งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Knowledge- Base Systems

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Knowledge- Base Systems"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Knowledge- Base Systems
ระบบสหกรณ์

2 ที่มาของโครงการ โครงการนี้เกิดจากการรวมกลุ่มของกลุ่มบุคคลเพื่อดำเนินกิจกรรมทาง เศรษฐกิจ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความต้องการและเป้าหมายของ สมาชิกที่เป็นเจ้าของร่วมกัน

3 จุดมุ่งหมายของโครงการ
1. การสร้างความเข้มแข็งให้สมาชิกสหกรณ์ ด้วยการปลูกฝังอุดมการณ์หลักการ ของสหกรณ์อย่างทั่วถึง การให้สมาชิกเป็นศูนย์กลางการจัดตั้งและส่งเสริมระบบ สหกรณ์ การเพิ่มศักยภาพกาบริหารและคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ 2. การพัฒนาระบบการบริหารสหกรณ์ให้ทันสมัย มีการกำหนดแผนกลยุทธ์การ พัฒนาสหกรณ์ในด้านเศรษฐกิจและสังคม ตรงกับความต้องการของสมาชิก การ นำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติโดยเน้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และการมี ระบบการบริหารความเสี่ยงและมีระบบการตรวจสอบสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์ 3. การพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและยืนได้ด้วยตนเอง โดยจะพัฒนา สหกรณ์ให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน สู่สหกรณ์ที่ได้มาตรฐาน มีความเข้มแข็งทั้ง ในด้านเศรษฐกิจและสังคม

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ หรือประกอบธุรกิจตามแต่ วัตถุประสงค์ที่จัดตั้งขึ้น โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่ง รายได้ ของตนไว้ในทางอันมั่นคง และได้รับประโยชน์ตาม สมควร 2. ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก 3. รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น 4. จัดหาทุนเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของ สหกรณ์ 5. ให้มีเงินกู้แก่สมาชิก 6. ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและ ครอบครัว

5 ขอบเขตของโครงการของสัปดาห์
จัดทำระบบสมาชิก และ วิเคราะห์วางแผนระบบสหกรณ์เพื่อให้มี ความเข้าใจภายในระบบมากยิ่งขึ้น

6 ขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการ
จัดทำระบบสมาชิก จัดประชุมสมาชิกภายในกลุ่มเพื่อให้เข้าใจในโครงการที่จัดทำขึ้น แบ่งงานให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม

7 ประโยชน์ของสหกรณ์ 1. การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคน โดยความสมัครใจ จึงทำให้เกิดความผูกพันระหว่าง สมาชิกในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2. แก้ไขปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิต เนื่องจากสมาชิกสามารถนำปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ มาผลิตเป็นผลผลิต หรือผิลตภัณฑ์ของสมาชิก เพื่อรวบรวมเข้ากองกลาง วิธีนี้เรียกว่า “วิธี กงสี” ทำให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิต การตลาดและการขนส่ง 3. สนับสนุนการแบ่งงานกันทำตามความชำนาญเฉพาะอย่าง หรือตามชุมชน ตำบล ภูมิภาค เช่น โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล 4. ระบบสหกรณ์ จะสอดคล้องกับแนวความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือสามารถ ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น ผลิต บริโภค แลกเปลี่ยน จำแนกแจกจ่าย จัดสรร ผลตอบแทนแก่เจ้าของปัจจัยการผลิต เพื่อการดำรงชีพ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอก

8 ข้อเสียของระบบสหกรณ์
1. หากสมาชิกไม่มีความพร้อมก็จะไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก สหกรณ์ได้เต็มที่ เป็นผลให้การใช้ปัจจัยการผลิตที่มีจำกัด ไม่มี ประสิทธิภาพ 2. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้มีการแข่งขันสูง การ บริหารยจัดการของสหกรณ์จึงมีความสำคัญ เพื่อดำเนินการตัดสินใจจะ ผลิตอะไร ผลิตเพื่ออะไร ผลิตอย่างไร

9 สมาชิกกลุ่ม 1. 51531893 นางสาวปิยพร บัวงาม (หัวหน้ากลุ่ม)
นางสาวปิยพร บัวงาม (หัวหน้ากลุ่ม) นายกฤษติณ ดาวอรุณเกียรติ (รองหัวหน้ากลุ่ม) นายกฤษฎา อ่อนนุ่ม นางสาวขวัญฤดี เนียงภา นายอณัฐพร ครุฑธมงคล นายอรรถพล เตชะบุตรศรี นายยุทธรัฐ หงษ์ทองคำ นางสาววรัฏฐา สังข์แก้ว นายธนาวุฒิ คำพา นายชลธวัช ศรีศาลา มงคล ด่านปรีดา


ดาวน์โหลด ppt Knowledge- Base Systems

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google