งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การถอดความรู้ เรื่องการผลิตสับปะรดโรงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การถอดความรู้ เรื่องการผลิตสับปะรดโรงงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การถอดความรู้ เรื่องการผลิตสับปะรดโรงงาน
การถอดความรู้ เรื่องการผลิตสับปะรดโรงงาน เจ้าขององค์ความรู้ นายมนตรี กล้าขาย

2 โดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
นายดนัย ปัญจพิทยากุล ประธาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 9 จังหวัด นายนิวัฒน์ ฉัตรทอง เลขานุการ นางสาวเยาว์สุลักษณ์ บรรรจมาตย์ ผู้ช่วยเลขานุการ

3 การถอดความรู้ “การผลิตสับปะรดโรงงาน"

4 หัวข้อการถอดองค์ความรู้
การผลิตสับปะรดอุตสาหกรรมโรงงาน 1. ความสำคัญทางเศรษฐกิจ 2. ลักษณะทางพฤษาศาสตร์ 3. ยุทธศาสตร์สับปะรด ปี 4. เทคโนโลยีการผลิต

5 1. ความสำคัญทางเศรษฐกิจของสับปะรดโรงงาน
พื้นที่การปลูก แสนไร่ จังหวัดในประเทศไทย ผู้ปลูกสับปะรดโรงงานจำนวน 40,000 ครัวเรือน มูลค่าการส่งออก 26,000 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สับปะรดกระป๋อง/น้ำสับปะรดเข้มข้น/สับปะรดแช่แข่ง/สับปะรดกวน ตลาดการส่งออก ได้แก่ กลุ่มประเทศยุโรป อเมริกา แคนนาดา ตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออก

6 2.ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การขยายพันธุ์ สภาพดิน ใช้จุก, หน่อข้าง, ตะเกียง
ดินทุกชนิด (ยกเว้นดินเหนียว) การระบายน้ำดี pH ปริมาณน้ำฝน 800 – 1,000 มม.

7 3. ยุทธศาสตร์สับปะรด ปี 53 -57
ยุทธศาสตร์สับปะรดมี 4 ยุทธศาสตร์ 1. ด้านการผลิต 2. ด้านการแปรรูป 3. ด้านการตลาด 4. ด้านการบริหารจัดการ ประเทศไทย มีเป้าหมาย - เป็นผู้ผลิตและส่งออกอับดับ 1 ของโลก - เพื่อผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพและปลอดภัย

8 4. เทคโนโลยีการผลิตสับปะรด
การเลือกและการเตรียมพื้นที่ การเตรียมวัสดุปลูก พันธุ์ ระบบการปลูก การควบคุมวัชพืช ปุ๋ย การตรวจเช็คน้ำหนักต้นก่อนบังคับดอก

9 4. เทคโนโลยีการผลิตสับปะรด (ต่อ)
การเร่งการออกดอก การผ่าหน่อดูผลการบังคับดอก การตรวจเช็คดอกในระยะการเจริญเติบโต การเช็คดอกการออกโดยธรรมชาติ การเก็บเกี่ยวผลผลิต

10 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt การถอดความรู้ เรื่องการผลิตสับปะรดโรงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google