งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวแทนรวบรวมเอกสาร CAT CDMA. คุณสมบัติของตัวแทนฯ  เป็นนิติบุคคล  ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 400,000 บาท  ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบสื่อสารหรือ คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวแทนรวบรวมเอกสาร CAT CDMA. คุณสมบัติของตัวแทนฯ  เป็นนิติบุคคล  ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 400,000 บาท  ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบสื่อสารหรือ คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวแทนรวบรวมเอกสาร CAT CDMA

2 คุณสมบัติของตัวแทนฯ  เป็นนิติบุคคล  ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 400,000 บาท  ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบสื่อสารหรือ คอมพิวเตอร์  มีหน้าร้านอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือ พื้นที่ธุรกิจ

3 อำนาจหน้าที่ของตัวแทนฯ  จำหน่ายอุปกรณ์ CAT CDMA พร้อมให้บริการรับจดทะเบียนระบบ Post Paid  ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอใช้ บริการของลูกค้าพร้อมลงนามเป็นผู้ ตรวจสอบเอกสารในใบคำขอใช้ บริการ  รวบรวมเอกสารประกอบการขอใช้ บริการพร้อมใบคำขอใช้บริการส่งให้ CAT

4 อัตราส่วนลดการค้าสำหรับตัวแทนฯ อัตราส่วนลดอุปกรณ์ตามมูลค่าการ ซื้อแต่ละครั้งดังนี้  7,000- 30,000 บาท ได้ ส่วนลด 10 %  30,001 - 200,000 บาท ได้ ส่วนลด 12 %  มากกว่า 200,000 บาท ได้ ส่วนลด 15%

5 อัตราส่วนลดการค้าสำหรับตัวแทนฯ อัตราส่วนลด R-UIM ระบบ Post - paid ( รายเดือน )‏ ตามปริมาณการซื้อแต่ละครั้งดังนี้  15 เลขหมายขึ้นไป ได้ส่วนลด 15%  30 เลขหมายขึ้นไป ได้ส่วนลด 20%  50 เลขหมายขึ้นไป ได้ส่วนลด 25%

6 อัตราส่วนลดการค้าสำหรับตัวแทนฯ อัตราส่วนลดการค้าสำหรับตัวแทนฯ อัตราส่วนลด R-UIM ระบบ Pre-paid ( เติมเงิน )‏ ตามปริมาณการซื้อแต่ละครั้งดังนี้  50 – 999 เลขหมาย ซื้อได้ ราคา 45 บาท / ชิ้น  1,000 – 4,999 เลขหมาย ชื้อได้ ราคา 35 บาท / ชิ้น  5,000 - 49,999 เลขหมาย ชื้อได้ ราคา 25 บาท / ชิ้น  50,000 เลขหมายขึ้นไป ชื้อได้ ราคา 15 บาท / ชิ้น

7 อัตราส่วนลดการค้าสำหรับตัวแทนฯ อัตราส่วนลดการค้าสำหรับตัวแทนฯ อัตราส่วนลด บัตรเติมเงิน ตามปริมาณการซื้อแต่ละครั้งดังนี้  2,000 – 50,000 บาท ได้ ส่วนลด 5 %  50,001 บาทขึ้นไป ได้ ส่วนลด 6 %

8 อัตราผลตอบแทนการเปิดบริการ พร้อมการจำหน่ายอุปกรณ์ อัตราผลตอบแทนตามจำนวน เลขหมาย ที่เปิดใช้บริการต่อ เดือนมีดังนี้  ยอดเปิดบริการ 0-19 เลขหมาย ไม่ได้รับผลตอบแทน  ยอดเปิดบริการ 20 – 99 เลข หมาย อัตราผลตอบแทน 110 บาท ต่อเลขหมาย ( จ่ายค่าตอบแทนครั้งแรก 50 บาท และจ่ายให้อีก 20 บาท อีก 3 เดือน )‏

9 อัตราผลตอบแทนการเปิดบริการ พร้อมการจำหน่ายอุปกรณ์  ยอดเปิดบริการ 100 – 999 เลข หมาย ต่อเดือน อัตรา ค่าตอบแทน 150 บาท ต่อเลข หมาย ( จ่ายค่าตอบแทนครั้งแรก 60 บาท และจ่ายให้อีก 30 บาท อีก 3 เดือน )‏

10 อัตราผลตอบแทนการเปิดบริการ พร้อมการจำหน่ายอุปกรณ์  ยอดเปิดบริการ 1,000 เลขหมาย ต่อเดือน อัตราค่าตอบแทน 250 บาท ต่อเลขหมาย ( จ่ายค่าตอบแทนครั้งแรก 100 บาท และจ่ายให้อีก 50 บาท อีก 3 เดือน )‏

11 อัตราผลตอบแทนการเปิดบริการ พร้อมการจำหน่ายอุปกรณ์ หมายเหตุ  การจ่ายค่าตอบแทนครั้งแรก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่เปิดใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการต้องมีสถานะ Active ณ วันสิ้นเดือนแรกที่เปิดใช้บริการ  การจ่ายค่าตอบแทนเดือนต่อ ๆไป อีก 3 เดือน ผู้ใช้บริการต้องมี สถานะ Active ไม่น้อยกว่า 15 วัน ต่อ เดือน กสท จึงจะจ่ายค่าตอบแทน ไม่ เกิน 45 วันจากสิ้นเดือนนั้นๆ

12 จำนวนผู้รวบรวมเอกสาร CAT CDMA ในพื้นที่ ขส.( น )  เชียงใหม่ = 16 ราย ลำปาง = 4 ราย  พิษณุโลก = 3 ราย เชียงราย = 9 ราย  แพร่ = 1 ราย สุโขทัย = 1 ราย  พะเยา = 2 ราย ลำพูน = 4 ราย  แม่สาย = 1 ราย ฝาง = 2 ราย  สวรรคโลก = 1 ราย รวม ทั้งสิ้น = 44 ราย


ดาวน์โหลด ppt ตัวแทนรวบรวมเอกสาร CAT CDMA. คุณสมบัติของตัวแทนฯ  เป็นนิติบุคคล  ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 400,000 บาท  ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบสื่อสารหรือ คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google