งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดลองและการเขียนรายงานผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดลองและการเขียนรายงานผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทดลองและการเขียนรายงานผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์
โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2 การเตรียมตัวก่อนทำปฏิบัติการ
ทำความเข้าใจจุดประสงค์ของการ ทดลอง ดูนิยาม สูตรและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การเตรียมตัวเบื้องต้น อุปกรณ์ที่ต้องใช้ สารเคมี ขั้นตอนการเตรียม คำนวณ ปริมาณและความเข้มข้น เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (วิธีใช้ การอ่าน ค่า หน่วย ฯลฯ) สรุปขั้นตอนการทดลองที่ชัดเจน สรุปสิ่งที่ต้องสังเกต ข้อมูลที่ต้อง บันทึก และค่าที่เป็นไปได้ ตาราง/แบบฟอร์มบันทึกผล

3 วัตถุประสงค์ของการทดลอง
เพื่อฝึกทักษะ/เรียนรู้/ทำความเข้าใจ ทฤษฎีเดิม (มีอยู่แล้ว) ผลการทดลองดีหรือไม่ เทียบกับที่ คำนวณได้จากทฤษฎี เพื่อหาคำตอบให้กับปัญหา (การ วิเคราะห์) มี/ไม่มี (เชิงคุณภาพ) มีเท่าไหร่ (เชิงปริมาณ) เพื่อทดสอบสมมติฐาน (สร้างทฤษฎี ใหม่) ได้/ไม่ได้ ดี/ไม่ดี หาความสัมพันธ์ สร้างสมการ สูตร สร้างทฤษฎีใหม่

4 องค์ประกอบของรายงาน ข้อมูลเบื้องต้นของการทดลอง
บทนำ ที่มาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ สารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ วิธีการทดลอง ผลการทดลอง อภิปรายผล สรุปผลการทดลอง และวิจารณ์การทดลอง เอกสารอ้างอิง

5 1. บทนำ ที่มาของปัญหา ประเด็นที่สนใจ ศึกษา ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
จุดประสงค์ของการทดลองใน ภาพรวม กระบวนการคร่าว ๆ ที่จะนำไปสู่ วัตถุประสงค์ วิธีการทดลอง ปฏิกิริยาที่สนใจ เงื่อนไขปัจจัยที่ใช้

6 2. วัตถุประสงค์ เพื่อหาปริมาณ เพื่อศึกษา/เพื่อเข้าใจทฤษฎี
เพื่อหาความสัมพันธ์ เพื่อพิสูจน์ว่าผลการทดลองเป็นไป ตามทฤษฎี

7 3 สารเคมีและอุปกรณ์ อุปกรณ์ สารเคมี และขั้นตอนการ ทดลอง
สารเคมี : สูตรเคมี ความเข้มข้น และปริมาณที่ใช้/ที่เตรียม อุปกรณ์ : ชนิด ขนาด จำนวน เครื่องมือวิทยาศาสตร์ : หลักการ ทำงานและวิธีใช้เบื้องต้น

8 4 วิธีการทดลอง วิธีการทดลอง
สรุปเป็นขั้นตอนสั้น ๆ หรือ flow chart ที่ใช้ได้จริง ใช้ตาราง/รูป แทนการเขียนบรรยาย (ในส่วนที่ทำได้) ระบุเงื่อนไขในการทดลอง (ตัวแปร ต้น) ระบุสิ่งที่ต้องสังเกต/ปริมาณที่ต้องการ วัด (ตัวแปรตาม) ระบุอันตรายหรือข้อควรระวัง

9 5 ผลการทดลอง รายงานผลข้อมูลในรูปของตาราง
ข้อมูลที่อยู่ในตารางเดียวกันต้องมี ความสัมพันธ์กัน ออกแบบตารางที่กระทัดรัด มี ข้อมูลครบถ้วน เขียนชื่อตาราง หัวตาราง หน่วย ของปริมาณต่าง ๆ ให้ชัดเจน ปริมาณที่ได้จากการคำนวณ เบื้องต้น ให้แสดงวิธีคำนวณเป็น ตัวอย่าง ค่าที่ได้ใส่ในตาราง

10 ผลการทดลอง (ต่อ) วิเคราะห์ผลการทดลอง อธิบายผลการทดลอง
แสดงการนำผลการทดลองไปใช้หา ปริมาณหรือความสัมพันธ์อื่นที่ ซับซ้อนขึ้น กราฟ แสดงความสัมพันธ์ของ ข้อมูลแต่ละชุด เพื่อให้เห็น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง สมการ แสดงความสัมพันธ์ของตัว แปรต้น ตัวแปรตาม ปัจจัยที่มีผล อธิบายผลการทดลอง บรรยาย ความสำคัญของค่า/ผลที่ ได้

11 ผลการทดลอง (ต่อ) ตาราง 2 อัตราการเกิดปฏิกิริยาที่ ขึ้นกับความเข้มข้นของสารตั้งต้น อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยา การ ทดลองที่ [H2O2] [I-] [Mo(IV)] T (K) t (s) r (M/s) 1 0.024 0.06 - 302.1 350.0 3.7 2 0.012 302.6 175.5 5.8 3 0.12 302.2 180.0 5.3 4 317.6 125.2 9.7 5 8.00 x10-5 302.5 85.7 11.2

12 ผลการทดลอง (ต่อ) กราฟ 1 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างเศษส่วนโมลและ ปริมาตร โมลาร์ ของสารละลาย H2O/C2H5OH

13 6 อภิปรายผล สรุป วัตถุประสงค์ วิธีทดลอง ผลที่ได้ อภิปรายผลในภาพรวม
สรุป วัตถุประสงค์ วิธีทดลอง ผลที่ได้ อภิปรายผลในภาพรวม ผลที่ได้สอดคล้องกับทฤษฎีหรือไม่ อย่างไร ผลที่ได้นำไปสู่การสรุปสมมติฐาน หรือสร้างทฤษฎีใหม่หรือไม่ อย่างไร ผลที่ได้ให้ข้อมูล/คำตอบที่ต้องการ ศึกษาหรือไม่ อย่างไร

14 7 สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง
ทำอะไร อย่างไร ได้ผลอย่างไร ได้ผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่

15 วิจารณ์ผล ผลที่ได้ตอบวัตถุประสงค์หรือไม่
อธิบายความถูกต้องแม่นยำของ การทดลอง อธิบายปัญหาที่พบ/สาเหตุ/การ แก้ไข ปัญหาที่พบระหว่างการทดลอง ปัญหาที่พบเมื่อทำการรวบรวมข้อมูล ปัญหาที่พบเมื่อทำการวิเคราะห์ ข้อมูล การปรับปรุง/แก้ไขที่เสนอแนะ เกี่ยวกับการทดลอง

16 เอกสารอ้างอิง เอกสารอ้างอิงที่ใช้จริง อ้างอิงตามวิธีของ ม. เกษตรศาสตร์
ทฤษฎี วิธีทดลอง ผลที่ได้สอดคล้องกับงานอื่นหรือไม่ อ้างอิงตามวิธีของ ม. เกษตรศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt การทดลองและการเขียนรายงานผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google