งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
Master of Science Program in Sports Science : (M.Sc.) หลักสูตรประกอบด้วย แผน ก (ต้องทำวิทยานิพนธ์) 1. แขนงวิชาสรีรวิทยาการกีฬา (Sports Physiology) 2. แขนงวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ (Applied Health Science) 3. แขนงวิชาการโค้ชกีฬา (Sports Coaching) 4. แขนงวิชาการจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว (Management of Recreation Tourism) 5. แขนงวิชาการจัดการกีฬา (Sports Management) แผน ข ตอนเรียนพิเศษ (ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์) แขนงวิชาการจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว (Management of Recreation Tourism)

2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีความรู้ความสามารถ ในอันที่จะเป็นผู้นำทางวิชาการและการบริหารจัดการ มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาในด้านสรีรวิทยาการกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ การโค้ชกีฬา การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว และการจัดการกีฬา 2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่มีความสามารถในการวิจัยเพื่อบุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่มีความสามารถในการเป็นผู้บริหารจัดการการกีฬา ออกกำลังกาย การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว 4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและสำนึกในการแก้ปัญหา เพื่อการพัฒนากีฬาของประเทศชาติ เพื่อพัฒนาประเทศในด้าน การกีฬาของชาติและสุขภาพของประชาชน

3 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ 30 คน
1. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ สาขาพลศึกษา สาขาสุขศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. แผน ข ผู้สมัครต้องจบปริญญาตรีและมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านการกีฬา การออกกำลังกาย การจัดการกีฬาและนันทนาการหรือการท่องเที่ยวมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี 3. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย จะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้ ระยะเวลาการศึกษา ไม่เกิน 4 ปีการศึกษานับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ คน

4 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 18 หน่วยกิต - รายวิชาบังคับร่วม หน่วยกิต - รายวิชาบังคับเฉพาะ หน่วยกิต - รายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต แผน ข จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 36 หน่วยกิต - รายวิชาบังคับร่วม หน่วยกิต - รายวิชาบังคับเฉพาะ หน่วยกิต - รายวิชาศึกษาค้นคว้าอิสระ หน่วยกิต - รายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ - หน่วยกิต


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google