งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนกลยุกต์การจัดการศึกษาเขตพื้นที่ การศึกษานครพนม เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนกลยุกต์การจัดการศึกษาเขตพื้นที่ การศึกษานครพนม เขต 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนกลยุกต์การจัดการศึกษาเขตพื้นที่ การศึกษานครพนม เขต 1

2 การวิเคราะห์สภาพ ภายใน จุด แข็ง - มีแหล่ง เรียนรู้ - โรงเรียนมีความ พร้อม - ครู - บุคลากรมี ความสามารถ หลากหลาย - มีความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ - มีครูเพียงพอ - มีระบบข้อมูลสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ

3 การวิเคราะห์สภาพ ภายใน ( ต่อ ) จุดอ่อน - ครูขาดความรู้ทักษะในการ ใช้เทคโนโลยี - ครูมีหนี้สิน ขาดขวัญ กำลังใจ - พฤติกรรมกสนสอนยัง ไม่เปลี่ยน - การบริหารงบประมาณ ขาดประสิทธิภาพ

4 การวิเคราะห์สภาพ ภายนอก โอก าส - ชุมชน / องค์กรการปกครองส่วน ท้องถิ่นให้ความร่วมมือ - ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของ การศึกษา - การคมนาคมสะดวก - มีกฎหมายการศึกษา

5 การวิเคราะห์สภาพ ภายนอก ( ต่อ ) ข้อจำกั ด - เขตพื้นที่การศึกษามีขนาด ใหญ่ - ประชากรมีความ หลากหลายเผ่าพันธ์ - ความสัมพันธ์กับ หน่วยงานอื่นยังไม่ดี

6 วิสัยทัศน์ ภายในปี 2549 จะเป็นองค์กรที่ ประยุกต์ใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการ จัดบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่าง ทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยความร่วมมือของ ทุกภาคส่วนในสังคม

7 วัตถุประสง ค์ เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ทั่วถึงกลุ่ม ประชากรวัยเรียนทุกคน เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการนำนวัตกรรม เครือข่ายโรงเรียนมา ใช้ในการพัฒนาการ จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรเป็นมืออาชีพ

8 เป้าหมาย จัดและพัฒนาระบบงานให้มีความ พร้อมโดยใช้ ICT ประชากรทุกคนได้เรียน และจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานมี คุณภาพตามมาตรฐาน ครูและบุคลากรมีความรู้ทักษะในการ ทำงานอย่างมืออาชีพ

9 พันธกิจ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ ประชากรทุกคน พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช้ ICT จัดระบบบริการทางการศึกษา โดยใช้ ICT ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ การศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็น มืออาชีพ จัดหาแหล่งทรัพยากรเพื่อ การศึกษา

10 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัด การศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากร การระดมสรรพกำลังเพื่อ การศึกษา


ดาวน์โหลด ppt แผนกลยุกต์การจัดการศึกษาเขตพื้นที่ การศึกษานครพนม เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google