งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป เป้าหมายแผนผลร้อยละ 1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ฯ ( แห่ง ) 2426108.33 2. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์ ( แห่ง ) 1631193.75 3. สหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป เป้าหมายแผนผลร้อยละ 1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ฯ ( แห่ง ) 2426108.33 2. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์ ( แห่ง ) 1631193.75 3. สหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป เป้าหมายแผนผลร้อยละ 1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ฯ ( แห่ง ) 2426108.33 2. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์ ( แห่ง ) 1631193.75 3. สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมฯ ( แห่ง ) 98 100.00 4. สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมฯ ( ราย ) 42,970 39,51691.96

2 การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. ประสานงานกับ สปก.( ครั้ง ) 66100 2. แต่งตั้งวิทยากร ( ราย ) 22100 3. ติดตาม / รายงานผล ( ครั้ง ) 12 100 กิจกรรม 3 กิจกรรม 2 กิจกรรม 1

3 ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. ฝึกอบรมให้แก่สมาชิก ( ราย ) 100 2. ฝึกอบรมให้แก่กรรมการและพนักงาน ( ราย ) 40 100 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ( ราย ) 40 100 4. สนับสนุนเงินอุดหนุน ( แห่ง ) 22100 5. แนะนำ ส่งเสริม ติดตามการดำเนินกิจกรรม ( ครั้ง ) 12 100 กิจกรร ม 1 กิจกรร ม 2 กิจกรรม 3 กิจกรรม 4 กิจกรรม 5

4 การบริหารจัดการสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ " วิเคราะห์ความเข้มแข็งของ สหกรณ์ "( ครั้ง ) 11100 2. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ " การมีส่วนร่วมของสมาชิก สหกรณ์ "( ครั้ง ) 11100 3. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ " การติดตามและประเมินผล ฯ "( ครั้ง ) 11100 4. ติดตามเร่งรัดการดำเนินกิจกรรม ( สหกรณ์ ) 100 กิจกรร ม 1 กิจกรร ม 2 กิจกรร ม 3 กิจกรร ม 4

5 กิจกรร ม 1 กิจกรร ม 4 กิจกรร ม 3 กิจกรร ม 2 ส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. แนะนำส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ( แห่ง ) 22100 2. จัดทำโครงการเสริมสร้างประสบการฯ ( ราย ) 2730111.11 3. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนปรับปรุงอาคาร ( แห่ง ) 22100 4. ติดตามและประเมินผล ( แห่ง ) 22100

6 การส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. แนะนำ ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับหลักการฯ ( แห่ง ) 11100 2. จัดเวทีชาวบ้าน ( ราย ) 30 100 3. เบิกจ่ายเงินอุดหนุน ( แห่ง ) 11100 กิจกรร ม 1 กิจกรร ม 3 กิจกรร ม 2

7 กิจกรร ม 1 กิจกรร ม 3 กิจกรร ม 2 การพัฒนาศักยภาพสมาขิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ( คณะกรรมการกลาง ) กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. จัดประชุมคณะกรรมการกลางระดับอำเภอ ( ครั้ง ) 33100.00 2. จัดประชุมคณะกรรมการกลางระดับจังหวัด ( ครั้ง ) 33100.00 3. รายงานผลสำนักจัดตั้งฯ ( ครั้ง ) 33100.00


ดาวน์โหลด ppt ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป เป้าหมายแผนผลร้อยละ 1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ฯ ( แห่ง ) 2426108.33 2. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์ ( แห่ง ) 1631193.75 3. สหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google