งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำชี้แจงการ ลงทะเบียนเรียนของ นักศึกษาสาขาการ ประมง โดย อ. รัตนสุดา ไชยเชษฐ์ กรรมการ มข.30 ประจำสาขาการประมง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำชี้แจงการ ลงทะเบียนเรียนของ นักศึกษาสาขาการ ประมง โดย อ. รัตนสุดา ไชยเชษฐ์ กรรมการ มข.30 ประจำสาขาการประมง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำชี้แจงการ ลงทะเบียนเรียนของ นักศึกษาสาขาการ ประมง โดย อ. รัตนสุดา ไชยเชษฐ์ กรรมการ มข.30 ประจำสาขาการประมง

2 ข้อตกลง 1. นักศึกษาต้องเข้าร่วมประชุมฟังคำชี้แจงการ ลงทะเบียนจากอาจารย์ประจำสาขา และมีการ ลงชื่อทุกครั้งที่มีการประชุม 2. นักศึกษาต้องทำความเข้าใจเรื่องการจัดตาราง และการลงทะเบียนเรียน 3. นักศึกษาต้องรู้ตัวเองและประมาณการณ์ผล การเรียนของตัวเองได้ 4. นักศึกษาต้องส่งรายงานผลการศึกษาของภาค การศึกษาที่ผ่านมา ผลการศึกษาที่คาดว่าจะ ได้ของภาคการศึกษานี้ และรายวิชาที่ต้องการ จะลงทะเบียนในภาคการศึกษาหน้า 5. นักศึกษาที่ไม่ทำตามข้อ 1-4 จะถือว่าเป็น นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ไม่มีข้อขัดแย้งหรือ ปัญหาอื่นๆในการลงทะเบียน และไม่มีสิทธิ์มา เรียกร้องขอเปลี่ยนแปลงตารางเรียนหลังจาก เปิดรับลงทะเบียนแล้ว

3 หลักสูตรสาขาการประมง หลักสูตรเก่า 138 หน่วยกิต หลักสูตรใหม่ 130 หน่วย กิต มีภาษาอังกฤษ 2 วิชา มีภาษาอังกฤษ 4 วิชา มีรายวิชาในหมวดวิชา ศึกษาทั่วไป อีก 7 วิชา บางรายวิชาจะไม่เปิดสอน อีก มีรายวิชาที่ต้องสอนโดย อ. พิเศษ มีวิชาโครงงาน เป็นวิชา บังคับ

4 หลักสูตรเก่า วิชาที่สอนโดย สาขาอื่น 216XXX พละ 411107 Eng1 411207 Eng2 412102 สารสนเทศ 415210 สังคมวิทยาชนบท 419110 ปรัชญา / 419111 ตรรกศาสตร์ 962100 เศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น 213111 จิตวิทยา / 777100 intro to Law 312106 Lab เคมี 312107 เคมี 315104 ฟิสิกส์ 1 315105 ฟิสิกส์ 2 321103 คณิตศาสตร์ E-learning-- com

5 หลักสูตรเก่า วิชาที่สอนโดย สาขาอื่น 316204 สถิติเบื้องต้น 311101 ชีวะ 1 311102 Lab ชีวะ 2 311103 ชีวะ 2 311104 Lab ชีวะ 2 311243 พันธุศาสตร์ 312112 organic chem 312113 Lab or chem 317211 จุลชีวะ 317212 Lab จุลชีวะ 112202 ปฐพี 115361 co-op และ 118324 marine 100401 ระเบียบวิธีสถิติ เพื่อการวิจัย 2 118332 กฎหมายและการ อนุรักษ์ 118461 แปรรูปสัตว์น้ำ

6 หลักสูตรเก่า วิชาที่มีเงื่อนไข 100401 stat2  ต้องผ่าน 316204 stat 100401 stat2  ต้องผ่าน 316204 stat 317211 จุลชีวะ, 311244 พันธุศาสตร์  ชีวะทั้งหมด 317211 จุลชีวะ, 311244 พันธุศาสตร์  ชีวะทั้งหมด 315105  315104 ฟิสิกส์ 315105  315104 ฟิสิกส์ 118211 มีนวิทยา,118214 inver  ต้องผ่าน 311103 311104  311101 311102 118211 มีนวิทยา,118214 inver  ต้องผ่าน 311103 311104  311101 311102 118212 taxonomy  118211 118212 taxonomy  118211 118222 เพาะเลี้ยง, 118313 ชีวประมง,118332 กฎหมายประมง, 118433 reservoir, 118434 ส่งเสริม, 118472 สร้างฟาร์ม  118121 118222 เพาะเลี้ยง, 118313 ชีวประมง,118332 กฎหมายประมง, 118433 reservoir, 118434 ส่งเสริม, 118472 สร้างฟาร์ม  118121 118315 นิเวศ  311103 118315 นิเวศ  311103 118331 การจัดการฟาร์ม  962100 118331 การจัดการฟาร์ม  962100 118371 คุณภาพน้ำ  312112 118371 คุณภาพน้ำ  312112 118461 แปรรูป  317211 118461 แปรรูป  317211 411207  411107 eng 411207  411107 eng

7 หลักสูตรใหม่ วิชาที่สอนโดยสาขาอื่น หมวดวิชา ศึกษาทั่วไป หลักสูตรใหม่ วิชาที่สอนโดยสาขาอื่น หมวดวิชา ศึกษาทั่วไป บังคับ บังคับ 000101 Eng for comunication 000101 Eng for comunication 000102 Eng for academic purposes1 (EAP1) 000102 Eng for academic purposes1 (EAP1) 000103 Eng for academic purposes2 (EAP2) 000103 Eng for academic purposes2 (EAP2) 000112 Thai for AP 000112 Thai for AP 000130 Information literacy skills 000130 Information literacy skills 000133 Sport.. 000133 Sport.. 000140 prin modern manage 000140 prin modern manage 000161 App Math and stat 000161 App Math and stat เลือก เลือก E-learning E-learning

8 หลักสูตรใหม่ วิชาที่สอนโดยสาขาอื่น หมวดวิชา ศึกษาทั่วไป เลือก (3+3) เลือก (3+3) 000141 สิทธิพื้นฐาน 000141 สิทธิพื้นฐาน 000142 คุณค่าชีวิต 000142 คุณค่าชีวิต ----------------------------------------------------------- ----- 000162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 000162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 000172 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 000172 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม E-learning E-learning นศ. ทุกคนต้องสมัครสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เองต่างหาก ตามระยะเวลาที่เขาเปิดสอบ และต้องสอบ ให้ผ่านถึงจะมีสิทธิ์จบการศึกษา

9 หลักสูตรใหม่ วิชาที่สอนโดยสาขาอื่น 311113 ชีวะ 1 311114 Lab ชีวะ 1 311115 ชีวะ 2 311116 Lab ชีวะ 2 312107 เคมีพื้นฐาน 312106 Lab เคมี 312112 Organic chem 315106 basic physics 317211 จุลชีวะ 317212 Lab จุลชีวะ 321103 คณิตศาสตร์ 411231 Technical Eng for Agri 100302 สถิติและระเบียบวิธี วิจัยทางเกษตร 128361 ผลิตภัณฑ์ประมง 128332 กฎหมายและการ อนุรักษ์ทรัพยากรประมง 100402 ระเบียบวิจัยและการ วางแผนการทดลอง

10 หลักสูตรใหม่ วิชาที่มีเงื่อนไข 411231  000103  000102  000101 Eng 411231  000103  000102  000101 Eng 100402  100302 stat 100402  100302 stat 128122 หลักเพาะเลี้ยง, 128315 ชีวประมง, 128324 พันธุ, 128332 กฎหมายประมง, 128351 โภชนะ, 128472 สร้างฟาร์ม  128121 128122 หลักเพาะเลี้ยง, 128315 ชีวประมง, 128324 พันธุ, 128332 กฎหมายประมง, 128351 โภชนะ, 128472 สร้างฟาร์ม  128121 128211 มีน, 128212 inver  311113 311114 128211 มีน, 128212 inver  311113 311114 128223 เพาะ  128222 128223 เพาะ  128222 128313 taxo  128211 128313 taxo  128211 128314 eco  311115  311113 311114 128314 eco  311115  311113 311114 128341 สุขภาพสัตว์น้ำ  317211 317212 128341 สุขภาพสัตว์น้ำ  317211 317212 128371 คุณภาพน้ำ  312107 128371 คุณภาพน้ำ  312107

11 ขั้นตอนการจัดทำตาราง มข 30  รายวิชาที่สอนโดย อ. พิเศษ เลือกวันเวลาก่อน  สาขาภาษาอังกฤษ สำรวจและจัดทำตาราง  หมวดศึกษาทั่วไปจัดทำตาราง  สาขาวิทย์พื้นฐานจัดทำตาราง  สาขาอื่นที่สอนในหลักสูตรประมงจัดทำตาราง  สาขาประมงจัดทำตาราง  15 ก. พ. 53 นำข้อมูล มข 30 ขึ้น web ไม่มี การแก้ไขอีก

12 เรื่องที่นักศึกษาสาขาการประมง ต้องปฏิบัติ 1. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการนัดหมาย 2. นศ. ทุกคนต้องอ่านและทำความเข้าใจใน รายละเอียดหลักสูตร 3. นศ. ทุกคนจัดทำรายงาน ผลการศึกษา ผลการ ลงทะเบียน และ รายวิชาที่คาดว่าจะ ลงทะเบียน รวมถึงการคาดคะเนผลการเรียน ในภาคการศึกษานี้ 4. ในการจัดทำรายงานนี้ นศ. ควรเข้าพบอาจารย์ ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำ 5. นศ. ทุกคนต้องส่งรายงานนี้ ให้ อ. รัตนสุดา ภายในเวลาที่กำหนด ( ภายในวันที่ 30 พ. ย. 2552) 6. นศ. ที่ไม่ส่งรายงานตามกำหนด จะไม่มีสิทธิ์ เข้ามาขอเปลี่ยนแปลง มข.30 ได้

13

14 เติมผล การศึกษาที่ คาดว่าจะ ได้รับ

15 รายวิชาที่ F และรายวิชาที่ยัง ไม่ได้ลงตามกำหนด 000102000103000140411231

16 แผนการลงทะเบียนในภาค การศึกษาหน้า ภาคฤดูร้อน ภาคฤดูร้อน ภาคต้น ปีการศึกษา 2553 ภาคต้น ปีการศึกษา 2553..........


ดาวน์โหลด ppt คำชี้แจงการ ลงทะเบียนเรียนของ นักศึกษาสาขาการ ประมง โดย อ. รัตนสุดา ไชยเชษฐ์ กรรมการ มข.30 ประจำสาขาการประมง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google