งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549

2 ปรัชญาของหลักสูตร สถิติเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการจัดการข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินงาน ที่สำคัญ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการตีความข้อมูล ด้วยขั้นตอนการดำเนินงานดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่า สถิติเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ นักสถิติจักต้องมีจรรยาบรรณ และจิตสำนึกต่อสังคม เป็นผู้ที่รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ และสามารถสร้างสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการจัดการข้อมูลด้วยระเบียบวิธีทางสถิติที่ถูกต้องเหมาะสม ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้านสถิติ ตลอดจนความรอบรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ผลิตบัณฑิตที่สามารถนำวิชาการทางด้านสถิติไปประยุกต์กับการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม

4 โครงสร้างหลักสูตร แผน 1 แผน 2 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

5 โครงสร้างหลักสูตร แผน 1 แผน 2 2. หมวดวิชาเฉพาะ 94 2.1 วิชาแกน 27
2.1 วิชาแกน 27 2.2 วิชาเอก 52 วิชาเอกบังคับร่วม 30 วิชาเอกบังคับประจำแผนการศึกษา 4 7 2.2.3 วิชาเอกเลือก 18 15 2.3 วิชาโท 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 รวม 130

6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)
ชั้นปี 1 : ภาคการศึกษาที่ 1 แผน 1 แผน 2 ม.อ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 ว.วท.110 คณิตศาสตร์บูรณาการ ว.ชว.111 ชีววิทยา 1 4 ว.คม.111 เคมี 1 ว.คม.115 ปฏิบัติการเคมี 1 1 ว.คณ.111 แคลคูลัส 1 รวม 17

7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)
ชั้นปี 1 : ภาคการศึกษาที่ 2 แผน 1 แผน 2 ม.อ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 ว.วท โลกแห่งวิทยาศาสตร์ ว.คณ แคลคูลัส 2 ว.ฟส ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 ว.ฟส ฟิสิกส์ 1 ว.สถ หลักสถิติ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ รวม 19

8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)
ชั้นปี 2 : ภาคการศึกษาที่ 1 แผน 1 แผน 2 ม.อ ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา 3 ว.คพ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ว.คพ เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ว.สถ วิธีเชิงสถิติ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ วิชาเลือกเสรี รวม 18

9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)
ชั้นปี 2 : ภาคการศึกษาที่ 2 แผน 1 แผน 2 ม.อ ภาษาอังกฤษสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 ว.คพ การเขียนโปรแกรมภาษาเบสิค หรือ ว.คพ การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล หรือ ว.คพ การเขียนโปรแกรมภาษาซี หรือ ว.คพ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ วิชาเอกเลือก กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ วิชาโท รวม 18

10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)
ชั้นปี 3 : ภาคการศึกษาที่ 1 แผน 1 แผน 2 ว.คณ พีชคณิตเชิงเส้น 3 ว.สถ สถิติคณิตศาสตร์ 1 ว.สถ สถิติสำหรับการวิจัยเชิงสำรวจ วิชาเอกเลือก 6 วิชาโท รวม 18

11 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)
ชั้นปี 3 : ภาคการศึกษาที่ 2 แผน 1 แผน 2 ว.คพ การคำนวณเชิงตัวเลขและซอฟท์แวร์ 3 ว.สถ สถิติคณิตศาสตร์ 2 ว.สถ การวิเคราะห์การถดถอยเบื้องต้น วิชาเอกเลือก วิชาโท กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ รวม 18

12 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)
ชั้นปี 4 : ภาคการศึกษาที่ 1 แผน 1 แผน 2 ว.สถ เทคนิคการเลือกตัวอย่าง 3 ว.สถ แผนการทดลองเบื้องต้น ว.สถ การฝึกงาน 1 - วิชาเอกเลือก วิชาโท 6 วิชาเลือกเสรี รวม 16 15

13 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)
ชั้นปี 4 : ภาคการศึกษาที่ 2 แผน 1 แผน 2 ว.สถ การศึกษาด้วยตนเอง 3 - วิชาโท ว.สถ สหกิจศึกษาสำหรับนักสถิติ 7 รวม 16

14 โครงสร้างกระบวนวิชาปริญญาตรีสาขาสถิติ
STAT264 STAT343 STAT345 STAT321 STAT360 STAT280 STAT443 STAT353 STAT348 STAT444 STAT329 STAT423 STAT322 STAT446 STAT498 STAT492 STAT499 STAT470 STAT425 STAT442 STAT441 STAT460 STAT439 STAT440


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google