งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ
กฤตชัย อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ

2 การสนับสนุน งาน กศน. อำเภอ

3 กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา - งานเลขาคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้อำนวยการ กรรมการสถานศึกษา กลุ่มผู้อำนวยการ กลุ่มจัดการศึกษา นอกระบบ กลุ่มจัดการศึกษา ตามอัธยาศัย กลุ่มภาคีเครือข่าย/ กิจกรรมพิเศษ งานบริหารทั่วไป งานบุคลากร งานพัสดุ งานการเงิน งานบัญชี งานประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศ พื้นฐาน งานการศึกษาพื้นฐาน งานการศึกษาต่อเนื่อง งานแนะแนว/กิจกรรม นักศึกษา/พัฒนาดูแล และช่วยเหลือนักเรียน งานส่งเสริมและพัฒนา แหล่งเรียนรู้ (ศรช.) ห้องสมุด, ภูมิปัญญา, พัฒนานวัตกรรมสื่อและ แหล่งเรียนรู้ งานการศึกษาเคลื่อนที่, การศึกษาสื่อสารมวลชน/และเผยแพร่ งานส่งเสริม/ สนับสนุน ภาคีเครือข่าย งานกิจกรรมพิเศษ งานประกันคุณภาพ งานแผนงานงบประมาณ/ ติดตามประเมินการ ดำเนินงาน/นโยบาย, คำรับรอง งานสารสนเทศการรายงาน งานราชการใสสะอาด งานนิเทศ ติดตามและพัฒนาระบบบริหารและการเรียนรู้ งานการวัดผลและประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มแผนงานและพัฒนา กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา - งานเลขาคณะกรรมการสถานศึกษา

4 อำนาจและหน้าที่ของ กศน. อำเภอ
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานเครือข่าย เพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

5 อำนาจและหน้าที่ของ กศน. อำเภอ
ดำเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ จัด ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น

6 อำนาจและหน้าที่ กศน.อำเภอ (ต่อ)
วิจัยและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ เทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ จัด ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน จัด กศน.ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7 อำนาจและหน้าที่ กศน.อำเภอ (ต่อ)
กำกับ ดูแล ตรวจสอบ นิเทศภายใน ติดตามและรายงานผล พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดและพัฒนา กศน. ดำเนินการประกันคุณภาพภายใน.

8 กิจกรรมหลัก ของ กศน.อำเภอ
1. การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ - ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย

9 กิจกรรมหลัก ของ กศน.อำเภอ
2. การศึกษาต่อเนื่อง - การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ - การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต/พัฒนาสังคมและชุมชน - การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

10 กิจกรรมหลัก ของ กศน.อำเภอ
3. การส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย - ห้องสมุด / กศน.ตำบล / แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

11

12

13 บทบาทและภารกิจของพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
1.จัดการเรียนการสอนให้กับผู้ไม่รู้หนังสือ ไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ 35 คน **กรณีที่ผู้ไม่รู้หนังสือในพื้นที่ที่รับผิดชอบมีไม่ถึงเกณฑ์ ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ระดับประถมศึกษา/ม.ต้น/ม.ปลาย จำนวน 60 คน

14 บทบาทและภารกิจของพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน (ต่อ)
2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา อาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน/ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต/ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม และชุมชน

15 บทบาทและภารกิจของพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร ฯ (ต่อ)
บทบาทและภารกิจของพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร ฯ (ต่อ) 3. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน ของ กศน.อำเภอ 4. ผู้ตรวจการดำเนินงาน กศน.ตำบล 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

16 สรุป ครูอาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน คือ
ผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนงาน กศน.อำเภอในทุกด้าน

17 ทำหน้าที่ให้เต็มกำลัง เต็มความสามารถ
ดังนั้น ทำหน้าที่ให้เต็มกำลัง เต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงความถูกต้อง สุจริต และเพื่อประโยชน์ของผู้เรียนและราชการเป็นสำคัญ

18 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google