งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 การบริหารลูกหนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 การบริหารลูกหนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 การบริหารลูกหนี้

2 ตัวอย่างเพิ่มเติม ข้อที่ 2
การบริหารลูกหนี้

3 ตัวอย่างเพิ่มเติม ข้อที่ 2
การพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้เครดิต บริษัทแห่งหนึ่งขายสินค้าราคาหน่วยละ 30 บาท กำหนดต้นทุนผันแปรต่อหน่วย 19 บาท ต้นทุนคงที่รวม 100,000 บาท หน่วยขายรวมปีละ 10,000 หน่วย บริษัทเปลี่ยน เครดิต จาก n/60 เป็น 3/10 , n/45 โดยคาดว่าลูกหนี้ จะมารับส่วนลดจำนวน 30% ให้พิจารณาว่าจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้เครดิต (สมมติราคาขายและต้นทุนไม่เปลี่ยนแปลงและกำหนดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 20%)

4 อัตราการหมุนของลูกหนี้
การพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้เครดิต ขั้นที่ 1 คำนวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนที่เปลี่ยนแปลง (ต่อ) ขายเชื่อ อัตราการหมุนของลูกหนี้ ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย = นโยบายเดิม 300,000 บาท

5 10,000 หน่วย ราคาขาย ต่อ หน่วย 30 บาท ต่อ หน่วย
จำนวนหน่วยที่ขาย 10,000 หน่วย ราคาขาย ต่อ หน่วย 30 บาท ต่อ หน่วย

6 จำนวนหน่วยขาย X ราคาต่อหน่วย
หายอดขาย จำนวนหน่วยขาย X ราคาต่อหน่วย 10,000 X 30 = 300,000 บาท

7 อัตราการหมุนของลูกหนี้
การพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้เครดิต ขั้นที่ 1 คำนวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนที่เปลี่ยนแปลง (ต่อ) ขายเชื่อ อัตราการหมุนของลูกหนี้ ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย = นโยบายเดิม 360 วัน ÷ 60 วัน 300,000 บาท 6 ครั้งต่อปี

8 อัตราการหมุนของลูกหนี้
การพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้เครดิต ขั้นที่ 1 คำนวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนที่เปลี่ยนแปลง (ต่อ) ขายเชื่อ อัตราการหมุนของลูกหนี้ ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย = นโยบายเดิม 300,000 บาท 50,000 บาท = 6 ครั้งต่อปี

9 อัตราการหมุนของลูกหนี้
การพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้เครดิต ขั้นที่ 1 คำนวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนที่เปลี่ยนแปลง (ต่อ) ขายเชื่อ อัตราการหมุนของลูกหนี้ ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย = นโยบายใหม่ 360 วัน ÷ 45 วัน 300,000 บาท 8 ครั้งต่อปี

10 อัตราการหมุนของลูกหนี้
การพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้เครดิต ขั้นที่ 1 คำนวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนที่เปลี่ยนแปลง (ต่อ) ขายเชื่อ อัตราการหมุนของลูกหนี้ ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย = นโยบายใหม่ 300,000 บาท 37,500 บาท = 8 ครั้งต่อปี

11 ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย X ต้นทุนรวมต่อหน่วย
การพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้เครดิต ขั้นที่ 1 คำนวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนที่เปลี่ยนแปลง (ต่อ) ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย X ต้นทุนรวมต่อหน่วย ราคาขายต่อหน่วย เงินลงทุนในลูกหนี้ = นโยบายเดิม 50,000 X 29

12 ยอดขาย = 10,000 หน่วย ราคาขายต่อหน่วย = 30 บาท

13 ต้นทุนผันแปร ต่อ หน่วย (V/น) = 19 บาท
ต้นทุนคงที่ = 100,000 บาท ขาย 10,000 หน่วย

14 การหาต้นทุนคงที่ ต่อหน่วย ต้นทุนคงที่ (รวม) ÷ จำนวนหน่วยขาย
100,000 ÷ 10,000 = 10 บาทต่อหน่วย

15 ต้นทุนรวม ต่อหน่วย คือ ต้นทุนผันแปร + ต้นทุนคงที่
= 29 บาท ต่อ หน่วย

16 ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย X ต้นทุนรวมต่อหน่วย
การพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้เครดิต ขั้นที่ 1 คำนวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนที่เปลี่ยนแปลง (ต่อ) ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย X ต้นทุนรวมต่อหน่วย ราคาขายต่อหน่วย เงินลงทุนในลูกหนี้ = นโยบายเดิม 50,000 X 29 48, บาท = 30

17 ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย X ต้นทุนรวมต่อหน่วย
การพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้เครดิต ขั้นที่ 1 คำนวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนที่เปลี่ยนแปลง (ต่อ) ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย X ต้นทุนรวมต่อหน่วย ราคาขายต่อหน่วย เงินลงทุนในลูกหนี้ = นโยบายใหม่ 37,500 X 29 36,250 บาท = 30

18 การพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้เครดิต
ขั้นที่ 1 คำนวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนที่เปลี่ยนแปลง (ต่อ) เปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในลูกหนี้ลดลง = นโยบายเดิม - นโยบายใหม่ = 48, – 36,250 = , บาท

19 การพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้เครดิต
ขั้นที่ 1 คำนวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนที่เปลี่ยนแปลง (ต่อ) ผลตอบแทนจากการเงินลงทุนที่ลดลง = 12, X 20% = 2, บาท

20 การพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้เครดิต
ขั้นที่ 2 คำนวณหารายจ่าย (ส่วนลดจ่าย) ส่วนลดจ่าย = ยอดลูกหนี้ที่ชำระ X อัตราส่วนลด = (300,000 x 30 % ) x 3 % = 90,000 x 3 % = 2,700 บาท

21 ดังนั้นควรงดการใช้เงื่อนไขใหม่
การพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้เครดิต ขั้นที่ 3 เปรียบเทียบส่วนได้ (ข้อ 1) กับส่วนเสีย (ข้อ 2) ส่วนได้ = 2, บาท ส่วนเสีย = 2,700 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นควรงดการใช้เงื่อนไขใหม่


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 การบริหารลูกหนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google