งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE2010-26 เว็บปรับแต่งสำหรับศูนย์วิจัยและพัฒนา ระบบสุขภาพชุมชน Creation of Custom-built Web of CRDCH Research Center นายสุรศักดิ์ แสงเพชร รหัสนักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE2010-26 เว็บปรับแต่งสำหรับศูนย์วิจัยและพัฒนา ระบบสุขภาพชุมชน Creation of Custom-built Web of CRDCH Research Center นายสุรศักดิ์ แสงเพชร รหัสนักศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2010-26 เว็บปรับแต่งสำหรับศูนย์วิจัยและพัฒนา ระบบสุขภาพชุมชน Creation of Custom-built Web of CRDCH Research Center นายสุรศักดิ์ แสงเพชร รหัสนักศึกษา 503040270-3 นายเอกชัย นาคง รหัสนักศึกษา 503040274-5 อ. จิระเดช พล สวัสดิ์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน โครงการ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว รศ. วิโรจน์ ทวีปวร เดช

2 หัวข้อที่นำเสนอ • ที่มา และ วัตถุประสงค์ • วิธีการดำเนินงาน • ตัวอย่างการ ทำงาน • ข้อเสนอแนะ • คำถาม / คำตอบ

3 ที่มาและวัตถุประสงค์ • เว็บไซต์สำหรับให้ข้อมูลข่าวสารของ ศูนย์วิจัยฯ • เผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัย • ระบบจัดการข้อมูลที่มีระบบบริหารงานผู้ใช้ • กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ • ดาวน์โหลดข้อมูลที่เผยแพร่โดยศูนย์วิจัย • ระบบบันทึกข้อมูลผู้เข้าชม

4 วิธีการดำเนินงาน

5 1. - ผู้ใช้ต้องการ จัดการกับเนื้อหา และมีภาพประกอบ - หน้าเว็บดูสบายๆ ไม่แข็ง ไม่เป็นกรอบมากนัก - โทนสี เขียว ขาว - มีระบบสมาชิก ง่ายๆ ที่สมัครไม่ยุ่งยาก จนทำให้ไม่ ค่อยอยากสมัคร - สมาชิกหรือบุคคลทั่วไปโพสแสดงความเห็นต่อบาง หน้าเอกสารที่ต้องการได้ - มีส่วนจัดการเรื่องการดาวน์โหลดเอกสาร แสดง ตัวอย่างหน้าเอกสารได้ 2. - มีบอกประเภท / ตำแหน่ง ของสมาชิก - ต้องการรู้ว่าแต่ละคนเข้ามาในระบบมากแค่ไหน - แสดงกระทู้ที่ / เพิ่มเข้ามาใหม่ แล้วให้แสดงว่ากระทู้นั้น เป็นกระทู้ที่ เพิ่ง update - เปลี่ยนหัวเว็บไซต์ใหม่ให้มีความเคลื่อนไหว น่าสนใจ

6 ออกแบบและเลือกเครื่องมือ Layout ของ เว็บไซต์ ศึกษาเครื่องมือที่เหมาะสมในการใช้ออกแบบ เว็บไซต์ และง่ายต่อการใช้งานต่อสำหรับศูนย์วิจัยฯ ซึ่งได้ทำการเลือกใช้ Joomla ในการออกแบบเว็บไซต์ หน้าตาเว็บไซต์ที่ได้ทำการ ออกแบบแล้ว

7 พัฒนาและปรับแต่ง ในขั้นตอนนี้ได้ทำการติดตั้งโมดูล หรือคอมโพเน้นท์ที่สอดคล้องกับความ ต้องการของทางศูนย์วิจัยฯ ซึ่งจะทำการ สร้าง และทดลองการใช้งานเว็บไซต์ไว้อีก ที่ หนึ่งโดยยังไม่ได้เปิดเผยชื่อเว็บไซต์จริง เพื่อหาข้อบกพร่องของเว็บไซต์ แล้วทำ การแก้ไข

8 โมดูลและคอมโพเนนท์ที่ใช้งาน JDownload Kunena Forum Joomla Watch Anything Slider JoomlaFCK Editor Xmap JEvent MVC JComment Yoologin Face FanBox สิ่งที่ปรับปรุงแก้ไข - แปลภาษา - ปรับ Interface - แก้ไขการทำงานบางส่วน

9 ทดสอบการทำงาน การทำการทดสอบระบบแล้วเว็บไซต์ สามารถใช้งานได้ดีจริง จึงทำการเปิดเผย ชื่อเว็บไซต์ และทำการเปิดใช้งานจริง คือ http://crdch.kku.ac.th ระบบการส่งอีเมล์ การแจ้งเตือนเหตุการณ์

10 ตัวอย่างการแจ้งข้อมูลการเข้าใช้ จากระบบ

11 ตัวอย่างการทำงาน เอกสารดาวน์โหลด ไฟล์ที่จัดเก็บได้สามารถรองรับไฟล์ใดก็ได้ที่ เราอนุญาต การอัพโหลด ทำได้โดยผ่านหน้าเว็บ กำหนดสิทธิ์ในเบื้องต้น อัพโหลดได้เฉพาะสมาชิก รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ • อัพโหลดจัดไว้เป็นหมวดหมู่สามารถสืบค้นได้ ง่าย • มีรูปภาพตัวอย่างไฟล์ ขนาดไฟล์ วันที่อัพโหลด จำนวนครั้งการดาวน์โหลด • และอื่นๆที่เราสามารถกำหนดเพิ่มเติมได้

12 ตัวอย่างการทำงาน

13 ดูข้อมูลการเข้าใช้งาน ในส่วนนี้เป็นการทำงานของ Joomla Watch ที่จะเก็บรายละเอียดของการเข้าใช้ รายงานผลไปยังผู้ดูแล • ตั้งช่วงเวลาที่จะรายงานผล • สามารถดูความเคลื่อนไหวของสมาชิกแบบ Real Time ได้ • ข้อมูลสรุป เข้าใจง่าย

14 ตัวอย่างการทำงาน การทำงานของ Joomla Watch

15 บทสรุป สรุปการดำเนินงานโครงการยังไม่สมบูรณ์ เท่าใดนัก เป็นโครงการที่ไม่ยากในเชิง วิศวกรรม แต่จะยากกว่าในเชิงการจัดการ เวลา ที่ไม่ตรงกันจะทำให้เกิดความล่าช้าเมื่อแบ่งงาน กันไม่ได้ การติดต่อกับศูนย์วิจัยฯ ต้องทำอยู่ เรื่อยๆ เพื่อความคืบหน้าของงาน ซึ่งผู้ทำ โครงการเองมีเวลาที่จำกัดในการระดมความคิด สร้างสรรค์งานให้สมบูรณ์ได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร

16 ข้อเสนอแนะ - มีความต่อเนื่อง ความรับผิดชอบ - ติดต่อประสานงานอย่างเป็นระยะ - วัตถุประสงค์ชัดเจน - ลำดับการทำงานให้ถูกต้อง - วางแผนแบ่งงาน

17 Q & A


ดาวน์โหลด ppt COE2010-26 เว็บปรับแต่งสำหรับศูนย์วิจัยและพัฒนา ระบบสุขภาพชุมชน Creation of Custom-built Web of CRDCH Research Center นายสุรศักดิ์ แสงเพชร รหัสนักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google