งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

My love school.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "My love school."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 My love school

2 ผู้อำนวยการของเรา นาย วิชัย ยุชังกูล

3 ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านไร่วิทยา

4 ประวัติโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบ้านไร่   รับนักเรียนสหศึกษาประเภทเดินเรียนและมีนักเรียนอาศัยอยู่ในบ้านพักนักเรียน โดยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านไร่เดิม (ประถมปลาย)   เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม  พ.ศ. 2514  มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  รุ่นแรก  24 คน  มีครู 1 คน  คือ นายสมพร  ไชยะ   และทางจังหวัดได้แต่งตั้ง นายปรีชา  ภู่กำจัด  ครูโรงเรียนอุทัยทวีเวท   ( ปัจจุบันคือ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ) มารักษาการตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ผู้บริจาคที่ดินให้กับโรงเรียน คือ 1. นายสวิง   สีสรรพ์  (อดีตศึกษาธิการอำเภอบ้านไร่)   จำนวน 25 ไร่ 2. นายเจ็ก   แห้วเพ็ชร          จำนวน 25 ไร่ 3. นายเพ็ง   เงินทองดี  (อดีตกำนันตำบลบ้านไร่) 4. นางขุน    เงินทองดี          จำนวน 42 ไร่ 2 งาน 54  ตารางวา

5 ต้นไม้ประจำโรงเรียน

6 พันธกิจ (Mission) 1.พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา เทียบเคียงมาตรฐานสากล 3.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 4.พัฒนากระบวนการการบริหารจัดการด้วยระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ 5.พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง    6.ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

7 เป้าประสงค์ (Objective)
1.โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2.ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เทียบเคียงมาตรฐานสากล 3.บุคลากรมีความรู้ความสารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 4.โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ 5.โรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง 6.โรงเรียนจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

8 วิสัยทัศน์ โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้
มีคุณภาพตามมาตรฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

9 คำขวัญของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา
มานะ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย

10


ดาวน์โหลด ppt My love school.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google