งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) การพัฒนารายวิชาหลักสูตรและการสอน ผ่านเว็บสำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรีในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี (ภาษาอังกฤษ) DEVELOPMENT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) การพัฒนารายวิชาหลักสูตรและการสอน ผ่านเว็บสำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรีในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี (ภาษาอังกฤษ) DEVELOPMENT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) การพัฒนารายวิชาหลักสูตรและการสอน ผ่านเว็บสำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรีในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี (ภาษาอังกฤษ) DEVELOPMENT OF WEB-BASED COURSE FOR CURRICULUM AND INSTRUCTION FOR BACHELOR’S DEGREE STUDENTS IN INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION SUPHAN BURI

2 ที่ทำงาน สถาบันการพลศึกษา สุพรรณบุรี
ชื่อผู้จัดทำ-ที่ทำ นางปรีดาภรณ์ ดวงใจดี ตำแหน่ง ครู อับดับ คศ. 2 ที่ทำงาน สถาบันการพลศึกษา สุพรรณบุรี สอนรายวิชาหมวดการศึกษา และงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

3 หลักการและเหตุผล วิธีการหนึ่งที่จะทำให้นักศึกษามีความสนใจ สามารถเรียนรู้ทำความเข้าใจได้โดยมีอาจารย์เป็นผู้แนะแนวทางการเรียนการสอน และนักศึกษาสามารถทบทวนบทเรียนเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง ทุกเวลา คือ การใช้ Web-Based Course การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นการสร้างรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่นิยมกันแพร่หลายในปัจจุบัน และเป็นการเปิดโอกาส ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่โดยผ่านเว็บ เหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นและข้อเด่นของเทคโนโลยี Web-Based Course ผู้จัดทำจึงเห็นความสำคัญของการพัฒนารายวิชาหลักสูตรและการสอน ผ่านเว็บ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และฝึกการใช้ทักษะคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนมากขึ้น สามารถใช้เวลาในการเรียนหรือทบทวนความรู้ได้ตามความเหมาะสมของตนเอง ซึ่งผู้จัดทำเชื่อว่านักศึกษาที่เรียนโดย Web-Based Course สามารถทราบถึงความก้าวหน้าทางการเรียนของตนเอง

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
 เพื่อพัฒนารายวิชาหลักสูตรและการสอนผ่านเว็บ

5 ขั้นตอนการดำเนินงาน ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสอนผ่านเว็บ จากเอกสาร ตำรา และงานวิจัย  กำหนดรายละเอียดของเนื้อหาที่จะนำมาสอนในครั้งนี้จากคำอธิบายรายวิชา  ออกแบบสร้างรายวิชาหลักสูตรและการสอนผ่านเว็บ  นำรายวิชาหลักสูตรและการสอนผ่านเว็บ ที่สมบูรณ์แล้ว นำขึ้นเว็บไซต์

6 (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
งบประมาณของโครงการ จำนวน 55,000 บาท  (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

7 ผลงานและต้นแบบ ผลงาน ได้รายวิชาหลักสูตรและการสอนผ่านเว็บ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตร

8 โครงสร้างต้นแบบ เมนูหลัก ประกอบด้วย 1. คำอธิบายรายวิชา
เมนูหลัก ประกอบด้วย 1. คำอธิบายรายวิชา 2. จุดประสงค์รายวิชา 3. หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตร 4. หน่วยที่ 2 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาหลักสูตร 5. หน่วยที่ 3 หลักสูตรของไทย 6. หน่วยที่ 4 ปรัชญาทางการศึกษา 7. หน่วยที่ 5 วิวัฒนาการของการสอน 8. หน่วยที่ 6 วิธีสอน 9. หน่วยที่ 7 ทักษะและเทคนิคการสอน 10. แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม 11. แบบทดสอบรายวิชาหลักสูตรและการสอน 12. เว็บบอร์ด

9 โครงสร้างต้นแบบ เมนูย่อย ในส่วนของเนื้อหาหน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตร 1. ความหมายและความสำคัญของหลักสูตร 2. พื้นฐานของหลักสูตร 3. รูปแบบของหลักสูตร 4. ทฤษฎีและหลักการพัฒนาหลักสูตร 5. แบบทดสอบ 6. กลับหน้าหลัก

10 สวัสดี.


ดาวน์โหลด ppt ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) การพัฒนารายวิชาหลักสูตรและการสอน ผ่านเว็บสำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรีในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี (ภาษาอังกฤษ) DEVELOPMENT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google