งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรม อย.น้อย โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรม อย.น้อย โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรม อย.น้อย โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

2 ร่างกายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ ถ้าอวัยวะส่วนใด ส่วนหนึ่งผิดปกติปัญหาด้านสุขภาพ จะตามมา
แต่ถ้าเราเฝ้าระวังเรื่องอาหาร สังเกตสิ่งแวดล้อม และหลีกเลี่ยงอบายมุข สุขภาพของเราจะสมบูรณ์แข็งแรง นี่คือ ปณิธานที่เราชาว อย. น้อย โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย มุ่งที่จะเป็นอาสาสมัครดูแลด้านอาหารและยา

3 ที่มาและความสำคัญ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการ เรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 การอุปโภคบริโภคเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคน แต่จะแน่ใจได้อย่างไรว่า สิ่งที่เราใช้ หรือรับประทานจะมีความสะอาดปลอดภัยมากน้อยเพียงใด ซึ่งผู้บริโภคควรตระหนักถึงความปลอดภัย

4 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้สมาชิกในชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภคและนักเรียน ทุกคน มีความรู้ และความเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของ ผู้บริโภค 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติและเลือกซื้ออาหารและ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยในชีวิตประจำวัน 3. เพื่อให้นักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น ตลอดจนสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในโรงเรียน และชุมชน

5 การดำเนินงาน จัดตั้งชุมนุม อย. น้อยมีคณะกรรมการดำเนินงานเป็นนักเรียนจำนวน 30 คน โดยมีคุณครูศราวุฒิ สุขจันทรา ครูที่ปรึกษา คุณครูเจียมจิต หน่อสุข ครูที่ปรึกษา ผอ. วีระ โกวิทางกูร ที่ปรึกษาและ ควบคุมการดำเนินงาน

6 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
จัดทำแผนงาน / กิจกรรม แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน เป็นแกนนำในการดำเนินกิจกรรม อย. น้อย

7 แผนพัฒนากิจกรรม อย. น้อย
1.กิจกรรมด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรมหน้าเสาธง อย. น้อยพบเพื่อน 1นาที เพื่อสุขภาพ การจัดป้ายนิเทศ

8 แผนพัฒนากิจกรรม อย. น้อย
2. กิจกรรมรณรงค์คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในวันสำคัญต่างๆ การประกวดผลงานนักเรียน การเดินรณรงค์ ไข้เลือดออก การสาธิตและจัดจำหน่ายอาหาร น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

9 แผนพัฒนากิจกรรม อย. น้อย
3. กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การกล่าวสุนทรพจน์ การเรียงความ ฯลฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การเก็บข้อมูลสถิติร้านอาหาร การทดสอบสารปนเปื้อน ฯลฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การอ่านฉลากโภชนาการภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โครงการอาหารเพื่อสุขภาพ ฯลฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ โครงงานสุขภาพ เมนูสุขภาพ ฯลฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การแต่งเพลง อย. น้อย ฯลฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ รู้สิทธิชีวิตสดใส ฯลฯ

10 แผนพัฒนากิจกรรม อย. น้อย สร้างรายได้ระหว่างเรียน
4. กิจกรรมการจัดโครงงานแบบกำหนดหัวข้อและมุ่งเน้นรูปแบบการนำเสนอผลงานนักเรียน เกษตรทฤษฎีใหม่ รางวัลสถานศึกษาพอเพียง ปี พ.ศ.2554 โครงงานส่งเสริมสุขภาพ สมุนไพรกำจัดเหา,สมุนไพรกำจัดหิต,สมุนไพรลูกประคบ อาหารกลางวัน สร้างรายได้ระหว่างเรียน

11 แผนพัฒนากิจกรรม อย. น้อย ตรวจสอบสุขาภิบาลห้องน้ำ
5. กิจกรรมการตรวจสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ การทดสอบสารปนเปื้อน ตรวจสอบสุขาภิบาลห้องน้ำ ตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์

12 แผนพัฒนากิจกรรม อย. น้อย ขยายเครือข่ายในโรงเรียน
6.กิจกรรมสร้างและขยายเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภค ขยายเครือข่ายในโรงเรียน ขยายเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ขยายเครือข่ายในชุมชน

13 “สุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเอง”

14 “เราชาวม่วงขาว ยินดีให้ความร่วมมือสนับสนุน ด้านการศึกษากับทุกหน่วยงาน”
“เราชาวม่วงขาว ยินดีให้ความร่วมมือสนับสนุน ด้านการศึกษากับทุกหน่วยงาน”


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรม อย.น้อย โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google