งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม อาคาร 2 โครงการ ขอมาจัดไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม อาคาร 2 โครงการ ขอมาจัดไป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม อาคาร 2 โครงการ ขอมาจัดไป
ศูนย์วิทยทรัพยากร กลุ่ม อาคาร 2 โครงการ ขอมาจัดไป

2 ประเด็นปัญหา

3 ประเด็นปัญหา

4 กระบวนการที่นำมาพัฒนา (VSM)
1. ลดกระบวนการติดต่อขอใช้ การสั่งการในงานบริการห้องประชุม 2. เพิ่มความชัดเจนในรูปแบบของห้องประชุม เพื่อทำให้เข้าใจง่ายและเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ขอใช้ห้องประชุมและผู้จัดห้องประชุม

5 ภาพแสดงการวิเคราะห์สาเหตุ แบบ ก้างปลา

6 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และทางแก้ไข
สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และทางแก้ไข 1. สาเหตุด้านข้อมูล คือ ไม่มีข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับห้องประชุม วิธีแก้ปัญหา คือ จัดทำคู่มือแสดงรูปแบบของห้องประชุม 2. สาเหตุด้านการจัดการ คือ ผู้รับบริการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการบริการห้องประชุม วิธีแก้ปัญหา คือ นำข้อมูล รูปแบบ ของห้องประชุมแสดงบนเว็บไซต์

7 การแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ
1. เดือนมีนาคม วางแผนงานร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร กับศูนย์เครือข่ายห้องสมุดดิจิทัล จุฬาฯ 2. เดือนเมษายน-มิถุนายน หัวหน้างาน กับ ทีมนักการ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ ช่วยกัน จัดห้องประชุม และบันทึกเป็นภาพนิ่ง พร้อมจัดทำรายละเอียดประกอบ 3. เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ฝ่ายบริหารร่วมกับศูนย์เครือข่ายฯ จัดทำเว็บเพจ “บริการห้องประชุม” 4. เดือนกันยายน ฝ่ายบริหารประสานงานกับ webmaster นำเว็บเพจ “บริการห้องประชุม” ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ติดต่อขอใช้ห้องประชุมเข้าถึงข้อมูลบริการ ห้องประชุม

8 ตัวชี้วัด ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องประชุม ทั้งผู้รับบริการ ภายในและภายนอกศูนย์วิทยทรัพยากร โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ หลังการใช้บริการห้องประชุม ในโครงการพัฒนาคุณภาพงาน เช่น -ความพึงพอใจในการจัดห้องประชุมตรงตามรูปแบบที่ ต้องการ -ความพึงพอใจในการจัดเลี้ยงตรงตามรูปแบบที่ต้องการ -ความพึงพอใจในด้านเวลาของการให้บริการ

9 ชม “บริการห้องประชุม” ออนไลน์

10 สมาชิกกลุ่ม ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นางสุภัทรียา จิตรกร
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สมาชิกกลุ่ม (ที่ปรึกษา) นายธีระ ทรัพย์ไพศาลกิจ ฝ่ายบริหาร นางปิยวรรณ ตระกูลฤทธิ์ นายเชิดวงศ์ หงษ์ศรีจินดา ศูนย์เครือข่ายห้องสมุดดิจิทัล จุฬาฯ สมาชิกกลุ่ม นายสกล แหวนทองคำ (ประธานกลุ่ม) นายไพทูล ประทุมพันธ์ (เลขานุการกลุ่ม) นายประเสริฐ เรียนเวช นางบุญเรือน ป่างสี นางจุรีย์ คชไกร นายกนกชัย โรจนเวทิน นายสมศักดิ์ คชไกร นายนพรัตน์ กันปาน นางอุ่นสมบัติ สุขเย็น นายสมชาย ยอดพิกุล


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม อาคาร 2 โครงการ ขอมาจัดไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google