งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แนะนำ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 Faculty of Associated Medical Sciences
คณะเทคนิคการแพทย์ Faculty of Associated Medical Sciences สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค สาขาวิชากายภาพบำบัด สาขาวิชากิจกรรมบำบัด เรียนอะไร? จบแล้วจะเป็นอะไร? สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

3 วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาล/สถานพยาบาล
นักเรียน นักเทคนิคการแพทย์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) ใบประกอบโรคศิลปะ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาล/สถานพยาบาล หน่วยงานสาธารณสุข นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ปีที่ 1 วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 4 ปี

4 โรงพยาบาล เทคนิคการแพทย์ แพทย์ เภสัชกร กายภาพบำบัด พยาบาล ทันตแพทย์
รังสีเทคนิค กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด เทคนิคการแพทย์ เภสัชกร

5 โรงพยาบาล แพทย์ เภสัชกร พยาบาล ทันตแพทย์ เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค
วินิจฉัยและประเมินผลการรักษา งานธนาคารเลือด/ปลูกถ่ายอวัยวะ เทคโนโลยี-เครื่องมือขั้นสูง กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด โรงพยาบาล หน่วยงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิกเทคนิคการแพทย์

6 ส่วนงานเทคนิคการแพทย์
นักเทคนิคการแพทย์ ส่วนงานเทคนิคการแพทย์ วินิจฉัยและประเมินผลการรักษา งานธนาคารเลือด/ปลูกถ่ายอวัยวะ

7 นักเทคนิคการแพทย์ การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม
HEALTH PROMOTION การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและวัคซีน การตรวจสุขภาพประจำปี ระบาดวิทยา

8 นักศึกษาเทคนิคการแพทย์
ปีที่ 1 วิชาพื้นฐานต่างๆ ปีที่ 2 วิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาการแพทย์ ปีที่ 3 วิชาชีพ-ขั้นสูง / ฝึกทักษะ ปีที่ 4 วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) นักเทคนิคการแพทย์

9 โครงสร้างหลักสูตร สังคม-มนุษย์ (คณะสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์)
การดำรงชีวิตในสังคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป (คณะวิทยาศาสตร์; ชีววิทยา, เคมี, ฟิสิกส์, คณิตศาสตร์, สถิติ) พื้นฐานของการเรียนระดับสูง ภาษาอังกฤษ พื้นฐานของการเรียนระดับสูง วิชาเลือก ตามความสนใจ วิทยาศาสตร์การแพทย์ (กายวิภาคศาสตร์, สรีรวิทยา, ชีวเคมี..) พื้นฐานของวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ (ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก, วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต, จุลชีววิทยาคลินิก, เคมีคลินิก, จุลทรรศนศาสตร์คลินิก) วิชาชีพเทคนิคการแพทย์/คุณธรรม-จริยธรรม วิจัยทางเทคนิคการแพทย์ วิชาเสริมทักษะ/ความรู้ด้านวิจัย วิชาเลือกทางเทคนิคการแพทย์ เสริมทักษะ/ความรู้ด้านต่างๆ

10

11 นักศึกษาเทคนิคการแพทย์
วิชาพื้นฐานต่างๆ ทางสังคม-มนุษย์-วิทยาศาสตร์ ศึกษาต่อระดับ ป. โท/ป. เอก ในสาขาต่างๆ อาจารย์ในมหาวิทยาลัย นักวิจัย Specialist-เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) นักเทคนิคการแพทย์

12 ศึกษาในระดับสูงขึ้น นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ บัณฑิตเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ศึกษาในระดับสูงขึ้น นักเทคนิคการแพทย์ บริษัทขายเครื่องมือและน้ำยาทางการแพทย์ Specialist-เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาล หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข อาจารย์มหาวิทยาลัย คลินิก อื่นๆ นักวิจัย


ดาวน์โหลด ppt สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google