งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แล้วต้องทำอย่างไร ?.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แล้วต้องทำอย่างไร ?."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แล้วต้องทำอย่างไร ?

2 ตรวจสอบ ทบทวนรายวิชาและกิจกรรม ในความรับผิดชอบ
ตรวจสอบ ทบทวนรายวิชาและกิจกรรม ในความรับผิดชอบ  โครงสร้างรายวิชา ตารางเรียน  หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้/ กิจกรรม/โครงการ  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

3 วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
 จัดทำข้อมูลสารสนเทศระดับชั้นเรียน ที่รับผิดชอบ  จัดกลุ่มการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น

4 กำหนดแนวการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับจุดเน้น
 กิจกรรมใน-นอกห้องเรียน  หน่วยการเรียนรู้/กิจกรรม/โครงการ/ โครงงาน  แผนจัดการเรียนรู้

5 การดำเนินการจัดการเรียนรู้
 จัดการเรียนรู้ตามแนวทางที่ออกแบบ  วัดและประเมินผลการพัฒนาผู้เรียน  วิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้  นิเทศ ติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้

6 ผลการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น
 รายงานผลรายบุคคล / กลุ่ม  รายงานผลการพัฒนาตามจุดเน้น  รายงานการวิจัย/นวัตกรรมการเรียนรู้  รายงานสภาพความสำเร็จ อุปสรรค/ปัญหา

7 โรงเรียน  จัดทำฐานข้อมูลผู้เรียน โรงเรียนตามจุดเน้น
 จัดทำฐานข้อมูลผู้เรียน โรงเรียนตามจุดเน้น  ศึกษาบริบทใน/นอกโรงเรียน จัดทำแหล่ง เรียนรู้ (สถานที่/บุคคล)  ปรับ/ออกแบบตารางเรียน จัดการเรียนการสอน ให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น  จัดทำรายงานความก้าวหน้าของผู้เรียนตามจุดเน้น

8 เขตพื้นที่การศึกษา  จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศผู้เรียนรายบุคคล /
 จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศผู้เรียนรายบุคคล / รายโรงเรียน  จัดทำแผนพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นระดับเขต /โรงเรียน  ออกแบบระบบส่งเสริม สนับสนุน  ทำแผนนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล  สรุปผลการดำเนินการ

9 การดำเนินการของโรงเรียนหลังประกาศจุดเน้นและรับรองตัวชี้วัดระดับสถานศึกษา
 วางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก  แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คิดเลขไม่ได้  จัดทำหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน / ตัวชี้วัด  ออกแบบโครงสร้างเวลาเรียนใน/นอกห้องเรียน ใช้การสอน โครงงานสู่การปฏิบัติ  จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษารอบที่ 3

10 การจัดการศึกษาสมัยใหม่
แนวคิด..น่าคิด การจัดการศึกษาสมัยใหม่  มีหลักวิชาและปัญญาเป็นอาวุธ  มีกฎระเบียบและความถูกต้องเป็นเกราะ  มีความเสียสละ มุ่งมั่นและทุ่มเทเป็นกิจนิสัย  มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นสรณะ

11 Bye Bye Amitaput No name Tel


ดาวน์โหลด ppt แล้วต้องทำอย่างไร ?.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google