรือ อัตลักษณ์ของ โรงเรียน เช่น -รักการอ่าน -ประชาธิปไตย -คุณธรรมจริยธรรม -บุคคลสำคัญ -วันสำคัญ -สหกรณ์โรงเรียน -ดนตรี ทัศนศึกษา ฯลฯ วิเคราะห์ หลักสูตร วิเคราะห์ ผู้เรียน เขียนแผน ผลงาน ทางวิชาการ ของครู มาตรฐาน ตัวชี้วัด -โครงสร้างเวลา -ศึกษาโครงสร้าง หน่วยการเรียนรู้ -กำหนดเป้าหมาย การเรียนรู้ -ออกแบบการวัด และประเมินผล -จัดทำบันทึก -กิจกรรมศึกษาเด็ก -การจัดข้อมูลเด็ก รายบุคคล จัดกลุ่มเด็ก จัดระบบดูแล ช่วยเหลือ -ศึกษาบันทึก หน่วยการเรียนรู้ -กำหนดเวลา ตามตารางเรียน -กำหนดเป้าหมาย การเรียนรู้ -กำหนดเกณฑ์ การวัดและ ประเมินผลงาน -ออกแบบ กิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมแก้ปัญหา/พัฒนา -พัฒนาเทคนิคการสอน -พัฒนาสื่อ/แหล่งเรียนรู้ -สอนซ่อมเสริม -วิจัยในชั้นเรียน สรุปรายงาน บันทึกผล วัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

8 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร และบริบทของสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google