งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางการจัดการศึกษา โรงเรียนเจริญราษฏร์วิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางการจัดการศึกษา โรงเรียนเจริญราษฏร์วิทยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางการจัดการศึกษา โรงเรียนเจริญราษฏร์วิทยา

2 วิสัยทัศน์ ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ พัฒนาคุณภาพครู
รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ประสานพร้อมชุมชนร่วมมือ ยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3 พันธกิจ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และเรียนตามศักยภาพ สอดคล้องหลักสูตรท้องถิ่น ร่วมมือวางแผน ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับชุมชน จัดระบบประกันคุณภาพ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

4 เป้าประสงค์ ๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ๒. สถานศึกษาให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ๓. ครูมีศักยภาพและสมรรถนะเพียงพอต่อการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๔. สถานศึกษาบริหารทุนและทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

5 ผลผลิตของสถานศึกษา ผลผลิตที่ ๑ จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับที่ได้ มาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลผลิตที่ ๒ จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้ มาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6 ตัวชี้วัดความสำเร็จ ๑. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ/รุ่น
๒. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน/รุ่น ๓. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประกวดแข่งขัน ความรู้ ความสามารถที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานนอกสถานศึกษาต่อปีการศึกษา ๔. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อการให้บริการทางการศึกษาของสถานศึกษาในระดับดี ๕. ร้อยละของครูที่เข้ารับการนิเทศ อบรม ประชุม สัมมนาการปฏิรูปการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์การประเมินใบประกอบวิชาชีพครูต่อปี ๖. ร้อยละของครูที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติด้านการปฏิรูปการศึกษา ๗. ร้อยละของระดับคุณภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในระดับดี ๘. ร้อยละของระดับความพอใจของทุนและทรัพยากรทางการศึกษาที่ได้จากการมีส่วนร่วมทางการศึกษาของผู้ปกครองและชุมชนในระดับดี

7 เป้าหมายความสำเร็จปี ๒๕๕๑
๑. นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับร้อยละ ๑๐๐ ต่อรุ่น ๒. นักเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยละ ๑๐๐ ต่อรุ่น ๓. นักเรียนมีผลการประกวดแข่งขัน ความรู้ ความสามารถที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานนอกสถานศึกษาร้อยละ ๖๕ ต่อปีการศึกษา ๔. ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองต่อการให้บริการทางการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีร้อยละ ๘๐ ๕. ครูเข้ารับการนิเทศ อบรม ประชุม สัมมนาการปฏิรูปการเรียนรู้ร้อยละ ๑๐๐ต่อปี ๖. ครูได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติด้านการปฏิรูปการศึกษาร้อยละ ๙๕ ๗. คุณภาพของการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีร้อยละ ๘๕ ๘. ความพึงพอใจของทุนและทรัพยากรทางการศึกษาที่ได้จากการมีส่วนร่วมทางการศึกษาของผู้ปกครองและชุมชนอยู่ในระดับดีร้อยละ ๗๕

8 ยุทธศาสตร์หลัก ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการที่มีโรงเรียนเป็นฐานของการพัฒนาโดยเชื่อมโยงผลลัพธ์ที่เกิดกับ นักเรียน กระบวนการให้บริการทางการศึกษาด้วยสังคมฐานความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี และประสิทธิภาพด้านการเงินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

9 จุดเน้นการบริหาร ๑. เร่งรัดพัฒนาประสิทธิผลที่เกิดกับผู้เรียนให้บรรลุผลผลิตตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ๒. ส่งเสริมการให้บริการทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งสัมฤทธิผล ที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ ๓. พัฒนาสังคมฐานความรู้ ด้ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเพิ่ม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการ ๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและทรัพยากรเพื่อการศึกษา ให้เกิดความประหยัด คุ้มค่า


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางการจัดการศึกษา โรงเรียนเจริญราษฏร์วิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google