งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สำหรับนักศึกษารหัส ๕๕๐๕ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

2 ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรมีสองแผนคือ แผนปกติ และ แผนก้าวหน้า

3 โครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต

4 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (รวม 30 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร หน่วยกิต กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยกิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิต กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม หน่วยกิต

5 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต)
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่าง มีประสิทธิผล ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชีพ

6 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต)
ให้เลือก 3 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี้

7 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 หน่วยกิต)
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 หน่วยกิต และเลือกเรียนอีก 1 หน่วยกิตจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ (ดอยสุเทพศึกษา)

8 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต)
คณิตศาสตร์บูรณาการ โลกแห่งวิทยาศาสตร์

9 หมวดวิชาเฉพาะ ( ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต )
แผนปกติ แผนก้าวหน้า วิชาแกน วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 67 วิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก วิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 (ถ้ามี) ไม่มี

10 วิชาแกน ( 28 หน่วยกิต ) ชีววิทยา เคมี ปฏิบัติการเคมี คอมพิวเตอร์เบื้องต้น แคลคูลัส แคลคูลัส ปฏิบัติการฟิสิกส์ ฟิสิกส์ สถิติเบื้องต้น

11 วิชาแกน ( 28 หน่วยกิต ) และเลือกเรียนอีก 4 หน่วยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี้ ชีววิทยา 2 หรือ เคมี 2 ปฏิบัติการเคมี 2 หรือ ฟิสิกส์ 2 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

12 วิชาเอก แผนปกติ แผนก้าวหน้า หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 67 หน่วยกิต กระบวนวิชา 300 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต กระบวนวิชา 400 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต

13 วิชาเอกบังคับ 206331 แคลคูลัสขั้นสูง 206341 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
แคลคูลัส 3 แนวคิดหลักมูลของคณิตศาสตร์ พีชคณิตเชิงเส้น แคลคูลัสขั้นสูง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สัมมนาทางคณิตศาสตร์ ตัวแปรเชิงซ้อน การค้นคว้าอิสระ

14 วิชาเอกบังคับ (วิชาละ 3 หน่วยกิต) (วิชาละ 4 หน่วยกิต)
แผนปกติ แผนก้าวหน้า (วิชาละ 3 หน่วยกิต) (วิชาละ 4 หน่วยกิต) 206413

15 วิชาเอกเลือก (สำหรับแผนปกติ)
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี้ กระบวนวิชาอื่นที่เปิดสอนในภาควิชาคณิตศาสตร์ ยกเว้น กระบวนวิชาที่เปิดสอนให้เฉพาะสาขาวิชาอื่น นักศึกษาซึ่งวิชาโทไม่ใช่สาขาวิชาฟิสิกส์ สามารถนับ กระบวนวิชาต่อไปนี้เป็นวิชาเอกเลือก : , และ - นักศึกษาซึ่งวิชาโทไม่ใช่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถนับ กระบวนวิชาต่อไปนี้เป็นวิชาเอกเลือก : , และ นักศึกษาซึ่งวิชาโทไม่ใช่สาขาวิชาสถิติ สามารถนับกระบวนวิชาต่อไปนี้ เป็นวิชาเอกเลือก : , และ

16 วิชาเอกเลือก (สำหรับแผนก้าวหน้า)
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 29 หน่วยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี้ กระบวนวิชาอื่นในระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในภาควิชาคณิตศาสตร์ ยกเว้นกระบวนวิชาที่เปิดสอนให้เฉพาะสาขาวิชาอื่น กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา อย่างน้อย 6 หน่วยกิต จากกระบวนวิชา โทโพโลยี พีชคณิต การวิเคราะห์เชิงจริง 1 ทฤษฎีสมการเชิงอนุพันธ์ การวิเคราะห์ประยุกต์ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข

17 วิชาโท วิชาโท (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ถ้ามีวิชาโท นักศีกษาจะต้องเรียนวิชาโทอย่างน้อย 15 หน่วยกิต โดยเลือก จากกลุ่มกระบวนวิชาโทสาขาวิชาอื่นที่เปิดสอนใน มช. โดยความเห็นชอบ ของอาจารย์ที่ปรึกษา ถ้าไม่มีวิชาโท นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาเอกเลือกในระดับ เพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต *** นักศึกษาแผนก้าวหน้า ไม่มีวิชาโท ***

18 เกณฑ์การรับนักศึกษาแผนก้าวหน้า
-- เรียนกระบวนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาแกน ครบถ้วนตามแผนการศึกษาของแผนปกติในชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 -- เกรดเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำ 3.25

19 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
ต้องเรียนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชา ต้องไม่มีกระบวนวิชาใดยังคงได้รับอักษรลำดับขั้น I หรือ P มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยในกระบวนวิชาที่กำหนดเป็นวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 2.00 มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.00 (สำหรับหลักสูตร แผนปกติ) มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.25 (สำหรับหลักสูตร แผนก้าวหน้า)


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google