งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 2 เข้าสู่เว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 2 เข้าสู่เว็บไซต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 2 เข้าสู่เว็บไซต์

2 ครอบคลุมวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 12 วิธี การดำเนินการบริหารสัญญา
วัตถุประสงค์ 1 ครอบคลุมวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 12 วิธี 2 ครอบคลุมทุกขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ สามารถติดตามการจัดซื้อจัดจ้างได้ ทุกขั้นตอน 3 เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ GFMIS, ธนาคาร และศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย 4 การดำเนินการบริหารสัญญา

3 วิธีการจัดซื้อจัดจ้างครบทั้งหมด 12 วิธี
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างครบทั้งหมด 12 วิธี 1 วิธีตกลงราคา 7 จ้างที่ปรึกษาวิธีตกลง 2 วิธีสอบราคา 8 จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดเลือก 3 วิธีประกวดราคา 9 จ้างออกแบบวิธีตกลง 4 วิธี e-Auction 10 จ้างออกแบบวิธีคัดเลือก 5 วิธีพิเศษ 11 จ้างออกแบบวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 6 วิธีกรณีพิเศษ 12 จ้างออกแบบวิธีพิเศษ

4 ครอบคลุมทุกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
8บันทึกรายชื่อผู้ขอรับ เอกสาร/ซื้อเอกสาร 9 บันทึกรายชื่อ ผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา ระบบ e-GP 10. บันทึกรายชื่อผู้ผ่านการ พิจารณา และแจ้งผลการพิจารณา 7. ประกาศเชิญชวน ขึ้นเว็บไซต์ 11. นัดหมายเสนอราคา และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา 6. จัดทำเอกสารสอบราคา/ ประกวดราคา/ประกวดแบบ/ จัดทำประกาศเชิญชวน ยื่นหลักประกัน ซื้อซอง online 12. จัดทำหนังสือ อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 5. จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการ 13. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการ เสนอราคาขึ้นเว็บไซต์ ขั้นตอนในระบบ GFMIS 4. ร่าง TOR และร่างเอกสาร /ปรับปรุงร่าง TOR และร่างเอกสาร ขั้นตอนที่เพิ่มใหม่ในระบบ e-GP 2 14. จัดทำร่างสัญญา ขั้นตอนที่มีอยู่เดิมในระบบ e-GP 1 3. สร้างโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง 15. ตรวจสอบหลักประกันสัญญา และจัดทำสัญญา 2. จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 16. ข้อมูลสาระสำคัญ ในสัญญา 17. บริหารสัญญา นำข้อมูลงบประมาณ จาก GFMIS เข้า e-GP ระบบ GFMIS 1. ได้รับงบประมาณ ประจำปี 18. ลงทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งเบิก/เบิกจ่าย นำข้อมูล PO จาก e-GP เข้า GFMIS

5 การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องดำเนินการในระบบ e-GP
1 วงเงินการจัดหาต่ำกว่าครั้งละ 5,000 บาท 2 การดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 39 วรรค 2 3 การจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค /ว 33 ลว. 2 พค. 49 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค /ว ลว กค 55 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค /ว 82 ลว กพ. 56

6 แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP สำหรับเงินงบประมาณปี 2556
เชื่อมโยงระบบ e-GP ระยะที่ 2 ไปยังระบบ GFMIS Web Online ตั้งแต่ 1 ตค. 55 เป็นต้นไป การจัดซื้อจัดจ้าง และระบุแหล่งของเงินเป็นปีงบประมาณ พ.ศ หากไม่เชื่อมโยงกับระบบ e-GP จะสร้าง ใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS ไม่ได้ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค /ว 403 ลว. 8 ตค 55

7 เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th
การปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เข้าสู่เว็บไซต์ ** หน่วยจัดซื้อจะต้องลงทะเบียนเพื่อใช้งานก่อน

8

9 วิธีตกลงราคา

10 วิธีพิเศษ

11 วิธีกรณีพิเศษ

12 วิธีสอบราคา

13 วิธีสอบราคา (ต่อ)

14 วิธี e-Auction

15 วิธี e-Auction (ต่อ)

16 วิธี e-Auction (ต่อ)

17 กลุ่มบริหารงานพัสดุ สคส.
กลุ่มบริหารงานพัสดุ สคส. โทร , 5524, 5522


ดาวน์โหลด ppt เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 2 เข้าสู่เว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google