งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ

2 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
นำเสนอโดย นางสาวสุธาสินี ดีกุดตุ้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
แผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

4 ส่วนที่ 1 สภาพการจัดการศึกษา
ส่วนที่ 1 สภาพการจัดการศึกษา - สภาพปัจจุบัน - อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา - แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา - ข้อมูลพื้นฐาน - ผลการดำเนินงาน

5 ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา - วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ - กลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม - จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

6 ส่วนที่ 3 รายละเอียดแผนปฏิบัติการ
ส่วนที่ 3 รายละเอียดแผนปฏิบัติการ - สรุปงบประมาณ โครงการตามกลยุทธ์ - แผนการใช้จ่ายเงินงบบริหารจัดการศึกษา - ปฏิทินการดำเนินโครงการ

7 ส่วนที่ 4 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
ส่วนที่ 4 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ - กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ - ปฏิทินการบริหารแผนปฏิบัติการ

8 ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
กันยายน 2556 รับทราบนโยบาย 10 เมษายน 2557 รายงานผลการดำเนินเงินรอบ 6 เดือน พฤศจิกายน 2556 สพฐ.แจ้งแนวทางการดำเนินการ 10 กรกฏาคม 2557 รายงานผลการดำเนินเงินรอบ 9 เดือน ธันวาคม 2556 เสนอ กพท.พิจารณาอนุมัติ 10 ตุลาคม 2557 รายงานผลการดำเนินเงินรอบ 12 เดือน มกราคม 2557 แจ้งอนุมัติโครงการและกรอบวงเงินงบประมาณ

9 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ หมายถึง
การดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้นโยบาย บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การนำไปสู่การปฏิบัติ เป็นการนำโครงการ/กิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ในแผนไป ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายโดยต้องกำหนด องค์กรหรือบุคคลที่รับผิดชอบ และวิธีการดำเนินการ ชัดเจน การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ หมายถึง

10 กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ
1. สื่อสารทิศทางองค์กร 2. จัดโครงสร้าง กระบวนการทำงาน 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน 4. ดำเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด 5. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 6. สร้างกลไกการขับเคลื่อน

11 ความสำเร็จของการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
1. ความชัดเจนในวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผน 2. การกำหนดและมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ 3. มีระบบการกำกับตรวจสอบและประเมินผลภายในองค์กร 4. สมรรถนะองค์กรที่นำแผนสู่การปฏิบัติ 5. มีการสนับสนุนและมีความผูกพันของฝ่ายต่าง ๆ

12 โครงสร้างของแผน นโยบาย (Policy) แผน (Plan) แผนงาน (Programs)
โครงการ (Project) กิจกรรม(Activity)

13 สรุป นโยบาย คือ กรอบกำกับหรือกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของกลุ่มคนในองค์กร โดยมีลักษณะเป็นแนวคิดกว้าง ๆ ที่แสดงถึงปรัชญาหรืออุดมการณ์ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับแล้วจากคนส่วนใหญ่ จึงถือได้ว่านโยบายเป็นกระบวนการบริหารที่ก่อนให้เกิดแผน(Plan) ที่จะทำให้การนำนโยบายไปปฏิบัติปรากฏเป็นจริง ส่วน แผนงาน (Program) เป็นองค์ประกอบของแผนที่เป็นวิธีการจะนำไปสู่ความสำเร็จหรือบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนซึ่งจะต้องปฏิบัติกิจกรรม(Activity) หลายกิจกรรมที่ระบุไว้ในโครงการ

14 “ การวางแผนนั้นยาก แต่การนำแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นยากกว่า”

15 สวัสดีค่ะ...


ดาวน์โหลด ppt การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google