งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 4 โดย ฝ่ายการเงิน กองคลัง

2 ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น ๓
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง ครั้งที่ ๔ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น ๓ ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เจ้าหน้าที่กองคลัง จำนวน ๖ คนและหน่วยงานอื่น จำนวน ๓ คน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน สรุปได้ดังนี้ ๑. หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ๑.๑ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๗/ว ๑๕๕ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๙ ๑.๒ หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต ที่ สธ ๐๘๐๒.๓/๕๓๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๐

3 ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ
๒. สาระสำคัญ เนื่องจาก ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ พ.ศ.๒๕๓๔ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประเมินผลงานทางวิชาการไม่สอดคล้องกับวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ กระทรวงการคลังจึงให้ยกเลิกระเบียบฉบับนี้ และได้ออกหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๗/ว ๑๕๕ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๙ มาใช้แทน การอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมิน ผลงานทางวิชาการให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ ที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยต้องไม่เกินอัตราที่กระทรงการคลังกำหนด ผู้มีสิทธิเบิกค่าตอบแทน คือ กรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ

4 ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ
โดยให้ความหมายของคำว่า “กรรมการ” หมายถึง ผู้ซึ่ง ก.พ. ก.ต. ก.อ. ก.ม. ก.ค. ก.ร. ก.ตร. อ.ก.พ. อ.ก.ม. อ.ก.ค. อ.กร. อ.ก.ตร ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้งแล้วแต่กรณี และหมายถึงกรรมการซึ่งกระทรวง ทบวง กรม จังหวัดแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้ ยกเว้น กรรมการซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดส่วนราชการ ผู้ประเมินและหรือส่วนราชการซึ่งเป็นองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่ ความรับผิดชอบในการประเมิน

5 ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ
ในส่วนของกรมสุขภาพจิต กองการเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือ ที่ สธ ๐๘๐๒.๓/๕๓๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๐ เพื่อขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการจาก อธิบดีกรมสุขภาพ ในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ ใหม่ ดังนี้ ๑. ผู้ขอรับการประเมินบุคคล จำนวน ๑ รายต่อครั้ง จ่ายค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการประเมิน บุคคลฯ ในอัตราคนละ ๕๐๐ บาท ๒. ผู้ขอรับการประเมินบุคคล จำนวน ๒ รายขึ้นไปต่อครั้งจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการประเมินบุคคลฯ ในอัตราคนละ ๑,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

6 ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ
เอกสารหลักฐานประกอบการเบิก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ บันทึกการประชุมคณะกรรมการผู้อ่าน ตรวจฯ รายชื่อคณะกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ ๔. หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทน ปัญหาและอุปสรรค ๑. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ไม่ได้ รับการอนุมัติการเบิกจ่ายจากอธิบดีกรมสุขภาพจิต หรือผู้ได้รับมอบอำนาจในการอนุมัติเบิกจ่าย ๒. เอกสารหลักฐานไม่ครบ แนวทางแก้ไข ให้คำแนะนำกับผู้ปฏิบัติงาน ผู้นำเสนอ น.ส.ประพิม นิภารักษ์ ผู้สรุป น.ส.ประพิม นิภารักษ์


ดาวน์โหลด ppt โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google