งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ สาขาวิชาการผลิตสัตว์ สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ สาขาวิชาความปลอดภัยของอาหาร (ผลิตผลปศุสัตว์)

2 โครงสร้างหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2
โครงสร้างหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต รายวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา ใช้ระยะเวลาการเรียนไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

3 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ
ประกอบไปด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาที่ 2 ควรดำเนินการพร้อมกับการเสนอแผนการเรียน

4 การทดสอบภาษาต่างประเทศ
ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ จัดให้มีการสอบปีละ 4 ครั้ง (ดูประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย) ในกรณีสอบไม่ผ่าน ลงทะเบียนเรียนวิชา และสอบให้ผ่าน หรือเทียบผลการสอบภาษาอังกฤษของ TOEFL และ IELTS

5 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
ผ่านวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (ไม่รวมหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ หรือเท่ากับ 18 หน่วยกิต) นิสิตที่ประสงค์จะสอบประมวลความรู้แบบปากเปล่า ต้องผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้พื้นฐานในแต่ละสาขาวิชาก่อน ต้องสอบได้คะแนนอย่างน้อยร้อยละ 75 กำหนดให้มีการสอบภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง

6 การเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา ต้องผ่านการนำเสนอโครงการวิทยานิพนธ์แบบเปิด ก่อนส่งขออนุมัติต่อบัณฑิตวิทยาลัย ต้องได้รับอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์อย่างช้าก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่ 4 และก่อนการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายไม่น้อยกว่า 120 วัน

7 การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
เรียนรายวิชาครบตามที่กำหนดไว้ในแผนการเรียน โดยจะต้องมี GPA ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 และระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 สอบประมวลความรู้ผ่าน ได้รับอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 120 วัน ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือเสนอต่อ ที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมเรื่องเต็ม (Proceeding)

8 การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
ต้องนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์แบบเปิด กรรมการในการสอบเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 1 ท่าน ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตให้จัดทำเป็นโปสเตอร์ ในรูปของ PowerPoint file (ขนาด 60 x 80 ซม.) เพื่อใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป

9 ข้อควรปฏิบัติ ขอให้นิสิตยึดปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา ขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550 การดำเนินคำร้องต่างๆ ต้องผ่านนายทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษาทุกครั้งก่อนให้หัวหน้าภาควิชาลงนาม และสำเนาเรื่องที่ได้รับอนุมัติให้นายทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษา และติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของนิสิต

10


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google