งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ โรงเรียนวัดช่องลม สำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้

3 การจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนวัดช่องลมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตตามสภาพแวดล้อมตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้วัสดุทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถขยายผลเผยแพร่ออกสู่ชุมชน

4 จุดประสงค์ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

5 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้
กิจกรรมที่ 1 น้ำสกัดชีวภาพกับชีวิตที่พอเพียง กิจกรรมที่ 2 ก๊าซชีวมวล กิจกรรมที่ 3 ธนาคารขยะรีไซเคิล กิจกรรมที่ 4 การออม กิจกรรมที่ 5 อินเตอร์เน็ตพอเพียง กิจกรรมที่ 6 การขยายผล เผยแพร่

6 กิจกรรมที่ 1 น้ำสกัดชีวภาพกับชีวิตที่พอเพียง

7 กิจกรรมที่ 2 ก๊าซชีวมวล

8 กิจกรรมที่ 3 ธนาคารขยะรีไซเคิล

9 กิจกรรมที่ 4 การออม

10 กิจกรรมที่ 5 อินเตอร์เน็ตพอเพียง

11 กิจกรรมที่ 6 การขยายผล เผยแพร่

12 ดอกไม้ในโรงเรียนที่รดน้ำด้วยน้ำชีวภาพ

13 ผู้นำเสนอ นางโสฬส นพรัตน์ ครู คศ
ผู้นำเสนอ นางโสฬส นพรัตน์ ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนอาชีพและเทคโนโลยี ผู้จัดทำ นางสาวเกษรา บุญสงค์ ครู คศ.1 ครูกลุ่มสาระการเรียนอาชีพและเทคโนโลยี ที่ปรึกษา นายบุญเหลือ เมธโยดม ผู้อำนวยการโรงเรียน นางจิรพร รัตนเสถียร รองผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนวัดช่องลม สำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google