งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แจ้งผลการพิจารณาให้ มท./ สศช. / สงป. - พิจารณาอนุมัติโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แจ้งผลการพิจารณาให้ มท./ สศช. / สงป. - พิจารณาอนุมัติโครงการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด พ.ศ. 2550
แจ้งผลการพิจารณาให้ มท./ สศช. / สงป. - พิจารณาอนุมัติโครงการ คณะกรรมการระดับจังหวัด คณะกรรมการระดับอำเภอ/กิ่งอำเภอ - พิจารณากลั่นกรอง - จัดลำดับความสำคัญ กำหนดหน่วยดำเนินการ หมู่บ้าน/ชุมชน ดำเนินการ ราชการ ร่วมชุมชน หน่วยงาน ราชการ เตรียมความพร้อม ของแผนชุมชนเพื่อ ของบปี 2551 เสนอโครงการ/กิจกรรม - กรอบ 5 แผนงาน - หลักเกณฑ์ที่กำหนด เสนอโครงการ/กิจกรรม จัดทำกระบวนการแผนชุมชน แผนชุมชนที่ มีคุณภาพ ไม่มีแผนชุมชน/แผนชุมชน ไม่มีคุณภาพ มติของคณะกรรมการ ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชน ปัญหา/ความต้องการ

2 องค์ประกอบ องค์ประกอบ
คณะกรรมการฯ ระดับชาติ ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทน อปท. ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรประชาชน ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้แทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (เฉพาะในระดับอำเภอ) กลไกสนับสนุน คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ผวจ : ประธาน องค์ประกอบ คณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ นายอำเภอ : ประธาน กลไกดำเนินงาน/ ประสานแผน คณะกรรมการฯ ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน (12-15 คน) องค์ประกอบ ผู้ใหญ่บ้าน/ ผู้นำชุมชน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ ตัวแทนองค์กรในชุมชน ตัวแทนจากครัวเรือน ปราชญ์ชาวบ้าน

3 การจัดตั้งคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
(12-15 คน) ประชาคม (ไม่น้อยกว่าครึ่ง) เลือก ราษฎรของหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/องค์กรในชุมชน ตัวแทนครัวเรือน/ตัวแทนคุ้ม ปราชญ์ชาวบ้าน (คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนไม่น้อยกว่า 6 เดือน) ประธาน รองประธาน เหรัญญิก ผู้ช่วยเหรัญญิก กรรมการฝ่ายควบคุม/ตรวจสอบ กรรมการ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ คณะผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบโครงการ 3 คน เบิกจ่ายเงิน 3 คน จัดซื้อ จัดจ้าง 3 คน ทำบัญชีค่าใช้จ่าย 2 คน ควบคุม/ตรวจสอบผลงาน 3 คน

4 ระเบียบการบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณ
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด พ.ศ. 2550 มท.รวบรวมเงินเหลือ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน โอนตั้งจ่ายที่ มท. 5,000 ลบ. ส่งคืน เงินเหลือ สลน. จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการ โอนเข้าบัญชี ธนาคารที่ จังหวัด ตามยอดเงิน จัดสรร ส่งเบิกจ่าย ผวจ.อนุมัติ คณะกรรมการระดับ จังหวัดอนุมัติโครงการ/ วงเงินงบประมาณ หน่วยราชการ หมู่บ้าน/ชุมชน นำหลักฐาน พร้อมบัญชีเบิก จากธนาคาร นายอำเภอ โอนเงินเข้าบัญชีหมู่บ้าน/ชุมชน ส่งคืน เงินเหลือ การเบิกจ่าย คณะกรรมการระดับ หมู่บ้าน/ชุมชน คัดเลือก ผู้รับผิดชอบ - โครงการ 3 คน - เบิกจ่าย 3 คน - จัดซื้อจัดจ้าง 3 คน - จัดทำบัญชีค่าใช้จ่าย 2 คน - ควบคุมและตรวจสอบผลงาน 3 คน. ดำเนินการแล้วเสร็จ

5 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขฯ – โครงการ คพพ.
ชุมชน 1. กลุ่มเป้าหมาย เสนอปัญหา ความต้องการ 2. วิธีการ ใช้กระบวนการชุมชน การบริหารจัดการ 3. ความเชื่อมโยง 4. เป็นกระบวนการเรียนรู้และสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ความพอพียง/ พอประมาณ ความมีเหตุผล 5. ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิคุ้มกัน 6. เป็นเรื่องของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย ความรู้ + คุณธรรม 7. จุดมุ่งหมาย “สังคมมั่นคงประชาชนอยู่ดีมีสุข”

6 เป้าหมายสังคมและประชาชน
อยู่ดีมีสุข คณะกรรมการ ศจพ. คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน คพพ. คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข แก้ไขปัญหาความยากจน แก้ไขปัญหาที่ดิน นโยบายขจัด ความยากจน จังหวัดเป็นหน่วยบูรณาการภาพรวมทั้งแผนงาน งบประมาณ และสนับสนุนการดำเนินงาน คณะกรรมการระดับจังหวัด อยู่ดีมีสุข 5,000 ลบ. วิทยากรกระบวนการ คณะกรรมการระดับอำเภอ พิจารณากลั่นกรอง/เชื่อมโยง ตำบล งบยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข งบ Function งบ อปท. งบ คพพ. (ชุมชนดำเนินการเอง) โครงการ/กิจกรรม หมู่บ้าน / ชุมชน คพพ. 5,000 ลบ. หมู่บ้าน / ชุมชน แผนชุมชน/กระบวนการชุมชน ความมีเหตุผล ความพอเพียง/พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน. ปัญหา / ความต้องการ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง


ดาวน์โหลด ppt แจ้งผลการพิจารณาให้ มท./ สศช. / สงป. - พิจารณาอนุมัติโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google