งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบาย :- ผลผลิตงานของรัฐบาล ปี 2552/53

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบาย :- ผลผลิตงานของรัฐบาล ปี 2552/53"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบาย :- ผลผลิตงานของรัฐบาล ปี 2552/53
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ความแตกต่าง ปี 2548 กับ ปี 2552 นโยบาย :- ผลผลิตงานของรัฐบาล ปี 2552/53 โครงสร้างองค์กร :- ภารกิจ ตาม พ.ร.บ. /กฎกระทรวงใหม่ (ปี 2552) เครื่องมือ :- ประสิทธิภาพของมาตรฐานหลักขององค์กร CAMEL/CFSAWS/Peer Group กลไก :- ความพอเพียงของเครือข่ายการบริการสู่เป้าหมาย สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน/กลุ่ม/โรงเรียน เป้าหมาย :- คุณภาพของกลุ่มลูกค้า เกษตรกร/นักเรียน/ประชาชน/ผู้ปกครอง สถานภาพ :- สภาวะเศรษฐกิจ/สภาพแวดล้อมปัจจุบัน การรวมกลุ่ม/การจัดการธุรกิจกลุ่ม/ระบบเตือนภัย

2 การตรวจบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กำหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
กฎกระทรวง ปี 2552 :-26 มกราคม 2552 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ภารกิจ การตรวจบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กำหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี ให้คำปรึกษา/แนะนำ/ให้ความรู้ ด้านการบริหารการเงิน ด้านการบัญชี ส่งเสริมความรู้ ด้านการจัดทำบัญชี รายงานสภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เสริมสร้างสถาบัน ให้มีระบบควบคุมภายใน มีระบบข้อมูลการบริหารการเงิน/การบัญชี สามารถบริหารงานอย่างโปร่งใส/มีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์

3 วิสัยทัศน์ บทบาท ในอนาคต
57 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ :- CAD HUB วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้โปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ CAD HUB ….. Intelligence for the Future รู้เครื่องมือ (TOOLS) รู้ปรึกษา (CONSULT) รู้เครือข่าย (NETWORK SUPPORTING) รู้ข้อมูลสารสนเทศ (INFORMATION) บทบาท ในอนาคต

4 เป้าหมายการบริการ ประเภทสหกรณ์ จำนวน (ล้านบาท) กำไรสุทธิ หมายเหตุ
ทุนดำเนินการ (ล้านบาท) กำไรสุทธิ หมายเหตุ สหกรณ์ ล้านคน ภาคการเกษตร 4,488 6.054 109,461.51 2,532 กลุ่มเกษตรกร เกษตร ประมง นิคม (4,294) (99) (95) (5.875) (0.013) (0.165) (105,070) (624) (3,767) (2,617) (-130) (46) 6,191 กลุ่ม 660,366 ราย ทุนดำเนินการ 1,933 ล้านบาท นอกภาคการเกษตร 3,047 3.860 859,640 32,333 วิสาหกิจชุมชน ออมทรัพย์ ร้านค้า บริการ เครดิตยูเนี่ยน (1,309) (314) (963) (461) (2.391) (0.715) (0.311) (0.442) (222,657) (97,740) (18,080) (156) (31,399) (260) (132) (540) รวม 7,535 9.915 969,101 34,886

5 ตารางแสดงค่าเปรียบเทียบปี พ.ศ. 2550 - 2551
ตารางแสดงค่าเปรียบเทียบปี พ.ศ สาระสำคัญ ปี 2550 ปี 2551 เพิ่ม/ลด (%) จำนวน ร้อยละ องค์กร/สมาชิก สหกรณ์ - แห่ง - สมาชิก กลุ่มเกษตรกร - กลุ่ม - ราย ชุมนุมสหกรณ์ - แห่ง - ราย 6,662 9,810,307 4, ,904 99 6,550 57.57 92.74 41.57 7.20 0.86 0.06 6,186 9,915,060 4,157 660,366 93 5,913 0.89 - 7.15 1.07 -13.33 - 6.06 -9.73 ทุนการดำเนินงาน ทุนของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร 470,613 52.57 518,052 51.45 10.08

6 ตารางแสดงค่าเปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2550 - 2551
สาระสำคัญ ปี 2550 ปี 2551 เพิ่ม/ลด (%) จำนวน ร้อยละ ธุรกิจสหกรณ์ รับฝากเงิน ให้กู้ยืมเงิน จัดหาสินค้า มาจำหน่าย รวบรวมผลผลิต แปรรูป ให้บริการอื่น 258,724 628,492 46,954 53,304 16,686 963 25.74 62.53 4.67 5.30 1.66 0.10 289,245 695,039 51,118 52,691 18,084 1,087 26.12 62.77 4.62 4.76 1.63 11.80 10.59 8.87 -1.15 8.38 12.88

7 บอกล่วงหน้าก่อนเริ่มทำงาน ปี 2552-53
COMING TOGETHER IS A BEGINNING KEEPING TOGETHER IS PROGRESS WORKING TOGETHER IS SUCCESS การพบกันเป็นการเริ่มต้น การอยู่ร่วมกันเป็นความก้าวหน้า การทำงานร่วมกัน นั่นแหละคือความสำเร็จ MY INTEREST IS IN THE FUTURE …….Because I am going to spend the rest of my life there ข้าพเจ้าสนใจอนาคต เพราะชีวิตที่เหลือทั้งหมด ของข้าพเจ้าอยู่ที่นั่น !!!

8 การนำเสนอที่ประชุม ผลผลิตงานที่ทำแล้ว 8 เดือน (ไตรมาส 3)
ประเมินผลงานไตรมาส 3 การนำเสนอที่ประชุม ผลผลิตงานที่ทำแล้ว 8 เดือน (ไตรมาส 3) งานที่ต้องทำอีก 4 เดือนข้างหน้า ปัญหาที่ควรพิจารณา แรงสนับสนุนที่ต้องการ


ดาวน์โหลด ppt นโยบาย :- ผลผลิตงานของรัฐบาล ปี 2552/53

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google