งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการผลการดำเนินงานองค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการผลการดำเนินงานองค์กร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการผลการดำเนินงานองค์กร
กลุ่มที่ 1 สโลแกน The Best ประธาน นายขรรค์ชัย แก้วศรี เลขา นางวันทนา ทองทับพันธ์

2 สมาชิกกลุ่ม 1 นางสิริพรรณ ชยุตารัตน์ ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 1 ปทุมธานี
1 นางสิริพรรณ ชยุตารัตน์ ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 1 ปทุมธานี 2 นางวันนา ทองทับพันธ์ ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 2 ปทุมธานี 3 น.ส.พัชร์ชามญช์ ตัมพานุวัตร์ ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 4 นครนายก 4 นายนที ทองใบ ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 6 นครราชสีมา 5 น.ส.วิภาวี สิงหวศิน ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 8 ขอนแก่น 6 น.ส.สุภาวินี พาจรทิศ ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 10 ลำปาง 7 น.ส.วิมลรัตน์ องอาจยุทธนากร ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 12 พิษณุโลก 8 นายสุรศักดิ์ สว่างศรี ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 14 ชัยนาท 9 น.ส.จิราภรณ์ คำบาง ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 16 เพชรบุรี 10 นายขรรค์ชัย แก้วศรี ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 18 สงขลา 11 นายสุวพัชญ์ ตั้งชูทวีทรัพย์ ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 20 สุราษฎณ์ธานี 12 นายอภิรักษ์ รักเกื้อ สทส.

3 Vision "พัฒนาคน พัฒนางาน เป็นแหล่งรวมความรู้และถ่ายทอดสู่ขบวนการสหกรณ์ เพื่อความกินดีอยู่ดี มีสันติสุข"

4 การศึกษา อบรม และการเรียนรู้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป้าหมาย การศึกษา อบรม และการเรียนรู้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล - ปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์ รวมถึงความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง เกิดการพัฒนาในกระบวนการผลิต / การตลาด เกิดเครือข่ายสหกรณ์ (เชื่อมโยง / ความรู้ / ธุรกิจสหกรณ์) สหกรณ์มีแบรนด์เดียวกันที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

5 กลยุทธ์เชิงรุก เป้าหมาย : การศึกษา อบรม และการเรียนรู้มีความทันสมัย
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จุดแข็งข้อที่ โอกาสข้อที่ กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 3, 4, 8 4, 5, 8, 2 ฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้กับขบวนการสหกรณ์ - โครงการฝึกอบรม "ปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์ - สมาชิกสหกรณ์ได้รับความรู้จากการอบรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 85 (ทำ Pretest / Posttest) - โครงการพัฒนา IT - สหกรณ์มี Website

6 กลยุทธ์เชิงรับ เป้าหมาย : การศึกษา อบรม และการเรียนรู้มีความทันสมัย
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จุดแข็ง/โอกาสข้อที่ จุดอ่อนข้อที่ กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 4, 5 5, 7, 8 สร้างวิทยากรพันธุ์ใหม่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ - ฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการ - มีวิทยากรกระบวนการปีละ 20 คน - ฝึกอบรมวิทยากรมืออาชีพด้านการสหกรณ์ - มีวิทยากรมืออาชีพปีละ 10 คน

7 กลยุทธ์เชิงป้องกัน เป้าหมาย : การศึกษา อบรม และการเรียนรู้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อุปสรรคข้อที่ จุดแข็ง/โอกาสข้อที่ กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 4, 8 5, 8 สร้างเครือข่ายของกระบวนการสหกรณ์ - จัดเวทีเจรจาการค้าและธุรกิจ - เกิดการเชื่อมโยง 20 ศูนย์ - ส่งเสริมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ - มีบรรจุภัณฑ์ตัวที่เป็นเอกลักษณ์ - การประชาสัมพันธ์สินค้าสหกรณ์ - เกิดช่องทางในการรู้จักสินค้า


ดาวน์โหลด ppt การจัดการผลการดำเนินงานองค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google