งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เปรียบเทียบครุศาสตร์อุตสาหกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เปรียบเทียบครุศาสตร์อุตสาหกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เปรียบเทียบครุศาสตร์อุตสาหกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

2 คณะผู้จัดทำโดย 1.นายเอกไตรภพ พาคาม 2.นายภาสกร บรรดาศักดิ์

3 จุฬาฯเสริมคุณธรรมเติมเต็มคนเป็นครูคำมั่น
รศ.ดร พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ กล่าวถึงหลักสูตรการสอนคนให้เป็นครูจึงขาดเรื่องคุณธรรมไม่ได้ โดยเฉพาะนิสิตที่กำลังจะก้าวไปเป็นผู้สร้างเด็กในอนาคต 1) จัดกิจกรรมด้านคุณธรรม คือการฝึกอบรมภาวนะจิตเจริญปัญญา การนั่งสมาธิการฟังธรรม การบริการสังคม เช่นการเก็บและแยกขยะในชุมชน

4 การจัดการเรียนการสอน
การจัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาและจำนวนหน่วยกิจที่ต้องเรียนในแต่ละระดับการศึกษา การเรียนการสอน เน้นรูปแบบการบูรณาการวิชาในกลุ่มวิชาเดียวกัน ไม่ควรเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่มีเนื้อหาซับซ้อนกับรายวิชาในกลุ่ม วิชาเนื้อหา การจัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ควรจัดให้เรียนระยะต้นของ ระดับการศึกษา

5 หมวดวิชาเฉพาะด้าน เป็นหมวดวิชาที่มุ่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ เข้าใจ ทักษะ และเจตคติในวิชาเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง ทั้งในด้านเทคนิควิธีและการจัดการอาชีพ โดยให้สามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ

6 จุดประสงค์ทั่วไป 1. ให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาและวิทยาการใหม่ๆ คือมีความรู้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของครูมีวิธีการสื่อความเข้าใจให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 2. ให้มีทักษะเพียงพอเกี่ยวกับเนื้อหา คือสามารถประยุกต์หลักในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและเกิดผลดี 3. ให้มีเจตคติที่ดี คือมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณครูไม่ลำเอียงต่อนักศึกษาคนใดคนหนึ่ง

7 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นหมวดวิชาการศึกษาที่ นักศึกษาทุกคนต้องเรียนแบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชาได้แก่ กลุ่ม วิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชา มนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

8 ระดับปริญญาตรี 1. กลุ่มวิชาชีพครู กำหนดให้เรียนอย่างน้อย 25 หน่วยกิต วิชาบังคับ 7รายวิชา จำนวน 18 หน่วยกิต และวิชาเลือกให้เหมาะกับหลักสูตรจำนวน 7หน่วยกิต 2. กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการวิชาชีพ สายก่อนประถมศึกษา สายมัธยมศึกษา สายการศึกษาพิเศษ และสายเทคนิคการศึกษา ให้เรียนประมาณ หน่วยกิต

9 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วยการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม บัณฑิต 1.เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 4ปี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นหลักสูตรที่ใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 เป็นระยะเวลา 9ปีจึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน

10 สาระในการปรับปรุงแก้ไข
ปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม บัณฑิต สาขาวิศวกรรม ไฟฟ้าได้เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา และเพิ่มจำนวนหน่วยกิต มีการบรรยายและมีการปฏิบัติในบางรายวิชาอย่าง เหมาะสม

11 หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน จำนวน38 หน่วยกิต จากเดิม 54 หน่วยกิต ลดลง 16 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือกด้านใดด้านหนึ่ง จากเดิม 27 หน่วยกิต 2ด้านคือไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิคส์เป็น 41 หน่วยกิต 4 ด้านเพิ่มขึ้นคือไฟฟ้าสื่อสาร และระบบควบคุมขับเครื่อนด้วยไฟฟ้า กลุ่มวิชาการศึกษา จำนวน 30 หน่วยกิต เท่าเดิมแต่เปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มวิชาชีพและเพิ่มรายวิชาให้นักศึกษาเลือกเรียนมากขึ้น

12 สรุป จะเห็นได้ว่าครุศาสตร์ของจุลาฯนั้นจะไม่เน้นด้านการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจะเห็นได้ว่าครุศาสตร์ของจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นจะไม่เน้นด้านการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการสอนมากนักแต่จะเน้นด้านจัดกิจกรรมด้านความเป็นครูครบทุกด้าน เช่นด้านคุณธรรม ด้านเจริญปัญญากำหนดให้นิสิตนักศึกษาทำกิจกรรมเข้าร่วมปฏิบัติธรรมก่อนจบการศึกษา ซึ่งต่างจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือซึ่งเน้นทางด้านการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็นส่วนมาก


ดาวน์โหลด ppt เปรียบเทียบครุศาสตร์อุตสาหกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google