งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมิน
รองฯ กฤษฏิ์อธิป ชุตินธรากร สพป.กพ.2 ผอ.ณัฐวุฒิ กาหา ประธานกลุ่มโค้ง ไผ่วังหามแห ศน.สุทธิดา จันทร์ทอง สพป.กพ.2

2 ผลงานที่ภาคภูมิใจ

3 โครงการห้องสมุดมีชีวิต
รูปแบบกิจกรรมทางวิชาการ คิดเลขเร็ว เล่านิทาน อ่านทำนองเสนาะ คัดลายมือ

4 การเขียนเชิง สร้างสรรค์/วิเคราะห์
เรียงความ การเขียนเชิง สร้างสรรค์/วิเคราะห์ วาดภาพ

5 อ่านหนังสือให้น้อง ฟัง
เล่าข่าว อ่านหนังสือให้น้อง ฟัง ภาษาพาที เขียนตามคำบอก

6 เขียนคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ กล่าวสุนทรพจน์ไทย/ อังกฤษ
Crossword กล่าวสุนทรพจน์ไทย/ อังกฤษ งานปั้น

7 งานประดิษฐ์เศษวัสดุ งานประดิษฐ์ดอกไม้ การอ่าน ภาษาอังกฤษ การฉีก ตัด ปะ

8 ตอบปัญหาจาก สารานุกรม
การเขียนเชิงสร้างสรรค์/ วิเคราะห์ วาดภาพ ตอบปัญหาธรรมะ ตอบปัญหาจาก สารานุกรม

9 กิจกรรมการให้บริการ หนังสือ สื่อ เอกสาร แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
กิจกรรมการให้บริการ หนังสือ สื่อ เอกสาร แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง

10 กิจกรรมปรับปรุง บรรยากาศภายนอกและ ภายในห้องสมุด

11 ผลที่เกิดกับผู้เรียน
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักการค้นคว้าหาแหล่ง เรียนรู้ จากอินเตอร์เน็ต มีความซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย มีคุณธรรม และจริยธรรม

12 ผลงานระดับเขตพื้นที่ กำแพงเพชรเขต2
เด็กชายนันทวัฒน์ นวลจันทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การ แข่งขันกิจกรรมวอล์คแรลลี่ยอด อัจฉริยะ เนื่องในงานเปิดโลก การเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา ศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 6

13 เด็กหญิง ภริดา บดีรัฐ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 (ช่วงชั้นที่ 2) ได้รับรางวัลชนะเลิศการอ่านร้อยแก้ว ระดับเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 แล้วเป็นตัวแทนของ สำนักงานเขตพื้นที่กำแพงเพชรเขต ๒ แข่งระดับประเทศ ภายใต้ โครงการภาษาไทยเข้มแข็ง ( SP2 )

14 ในกลุ่มโครงงานส่งเสริมอาชีพ
นักเรียนระดับประถมศึกษาได้รับ รางวัลเหรียญทอง เข้าร่วม แข่งขันกิจกรรมงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 60 นคร เชียงราย จังหวัดเชียงราย ในกลุ่มโครงงานส่งเสริมอาชีพ ระดับประถมศึกษา

15 ทุน อบต.โค้งไผ่ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 คน
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 คน นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2 คน นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 คน นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 2 คน นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 คน

16 ผลที่เกิดกับครู นางกัลยาณี ผิวผ่อง ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นครูผู้สอน สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ดีเด่นระดับอำเภอขาณุวรลักษ บุรี ในงานวันครู ปีการศึกษา 2553

17 ผลที่เกิดกับผู้ปกครอง
ผู้ปกครองเกิดความ ไว้วางใจและมีความ เชื่อมั่นในตัวครูและ ผู้บริหารสถานศึกษา

18 ผลที่เกิดกับชุมชน ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน การจัดการศึกษา โดยการ ระดมทรัพยากร ภูมิปัญญา ชาวบ้านช่วยกำหนดกรอบ ทิศทางหลักสูตร และ การพัฒนาสถานศึกษา

19 ผลที่เกิดกับสถานศึกษา
ได้รับรางวัลห้องสมุดโรงเรียน ขนาดกลางยอดเยี่ยมจากการ ประเมินของคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำแพงเพชรเขต2 ปีการศึกษา 2550

20 ( ผู้ใดฝึกฝนอยู่บ่อยๆ ความ เชี่ยวชาญชำนาญย่อมเกิดกับผู้นั้น แล )
ปรัชญาของโรงเรียน โยคา เว ชายเต ภูริ ( ผู้ใดฝึกฝนอยู่บ่อยๆ ความ เชี่ยวชาญชำนาญย่อมเกิดกับผู้นั้น แล )

21 หลักการเรียนรู้  ทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ ด้วยหลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา

22 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google