งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนดำเนินกิจกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนดำเนินกิจกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนดำเนินกิจกรรม
โดย... นางสาว โสภิดา ขี่ทอง หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 กิจกรรมสร้างคน คนสร้างชาติ

3 ร่วมกิจกรรมครบ จบแน่ ! นักศึกษาในปีการศึกษา 2550 จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 17 กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยชั่วโมง

4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมเลือกเข้าร่วม กิจกรรมบังคับเลือก  ปฐมนิเทศส่วนกลาง/คณะ  ไหว้ครู  อบรมจริยธรรม/คุณธรรม/จิตสำนึกสาธารณะ  ปัจฉิมนิเทศก์ส่วนกลาง/คณะ  เชียร์มหาวิทยาลัย  กิจกรรมรับน้อง  บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสต่างๆ  กีฬาน้องใหม่/คณะ  จิตสำนึกสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม มีวินัย  ทักษะสังคม วิชาการ/วิชาชีพ บนพื้นฐานความเป็นไทย  ความภูมิใจในสถาบัน ความเป็นลูกพระบิดา  ความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม ความเป็นประชาธิปไตย  เสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ อย่างน้อยประเภทละ กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

5 ประเภทของการดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมดำเนินการโดยคณะฯ หรือ มหาวิทยาลัย รับเสด็จ ปฐมนิเทศ กิจกรรมที่ดำเนินการโดยชมรม/ภาควิชา (ไม่ของบจากคณะฯ) ชมรมจัดทอดผ้าป่า ทอดกฐิน ภาควิชาจัดศึกษาดูงาน กิจกรรมที่ดำเนินการโดยนักศึกษา (ใช้งบจากคณะฯ) งานประเพณี 4 จอบ ค่ายกิจกรรมต่างๆ

6 กิจกรรมดำเนินการโดยคณะฯ หรือมหาวิทยาลัย
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ลงชื่อเป็นหลักฐาน บันทึกกิจกรรม

7 กิจกรรมที่ดำเนินการโดยชมรม/ภาควิชา (ไม่ของบจากคณะฯ)
ชมรม/ภาควิชาต่างๆ ดำเนินการ รายงานผลการจัดกิจกรรม แบบฟอร์ม

8 แบบฟอร์มรายงานผล xxxxxxxxxx xxxx

9 แบบฟอร์มบันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วม
xxxx

10 กิจกรรมที่ดำเนินการโดยชมรม/ภาควิชา (ไม่ของบจากคณะฯ)
ชมรม/ภาควิชาต่างๆ ดำเนินการ รายงานผลการจัดกิจกรรม แบบฟอร์ม หน่วยกิจการนักศึกษา บันทึกกิจกรรม *** รหัสนักศึกษาที่ถูกต้อง ***

11 แบบฟอร์ม การเสนอโครงการ
กิจกรรมที่ดำเนินการโดยนักศึกษา (ใช้งบจากคณะฯ) กรอบการของบประมาณ ปรึกษาหน่วยกิจการนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ แบบฟอร์ม การเสนอโครงการ

12 แบบฟอร์มเสนอโครงการ

13 แบบฟอร์มเสนอโครงการ xxxx

14 แบบฟอร์ม การเสนอโครงการ
กิจกรรมที่ดำเนินการโดยนักศึกษา (ใช้งบจากคณะฯ) กรอบการของบประมาณ แบบฟอร์ม การเสนอโครงการ ปรึกษาหน่วยกิจการนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผ่านการเห็นชอบ นายกสโมสรนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ส่งโครงการ หน่วยกิจการนักศึกษา ก่อนดำเนินการ 15 วัน > 20,000 บาท ต้องเสนอคณะกรรมพัฒนานักศึกษา พิจารณาอนุมัติ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ขอเบิกงบประมาณจากคณะฯ ภายใน 15 วัน รายงานผล ดำเนินการ บันทึกกิจกรรม

15 กิจกรรมดำเนินการโดยคณะฯ
สรุป...ขั้นตอนการดำเนินการ กิจกรรมดำเนินการโดยคณะฯ หรือมหาวิทยาลัย กิจกรรมที่ไม่ของบจากคณะฯ กิจกรรมที่ของบจากคณะฯ รายงานผลและรายชื่อ เข้าร่วมเซ็นต์ชื่อ ปรึกษาหน่วยกิจการนักศึกษา และที่ปรึกษาโครงการ ก่อนดำเนินการ 15 วัน ส่งโครงการ ดำเนินการและรายงานผล หลังดำเนินการไม่เกิน 15 วัน บันทึกกิจกรรม จบการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนดำเนินกิจกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google