งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Civilization. สพ. เพสพตา... เมตตา แนวทางปฏิบัติ... บันทึกข้อมูลไว้เป็น หลักฐาน ดำเนินการตามวิธีที่ได้ นำเสนอไว้ บันทึก เกี่ยวกับสัตว์ การเลี้ยงดู การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Civilization. สพ. เพสพตา... เมตตา แนวทางปฏิบัติ... บันทึกข้อมูลไว้เป็น หลักฐาน ดำเนินการตามวิธีที่ได้ นำเสนอไว้ บันทึก เกี่ยวกับสัตว์ การเลี้ยงดู การ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Civilization

2 สพ. เพสพตา... เมตตา

3 แนวทางปฏิบัติ... บันทึกข้อมูลไว้เป็น หลักฐาน ดำเนินการตามวิธีที่ได้ นำเสนอไว้ บันทึก เกี่ยวกับสัตว์ การเลี้ยงดู การ ทดลอง ระบบป้องกัน การติดเชื้อ สภาพแวดล้อม พร้อมสำหรับการ ตรวจสอบ จากผู้ให้ทุน อาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการ จรรยาบรรณฯ

4 ปฏิบัติการ การขอรับการ พิจารณาฯ. 1. http://www.ae.kku.ac.th/

5 ปฏิบัติการ การขอรับการ พิจารณาฯ. 2.

6 ปฏิบัติการ การขอรับการ พิจารณาฯ. 3.

7 ปฏิบัติการ การขอรับการ พิจารณาฯ. 4.

8 สรุปการปฏิบัติการ http://www.ae.kku.ac.th/ Download เอกสาร เติมคำใน ช่องว่างด้วยสติ และความเป็น จริง ส่งเอกสารให้ครบ ไปที่ ฝ่ายเลขาฯ คณะกรรมการ จรรยาบรรณฯ เพื่อ พิจารณา เห็นชอบ ผ่าน ไม่ ผ่าน

9 สรุปการปฏิบัติการ ( ต่อ ) 1. เห็นชอบ 2. เห็นชอบโดยมีข่อเสนอแนะ 3. เห็นชอบโดยมีเงื่อนไขให้แก้ไข 4. ให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะและนำเสนอ เพื่อพิจารณาใหม่ 5. เชิญหัวหน้าโครงการเข้าชี้แจงในที่ ประชุม 6. อื่นๆ

10 ฝ่ายเลขาคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ และศูนย์สัตว์ทดลอง โทรศัพท์ - โทรสาร 043-203528 ภายใน 11417 Email amimal@kku.ac.thamimal@kku.ac.th Website: http://ae.kku.ac.th

11 สิ่งที่เป็นอยู่

12 สิ่งที่อยาก ให้เป็น

13


ดาวน์โหลด ppt Civilization. สพ. เพสพตา... เมตตา แนวทางปฏิบัติ... บันทึกข้อมูลไว้เป็น หลักฐาน ดำเนินการตามวิธีที่ได้ นำเสนอไว้ บันทึก เกี่ยวกับสัตว์ การเลี้ยงดู การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google